Finans- och näringsutskottets betänkande 17/2018-2019

Tillhör ärendet: Avbytarlagstiftning
Lagtingsår: 2018-2019

Ladda ner Word-dokument

LSvapen

5x5px

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 17/2018-2019

 

Datum

 

Finans- och näringsutskottet

2019-04-04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finans- och näringsutskottets betänkande

Landskapslag om ändring av 4 och 6 §§ landskapslagen om avbytarstöd

·       Landskapsregeringens lagförslag LF 14/2018-2019

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att vissa justeringar görs i den av lagtinget antagna landskapslagen om avbytarstöd. Med förslaget rättas en felskrivning i lagens 4 § där en avbytardag felaktigt bestämts omfatta åtta timmar, istället för de avsedda tio timmarna. Samtidigt föreslås vissa språkliga och lagtekniska ändringar, som inte innebär någon väsentlig ändring i sak.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagförslaget antas med vissa ändringar av teknisk karaktär vilka framgår i utskottets synpunkter nedan.

 

Utskottets synpunkter

 

I motiveringstexten, och även i lagförslagets presentationstext, framgår att den huvudsakliga ändringen utgörs av en ändring av omfattningen av en avbytardag från åtta timmar till tio timmar. Utskottet konstaterar att den ändring som framställs i motiveringstexten inte har sin motsvarighet i förslaget till lagtext. Utskottet konstaterar att lagtexten i förslaget har ersatts med en tabell enligt vilken de avbytartimmar som kan beviljas med stöd av lagen definieras som årstimmar istället för den nu gällande lagtexten som anger antalet dagar och antalet timmar per dag. Utskottet har erfarit att övergången till att definiera rätten till avbytarhjälp som en årsresurs snarast är en notifiering av den praxis som redan råder.

     Utskottet har vidare gjort en teknisk ändring i tabellen i § 4 där antalet djurenheter i mittenraden har korrigerats.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 25 mars 2019 inbegärt finans- och näringsutskottets yttrande i ärendet.

     Utskottet har i ärendet hört vicelantrådet Camilla Gunell, lagberedaren Olle Ekström, byråchefen Sölve Högman och verkställande direktören Henry Lindström vid Ålands producentförbund r.f. (skriftligen).

     I ärendets avgörande behandling har deltagit ordföranden Petri Carlsson, vice ordföranden Göte Winé och ledamöterna John Holmberg, Lars Häggblom, Stephan Toivonen, Ingrid Zetterman och vtm Veronica Thörnroos.

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar lagförslaget i följande lydelse:

 

 

L A N D S K A P S L A G
om
ändring av 4 och 6 §§ landskapslagen om avbytarstöd

 

(Ingressen lika som i lagförslaget)

 

4 §

Avbytartimmar

     Ett lantbruksföretag kan årligen beviljas avbytartimmar för produktion som avses i 3 § i enlighet med följande tabell:

 

timmar

produktionsinriktning

antal djurenheter

300

mjölkproduktion, hela året stallade nötdjur, äggproduktion eller smågrisproduktion

18 eller fler

150

mjölkproduktion, hela året stallade nötdjur, äggproduktion eller smågrisproduktion

6 – 17

75

övrig produktion som avses i 3 §

6 eller fler

 

 

6 §

(Lika som i lagförslaget)

    

__________________

 

 

(Ikraftträdelsebestämmelsen lika som i lagförslaget)

__________________

 

 

 

 

Mariehamn den 4 april 2019

 

 

 

Ordförande

 

 

Petri Carlsson

 

 

 

Sekreterare

 

 

Sten Eriksson