Finans- och näringsutskottets betänkande 16/2017-2018

Lagtingsår: 2017-2018

Ladda ner Word-dokument

LSvapen

5x5px

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 16/2017-2018

 

Datum

 

Finans- och näringsutskottet

2018-06-07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

 

 


Finans- och näringsutskottets betänkande

Landskapsrevisionens berättelse över effektivitets-revisionen år 2017

·       Landskapsrevisionens berättelse nr 1/2017-2018

·       Landskapsregeringens svar nr 1/2017-2018

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Granskning av Ålands hälso- och sjukvård. 1

Granskning av personaladministrativa frågor 2

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

Sammanfattning

 

Landskapsrevisionen har till lagtinget överlämnat sin i 7 § 1 mom. landskapslagen (2013:25) om Landskapsrevisionen avsedda berättelse avseende effektivitetsrevisionen. Landskapsregeringen har därefter överlämnat ett svar i vilket man kommenterar innehållet i berättelsen.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet har behandlat berättelsen och svaret samt avger i detta betänkande sina synpunkter över detsamma. Utskottet föreslår vidare att betänkandet bringas till landskapsregeringens kännedom.

 

Utskottets synpunkter

 

Landskapsrevisionen har i sin granskning år 2017 fokuserat på granskning av Ålands hälso- och sjukvård, Ålands folkhögskola samt personaladministrationen inom landskapsregeringens allmänna förvaltning.  

 

Granskning av Ålands hälso- och sjukvård

 

Granskningen av ÅHS´ verksamhet har skötts av revisionsbyrån BDO Audiator Ab inom ramen för ett ramavtal för åren 2017-2019 som Landskapsrevisionen ingått med byrån. Årets studie omfattar en jämförande granskning av ekonomistyrningsprocessen, försäljnings- och inköpsfunktionen.

     I granskningen har bland annat framkommit att ÅHS har haft möjlighet att få återbäring av mervärdesskatt på vissa typer av anskaffningar. Utskottet har erfarit att ÅHS utvecklat nya rutiner för momshanteringen och att man retroaktivt söker återbäring för tidigare år.

     I granskningen framgår också att det saknas ett egentligt system för uppföljning av produktivitet. Utskottet har erfarit att ÅHS anser att organisationen är för liten för de standardiserade system som finns på marknaden, men att man avser att förbättra de uppföljningsprocesser som behövs för produktivitetsmätning.

 

Granskning av personaladministrativa frågor

 

Utskottet noterar att landskapsregeringen har gjort ett gott arbete med att minska sjukfrånvaron i förvaltningen, bland annat genom ökade insatser inom den förebyggande företagshälsovården. Antalet dagar sjukfrånvaro har minskat från 13,5 till 9,0 dagar per anställd. Utskottet har i tidigare sammanhang noterat att det inte finns tillförlitlig statistik över antalet utförda årsverken i förvaltningen, men utskottet har erfarit att de siffror som presenteras har tagits fram med samma metodik för de olika åren.

     Utskottet erfar att personalförvaltningen årligen genomför en enkel enkät i vilken man mäter personalnöjdheten. Enkäten som heter KivaQ visade under 2017 bättre siffror än 2016. Som en del av förändringsarbetet har personalen självt fått prioritera vilka trivselbefrämjande åtgärder som ska genomföras. KivaQ kommer också att användas av övriga delar av landskapsförvaltningen.

     Granskningsrapporten tar också upp förekomsten av relativt höga övertidsuttag hos vissa tjänstemän, vilket är en följd av hög arbetsbelastning på vissa avdelningar. Utskottet konstaterar att systematisk övertid ska undvikas och att det är viktigt att chefstjänstemännen får stöd i sin chefsroll för att hantera dylika problem.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 28 maj 2018 inbegärt finans- och näringsutskottets yttrande över landskapsrevisionens berättelse över effektivitetsrevisionen för år 2017 och landskapsregeringens svar gällande effektivitetsrevisionen.

     Utskottet har i ärendet hört ministern Mats Perämaa, landskapsrevisorn Dan Bergman, finanschefen Conny Nyholm, lantrådet Katrin Sjögren, hälso- och sjukvårdsdirektören Jeanette Pajunen och t.f. ekonomichefen Joachim Eriksson vid ÅHS samt personalchefen Pia Hollstén-Friman vid regeringskansliet.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Petri Carlsson, vice ordförande Göte Winé samt ledamöterna John Holmberg, Lars Häggblom, Stephan Toivonen och ersättaren Mikael Staffas.

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antecknar sig landskapsrevisionens berättelse över effektivitetsrevisionen för år 2017 och landskapsregeringens svar gällande effektivitetsrevisionen för kännedom samt

 

att utskottets betänkande bringas till landskapsregeringens kännedom.

 

__________________

 

 

Mariehamn den 7 juni 2018

 

 

 

Ordförande

 

 

Petri Carlsson

 

 

Sekreterare

 

 

Sten Eriksson