Finans- och näringsutskottets betänkande 18/2018-2019

Tillhör ärendet: Fiskereglering
Lagtingsår: 2018-2019

Ladda ner Word-dokument

LSvapen

5x5px

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 18/2018-2019

 

Datum

 

Finans- och näringsutskottet

2019-04-04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finans- och näringsutskottets betänkande

Fiskereglering

·       Landskapsregeringens lagförslag LF 13/2018-2019

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 2

Reservation. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att bestämmelser om reglering och nyttjande av fiskeresurserna fogas till landskapslagen om verkställighet av den gemensamma fiskeripolitiken inom den Europeiska unionen. Till lagen fogas bemyndiganden för landskapsregeringen att införa system med individuella fiskekvoter för förvaltning av landskapets fiskekvoter.

     Landskapsregeringen föreslår samtidigt att ytterligare avvikelser görs från rikets påföljdslagstiftning med beaktande av landskapets särförhållanden.

     Dessutom föreslår landskapsregeringen att bestämmelsen om rätt till fiske på allmänt vatten i 2 § 1 mom. landskapslagen (1956:39) om fiske i landskapet Åland ändras för att motsvara den nuvarande fiskekulturen.

 

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagförslaget antas med vissa ändringar av språklig natur.

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet konstaterar att lagförslagen till största delen innehåller tekniska förändringar, delvis betingade av de förändringar som vidtagits i en blankettlag från Finland (FFS 1188/2014), den så kallade rikets påföljdslag.

     Utskottet har i samråd med landskapsregeringen gjort ett förtydligande av delegeringsfullmakten i § 5c i förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen (2015:49) om verkställighet av den gemensamma fiskeripolitiken inom den Europeiska unionen.

     Utskottet välkomnar den ändring som görs i landskapslagen (1956:39) om fiske i landskapet Åland, enligt vilken det möjliggörs för alla oberoende av hemort att idka handredskapsfiske inom landskapets allmänna vattenområden.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 20 mars 2019 inbegärt finans- och näringsutskottets yttrande i ärendet.

     Utskottet har i ärendet hört vicelantrådet Camilla Gunell, lagberedaren Olle Ekström, byråchefen Jenny Eklund-Melander och fiskerikonsulenten Tom Karlsson.

     I ärendets avgörande behandling har deltagit ordföranden Petri Carlsson, vice ordföranden Göte Winé och ledamöterna John Holmberg, Lars Häggblom, Stephan Toivonen, Ingrid Zetterman samt vtm Veronica Thörnroos.

 

Reservation

 

Ledamoten Stephan Toivonen har fogat en reservation till betänkandet.

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar det tredje lagförslaget i oförändrad lydelse samt

 

att lagtinget antar de övriga lagförslagen i följande lydelser:

 

1.

L A N D S K A P S L A G
om
ändring av landskapslagen om verkställighet av den gemensamma fiskeripolitiken inom den Europeiska unionen

 

(Ingressen lika som i lagförslaget)

    

 

1, 5a, 5b §§

(Lika som i lagförslaget)

 

5c §

Fisketillstånd

     Landskapsregeringen beviljar de fisketillstånd som krävs enligt artikel 7 i rådets förordning (EG) nr 1224/2009 samt i artikel 4 i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 404/2011. Landskapsregeringen för register över de fiskefartyg som har fått tillstånd och över innehavarna av fiskelicens på fiskefartygen. (Uteslutning). Om landskapsregeringen beslutar om en prioritetsordning för beviljande av fisketillstånd ska fiskeaktörers fiskeinkomster och fiskeaktörers fiskehistorik på berörda fiskarter beaktas. Med begreppet fiskeaktör avses här detsamma som i 8a §.

     (2 mom. lika som i lagförslaget)

 

 

5d, 8a-8c  §§

 

(Lika som i lagförslaget)

 

8d §

Särskilda fiskekvoter

     I syfte att trygga tillräckliga verksamhetsförutsättningar kan landskapsregeringen besluta närmare om särskilda fiskekvoter för olika fiskeformer eller om särskilda fiskekvoter (uteslutning) som gäller bifångster.

 

8e - 8g §§

(Lika som i lagförslaget)

 

 

    

__________________

 

(Ikraftträdelsebestämmelsen lika som i lagförslaget)

    

__________________

 

2.

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 1 och 4 §§ landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av bestämmelser i rikslagen om ett påföljdssystem för och tillsynen över den gemensamma fiskeripolitiken

 

     I enlighet med lagtingets beslut (uteslutning) ändras 1 § 4 mom. och 4 § landskapslagen (2015:48) om tillämpning i landskapet Åland av bestämmelser i rikslagen om ett påföljdssystem för och tillsynen över den gemensamma fiskeripolitiken som följer:

 

1 §

 

(Lika som i lagförslaget)

 

4 §

Avvikelser

(1-2 mom. lika som i lagförslaget)           

     Bestämmelserna i 20a § rikets påföljdslag om förhandsanmälan vid laxfiske är inte tillämpliga i landskapet. I enlighet med i landskapets verkställighetslag kan (uteslutning) landskapsregeringen besluta om förhandsanmälan av laxfångster varvid 

     1) landskapsregeringen kan besluta om förhandsanmälan av laxfångster i enlighet med 8f § i landskapets verkställighetslag samt (uteslutning)

     2) hänvisningar i rikslagens 20a § i landskapet ska avse en hänvisning till 8f § i landskapets verkställighetslag.

(4-5 mom. lika som i lagförslaget)           

     Med avvikelse från 59 § 1 mom. i rikets påföljdslag ska överträdelseavgiften och påföljdsavgiften betalas till landskapet.

     Med avvikelse från bestämmelserna i 68a § i rikets påföljdslag kan landskapsregeringen besluta om de hamnar och platser där fiskefartyg från Europeiska unionens medlemsstater och stater utanför Europeiska unionen kan landa eller lasta om sin fångst i situationer som avses i artikel 19 i rådets Östersjöförordning och i artikel 5 i rådets IUU-förordning. I beslutet kan de klockslag anges som ska iakttas när fångsten landas och lastas om. I bestämmelserna om hamnarna och platserna för landning och omlastning beaktas det totala antalet tillåtna hamnar och platser för landning och omlastning, deras utnyttjandegrad och placering så att landningen och omlastningen kan övervakas på behörigt sätt. Dessa bestämmelser är tillämpliga i fråga om bestämmelserna om sådana tillåtna omlastnings- och landningsplatser som avses i Europeiska unionens fleråriga och långsiktiga återhämtnings- eller förvaltningsplaner (uteslutning).

 

__________________

 

(Ikraftträdelsebestämmelsen lika som i lagförslaget)

 

__________________

 

 

 

 

Mariehamn den 4 april 2019

 

 

 

Ordförande

 

 

Petri Carlsson

 

 

 

Sekreterare

 

 

Sten Eriksson

 

 

 


Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

RESERVATION

Lagtingsledamot

Datum

 

Stephan Toivonen

2019-04-04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 18/2018-2019 fiskereglering

 

 

 

Motivering:

 

 

Enligt nuvarande lagstiftning har endast medborgare i de nordiska länderna rätt att bedriva husbehovs- och fritidsfiske inom allmänt vatten. Landskapsregeringen anser att detta diskriminerar medborgare från andra länder.

I rikslagstiftningen har EU-medborgare denna rätt.

Landskapsregeringen föreslår nu i det tredje lagförslaget att 2 § landskapslagen (1956:39) om fiske i landskapet Åland ändras, så att alla oavsett hemort har rätt att bedriva handredskapsfiske inom allmänt vattenområde.

Landskapets allmänna vatten omfattar 30 000 hektar eller en fjärdedel av Ålands vattenområden.

Mot bakgrund av de begränsningar, som finns i självstyrelselagen angående exempelvis rätt att förvärva fast egendom och att bedriva näring i landskapet och mot bakgrund av hur man regelerar fisket i de inre vikarna strider denna ändring i landskapslagen om fiske mot dessa principer.

 

Med anledning av det ovanstående föreslår jag

    

att andra meningen i 2 § landskapslag om ändring av landskapslagen om fiske i landskapet Åland skall lyda ”Oberoende av hemort har samtliga EU-medborgare rätt att bedriva handredskapsfiske samt trolling.” samt

 

att lagtinget hemställer hos landskapsregeringen att fiske för medborgare utanför EU-området regleras på annat sätt.

 

 

 

 

Mariehamn den 4 april 2019

 

 

 

Stephan Toivonen