Ursprungsgarantier för energi

Lagförslag LF 16/2021-2022 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Landskapsregeringen föreslår att landskapslagen om tillämpning i land-skapet av lagen om certifiering och angivande av elens ursprung upphävs och ersätts med en landskapslag om tillämpning av rikets lag om ursprungsgaranti för energi. Lagstiftningen rör i grunden främjande av energi från förnybara energikällor. Denna rikslag föreslås bli tillämplig på Åland utom i de delar som rör spillvärme och spillkyla.


Åtgärder