Finans- och näringsutskottets betänkande 18/2020-2021

Lagtingsår: 2020-2021

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 18/2020-2021

 

Datum

 

Finans- och näringsutskottet

2021-09-30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

 

 


Finans- och näringsutskottets betänkande

Landskapsrevisionens verksamhetsberättelse 2020

·      Landskapsrevisorernas berättelse 2/2020-2021

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Utskottets förslag. 1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 2

 

Sammanfattning

 

Landskapsrevisionen har till lagtinget överlämnat sin i 7 § 3 mom. landskapslagen om Landskapsrevisionen avsedda berättelse om sin verksamhet under år 2020.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagtinget antecknar sig berättelsen för kännedom.

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet önskar lyfta fram landskapsrevisionens ställning och uppgifter.

     Landskapsrevisionen är en oberoende myndighet under lagtinget med uppgift att svara för övervakningen av landskapets finanser, budgetens iakttagande, verkställigheten av lagtingets beslut samt att landskapsförvaltningen sköts på ett lagenligt och ändamålsenligt sätt.

     Landskapsrevisionens granskning sker genom årlig revision och effektivitetsrevision. Den kontinuerligt pågående effektivitetsrevisionen ska inrikta sig på förhållanden med anknytning till landskapets budget, genomförandet och resultatet av landskapets verksamhet och åtaganden i övrigt men får också avse landskapets övriga förvaltningsåtgärder. Granskningen ska främja en sådan utveckling att landskapet med hänsyn till allmänna samhällsintressen får ett effektivt utbyte av sina insatser. Genom att granska resursutnyttjande, måluppfyllelse och samhällsnytta ska effektivitetsrevisionen bedöma om budgetmedlen har använts i enlighet med principerna om sparsamhet, effektivitet och ändamålsenlighet.          

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 22 juni 2021 inbegärt finans- och näringsutskottets yttrande över landskapsrevisionens verksamhetsberättelse 2020.

     Utskottet har i ärendet hört landskapsrevisorn Dan Bergman samt revisorn Marika Björkman.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Jörgen Pettersson, viceordföranden John Holmberg, ledamöterna Nina Fellman, Lars Häggblom, Robert Mansén, Jörgen Strand och ersättaren Torbjörn Eliasson.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår

 

-        att lagtinget antecknar sig landskapsrevisionens verksamhetsberättelse för år 2020, jämte utskottets synpunkter för kännedom samt

-        att utskottets betänkande bringas till landskapsrevisionens kännedom.

 

__________________

 

 

Mariehamn den 30 september 2021

 

 

 

Ordförande

 

 

Jörgen Pettersson

 

 

 

Sekreterare

 

 

Sten Eriksson