Finans- och näringsutskottets betänkande 16/2014-2015

Lagtingsår: 2014-2015

Ladda ner Word-dokument

LSvapen

5x5px

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 16/2014-2015

 

Datum

 

Finans- och näringsutskottet

2015-06-04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finans- och näringsutskottets betänkande

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2015

·       Landskapsregeringens budgetförslag nr 5/2014-2015

                                           

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Allmän motivering. 1

Detaljmotivering. 1

Ärendets behandling. 2

Hörande. 2

Närvarande. 3

Utskottets förslag. 3

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar ett förslag till tredje tillägg till budgeten för år 2015. Tilläggsbudgeten påverkar inte det budgeterade beloppet varför 369.278.000 euro har budgeterats för år 2015 om tilläggsbudgeten antas.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att landskapsregeringens förslag till tredje tillägg till budgeten för år 2015 antas med beaktande av utskottets motiveringar i betänkandet.

 

Utskottets synpunkter

 

Allmän motivering

 

Utskottet konstaterar att budgetförslaget begränsar sig till två områden inom näringsavdelningens förvaltningsområde och hänvisar därför till sina skrivningar gällande dessa i betänkandets detaljmotivering.

 

 

Detaljmotivering

 

ÖVERFÖRINGAR - detaljmotivering

600

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

615

FRÄMJANDE AV LIVSMEDELSPRODUKTION

61500

Främjande av livsmedelsproduktion

 

Landskapsregeringen konstaterar att intresset och efterfrågan för traditionella försöksresultat inom de flesta växtodlingsinriktningarna inom det åländska lantbruket är begränsat. Landskapsregeringen föreslår därför i denna tilläggsbudget att verksamheten igen omorganiseras så att den traditionella försöksverksamheten begränsas till försök inom den för Åland i Finland unika frukt- och bärodlingen och att övriga resurser fokuseras på utvecklande av konkurrenskraften inom jordbruket genom fokuserande på försöks- och demonstrationsodlingar hos odlare, spetsrådgivning inom både konventionell och ekologisk odling, olika utvecklingsprojekt inom både konventionell och ekologisk odling samt fortsatt utveckling av prognosverktygen.

     Utskottet har erfarit att det inte finns någon försöksverksamhet i Ålands närregion som fullt ut kan ersätta den verksamhet som försöksverksamheten bidragit med. Utskottet konstaterar att det är viktigt att landskapsregeringen, i samband med kommande avtal med Ålands hushållningssällskap r.f., försöker medverka till att en sådan försöksverksamhet eller demonstrationsodling blir kvar på Åland som är nödvändig för att utveckla grönsaks- och fruktodlingens konkurrenskraft på Åland. Detta tillsammans med spetsrådgivning kunde enligt utskottet bibehålla det åländska konkurrensförsprånget inom denna sektor.

 

625

EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA HAVS- OCH FISKEFONDEN, EHFF, 2014-2020

 

En höjning av finansieringsramen för det operativa programmet för fiskerinäringen för perioden 2014 – 2020 föreslås av landskapsregeringen. Beaktande planerade investeringar föreslås att det i budgeten för år 2016 anslås totalt 3.921.000 euro, varav 3.700.000 euro gäller den del av programmet som rör hållbar utveckling av fiskerinäringen. Återstående belopp föreslås jämnt fördelat under åren 2017 - 2020.

     Utskottet konstaterar att det planeras och pågår större investeringar i industrianläggningar inom fiskerinäringen på Åland. Ett projekt planeras på Kumlinge som om det förverkligas kommer att innebära ett uppsving både för fisket som näring på Åland och möjligheterna till arbetstillfällen i skärgården. Satsningen har positiva effekter både ur ett hållbarhetsperspektiv och också ett näringslivsperspektiv. Utskottet stöder därmed landskapsregeringens förslag.

 

 

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 27 maj 2015 inbegärt finans- och näringsutskottets yttrande över budgetförslaget.

 

Hörande

 

Utskottet har i ärendet hört vicelantrådet Roger Nordlund, ministern Fredrik Karlström (per telefon), vd:n Jörgen Andersson från Östersjöfisk JAS Ab, byråchefen Jenny Eklund-Melander, ordf. Tage Eriksson för Ålands producentförbud r.f., byråchefen Sölve Högman, fiskerikonsulenten Tom Karlsson, vd:n Henry Lindström för Ålands producentförbud r.f., ordf. Mikael Lundell från Ålands producentförbund rf specialodlarutskott, ordf. Bo-Erik Sandell från Ålands Hushållningssällskap r.f., vd:n Tord Sarling från Ålands trädgårdshall andelslag och fd föreståndaren för försöksstationen Niklas Söderlund.

 

Närvarande

 

I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Jörgen Pettersson, vice ordföranden Mika Nordberg samt ledamöterna Brage Eklund, Karl-Johan Fogelström, Annette Holmberg-Jansson, Mats Perämaa (delvis) och ersättaren Anders Englund.

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar landskapsregeringens förslag till tredje tillägg till budgeten för år 2015 samt

 

att lagtinget beslutar att tredje tillägget till budgeten för år 2015 ska tillämpas omedelbart i den lydelse den har i lagtingets beslut.

 

 

 

 

Mariehamn den 4 juni 2015

 

 

Ordförande

 

 

Jörgen Pettersson

 

 

Sekreterare

 

 

Niclas Slotte