Finans- och näringsutskottets betänkande 19/2013-2014

Lagtingsår: 2013-2014

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 19/2013-2014

 

Datum

 

Finans- och näringsutskottet

2014-10-23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finans- och näringsutskottets betänkande

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2014

·       Landskapsregeringens budgetförslag nr 4/2013-2014

·       Budgetmotionerna nr 56-58/2013-2014

 

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Allmän motivering. 1

Halvårsuppföljning av budgeten. 2

Arbetsmarknaden. 2

Arbetsvärdering och lönekartläggning. 2

Ålands digitala agenda. 2

Investeringar inom infrastrukturområdet 2

Detaljmotivering. 3

Ärendets behandling. 4

Motioner 5

Hörande. 5

Reservationer 5

Närvarande. 5

Utskottets förslag. 5

 

                                                                

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar ett förslag till andra tillägg till budgeten för år 2014. Förslaget till tilläggsbudget balanserar på ett netto om 1.712.000 euro. Om tilläggsbudgeten antas har totalt 389.502.000 euro budgeterats för år 2014.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att budgetförslaget godkänns med vissa ändringar bl.a. att anslaget under moment 45.95.87. Kapitallån (R) utgår med en motsvarande minskning av finansieringslånen. Utskottet föreslår vidare ändringar i moment 48.30.79. Bro- och hamnbyggnadsinvesteringar. Efter utskottets ändringsförslag har totalt 388.002.000 euro budgeterats för år 2014. Utskottet föreslår att budgetmotionerna nr 56-58/2013-2014 förkastas.

 

Utskottets synpunkter

 

Allmän motivering

 

I likhet med landskapsregeringen noterar utskottet att den offentliga ekonomin i Finland fortfarande uppvisar underskott även om anpassningsåtgärder har dämpat ökningen av underskottet. Utskottet konstaterar att konjunkturen på Åland och i Finland fortsatt är svårbedömd och befarar att läget kan försämras. Utskottet uppmanar landskapsregeringen att vid behov ha beredskap att vidta nödvändiga åtgärder i syfte att underlätta för näringslivet.

 

Halvårsuppföljning av budgeten

 

Utskottet noterar att verksamheter, planer och budgetar som lämnats huvudsakligen verkställts enligt plan. Utskottet noterar att investeringsutgifterna minskat vilket visar på en lägre förverkligandegrad på investeringarna. Den lägre förverkligandegraden kan bl.a. förklaras av att det ligger besvär inne för prövning i fråga om vissa projekt.  

 

 

Arbetsmarknaden

 

Utskottet betonar att riskerna för ökad arbetslöshet i samhället markant ökat till följd av sviktande konjunktur för större delen av näringslivet. Rysslands importstopp gentemot EU får negativa konsekvenser för primärnäringarna och livsmedelsklustret. Konjunkturläget rent allmänt samt svaveldirektivets införande drabbar därtill sjöfarten. Utskottet uppmanar landskapsregeringen att ha beredskap att vidta nya sysselsättningsfrämjande åtgärder. Särskilt ungdomsarbetslösheten bör övervakas och på allt sätt stävjas.

 

Arbetsvärdering och lönekartläggning

 

Utskottet är positivt till att ett arbete med arbetsvärdering och lönekartläggning nu kommit igång. Eftersom jämställdhetslagstiftningen förutsätter att för lika eller likvärdigt arbete ska lika lön betalas är det viktigt att bedöma om arbeten som de facto är lika krävande placeras på samma lönenivå.  Utskottet betonar vikten av detta inte minst som en viktig del i strävan att erhålla ett hållbart samhälle. Utskottet är medvetet om de problem som kan komma upp i samband med ett arbete med arbetsvärdering, såsom att få en överenskommelse om vilka kriterier som ska användas i värderingen, hur man hanterar lönemässiga avvikelser i förhållande till arbetsvärderingen och löneskillnader mellan offentlig och privat sektor.

     Utskottet betonar att både berörda fackföreningar och landskapsregeringen i synnerhet har ansvar att tillse att ett kommande arbetsvärderingssystem blir jämställdhetsmässigt och ekonomiskt hållbart för landskapet som arbetsgivare och för samhället i stort.

 

Ålands digitala agenda

 

Utskottet betonar vikten av en förändring av den offentliga sektorns IT struktur samt tillhandahållandet av e-tjänster. Utskottet anser att Ålands digitala agenda (ÅDA) bör bidra till att ge det offentliga Åland ökade möjligheter att tillgodogöra sig den tekniska utvecklingen. Utskottet betonar att ÅDA bör koncentrera sig på att upphandla system som den offentliga förvaltningen är i behov av och upprätthålla grundläggande driftservice till systemen. I detta sammanhang understryker utskottet vikten av att ÅDA säkrar ett nära samarbete med det privata näringslivet och deras möjligheter att tillhandahålla service och utveckling av system. Utskottet uppmanar landskapsregeringen att säkerställa att ÅDA ges möjlighet att delta i det rikstäckande e-identifieringssystemet för myndigheter i Finland innan man går vidare med en bolagisering. Utskottet förutsätter slutligen att bildandet av bolaget kring ÅDA och transfereringarna till detsamma inte strider mot EU:s sk. statsstödsregler.

 

Investeringar inom infrastrukturområdet

 

Landskapsregeringen konstaterar att det finns ett stort behov av investeringar i infrastruktur. Landskapsregeringen konstaterar att de planerade investeringarna totalt sett klart överstiger de investeringsvolymer som varit rådande de senaste åren. Med beaktande av de ekonomiska utsikter som råder kommer det inom de närmaste åren att vara synnerligen svårt att förverkliga dessa investeringar inom ramen för landskapets ordinarie inkomster. I enlighet med självstyrelselagens 48 § kan landskapet på framställning av lagtinget beviljas extra anslag för osedvanligt stora engångsutgifter som inte rimligen kan finansieras med landskapets budget.

     Utskottet konstaterar att grundlagsutskottet i sitt betänkande nr 15/1990 rd över förslaget till ny självstyrelselag för Åland gjort en ändring av 48 § som enligt grundlagsutskottet innebär att möjligheten att bevilja extraordinarie anslag för exceptionella engångsinvesteringar bibehålls i självstyrelselagen. Utskottet bedömer utgående från detta att möjligheterna för extra anslag åtminstone inte borde vara mer restriktiva än möjligheterna att få extraordinarie anslag enligt den tidigare självstyrelselagen. Utskottet betonar vikten av en dialog med riksmyndigheterna så att landskapsregeringen och riksmyndigheterna så långt möjligt är överens innan en anhållan om extra anslag behandlas i lagtinget. Utskottet uppfattar att det är möjligt med extra anslag för ett stort antal investeringar som tillsammans utgör en helhet, vilken uppfyller kriterierna på extra anslag.

 

Detaljmotivering

 

INKOMSTER

 

 

 

 

39.

SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR, INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER

39.30.

UPPTAGNA LÅN

39.30.90.

Finansieringslån

 

Med anledning av att utskottet föreslår att moment 44.95.87. Kapitallån (R) utgår minskas finansieringslånen med motsvarande belopp d.v.s. 1.500.000 euro.

 

 

 

 

UTGIFTER

 

 

44.

FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

44.95.

ENLIGT FÖRVALTNINGSOMRÅDE ICKE FÖRDELADE POSTER

44.95.87.

Kapitallån (R)

 

I ltl. Tony Asumaas m.fl. budgetmotion nr 58/2013-2014 föreslås att momentet stryks med motiveringen att det i dagsläget inte finns något registrerat bolag som kan vara mottagare av det kapitallån som landskapsregeringen vill bevilja samt att risken för att kapitallånet ska uppfattas som ett otillåtet statsstöd är uppenbar.

     Utskottet föreslår att momentet utgår med beaktande av budgetmotionens innehåll och det utskottet erfarit under sin behandling av ärendet. Med anledning av detta förutsätter utskottet att landskapsregeringen på nytt överväger de arrangemang som starten av bolaget och ändringen av budgetssystemet kan föranleda. Utskottet föreslår att budgetmotionen förkastas.

 

47.

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

47.15.

NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE

47.15.44.

Investeringsstöd till lantbruket (R)

 

I ltl. Mats Perämaa m.fl. budgetmotion nr 57/2013-2014 föreslås att anslaget under momentet bibehålls på grundbudgetens nivå och att motiveringen får följande lydelse: "Av budgettekniska skäl finns det extra medel under anslaget. Landskapsregeringen förbereder därför i samråd med jordbrukarorganisationer och livsmedelssektorn åtgärder för att lindra effekterna av importstoppet till Ryssland.".

     Utskottet föreslår att motionen förkastas med hänvisning till utskottets allmänna motivering. Utskottets beslut har fattats efter omröstning som utföll (3-3), varvid ordförandes röst avgjorde. Utskottets beslut har biträtts av ordförande Jörgen Pettersson, vice ordförande Mika Nordberg och Annette Holmberg-Jansson.

 

48.

TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

48.30.

KOSTNADER FÖR VÄGHÅLLNING

48.30.79.

Bro- och hamnbyggnadsinvesteringar (R)

 

I ltl. Anders Erikssons m.fl. budgetmotion nr 56/2013-2014 föreslås att texten under momentet ersätts med följande: ”Vårdöbron renoveras till sådan standard att färdig bro uppfyller de EU-krav som gäller om bl.a. maxvikter. Kommunikationerna till Vårdö måste tryggas på ett säkert och ändamålsenligt sätt under byggtiden. I anbudshandlingarna skall det framgå att trafiken skall ledas över existerande bro under byggtiden. Renoveringen beräknas kosta cirka 4,5 miljoner euro.”.

     Utskottet delar innebörden i linje med motionens innehåll att Vårdöbron bör renoveras till en sådan standard att färdig bro uppfyller de EU-krav som gäller om bl.a. maxvikter och förutsätter att kommunikationerna till Vårdö måste tryggas på ett säkert och ändamålsenligt sätt under byggtiden. Trafiken ska i huvudsak ledas över befintlig bro under renoveringen. I den situation detta stundtals inte är möjligt ska främst tyngre trafik ledas över en pontonbro.

     Utskottet konstaterar att det finns ytterligare behov av undersökningar av befintlig bro innan landskapsregeringen kan påbörja en renovering. Utskottet delar därmed inte landskapsregeringens uppfattning om att en ny bro bör projekteras. Beroende på vad undersökningarna ger vid handen så bör den befintliga bron förstärkas på ett ändamålsenligt sätt. Utskottet föreslår således att anslaget används för en renovering av den befintliga bron och att någon helt ny bro inte byggs. Återstående budgeteringsbehov ska regleras i kommande års budgeter. Utskottet föreslår vidare att motionen förkastas.

     Utskottets beslut har fattats efter omröstning som utföll (5-2). Utskottets beslut har biträtts av vice ordförande Mika Nordberg samt ledamöterna Tony Asumaa, Brage Eklund, Annette Holmberg-Jansson och Mats Perämaa.

 

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 17 september 2014 inbegärt finans- och näringsutskottets yttrande över budgetförslaget och budgetmotionerna.  

 

Motioner

 

Renovering framom ny Vårdöbro

Ltl Anders Erikssons m.fl. budgetmotion (BM 56/2013-2014)

 

Begränsa effekter av importstopp

Ltl Mats Perämaas m.fl. budgetmotion (BM 57/2013-2014)

 

Kapitallån till bolaget för förverkligande av den digitala agendan

Ltl Tony Asumaas m.fl. budgetmotion (BM 58/2013-2014)

 

Hörande

 

Utskottet har i ärendet hört lantrådet Camilla Gunell, vicelantrådet Roger Nordlund, ministern Fredrik Karlström, ministern Veronica Thörnroos, bro- och hamningenjören Magnus Ahlskog, projektledaren Ian Bergström, vd:n Daniel Dahlén från Ålands Telekommunikation Ab, styr. ordf. Jarl Danielsson från Vårdö kommun, vd:n Anders Ekström från Ålands Näringsliv r.f., vd:n Janne Engblom från Consilia Ab, vd:n Bengt Eriksson från ByggAb, förvaltnings- och utvecklingschefen Dan E Eriksson, ESF ansvarige Tomas Fellman, byggnadsingenjören Fredrik Hansson från Projektengagemang i Stockholm AB (per telefon), avdelningschefen Linnea Johansson, avdelningschefen Pekka Koivula från Destia Ab (per telefon), forskaren Mariusz Kalinowski från CBI Betonginstitutet AB (per telefon), chefen för den digitala agendan Anna-Lena Landereng, budgetplaneraren Robert Lindblom, Landshövdingen Peter Lindbäck, vd:n Bjarne Lindström från ÅSUB, byråchefen Viveka Löndahl, ledande konsulten Torsten Lunabba från Destia Ab (per telefon), vvd:n Mikael Lönnqvist från Consilia Ab, avdelningschefen Conny Nyholm, försäljningschefen Kari Pohjola från Meritaito Ab (per telefon), avtalschefen Tiina Robertsson, projektingenjören Elisabeth Rosenlöf, kommundirektören Magnus Sandberg från Vårdö kommun, vd:n Tord Sarling från Ålands Trädgårdshall andelslag, vd:n Johannes Snellman från Ålands Centralandelslag, verksamhetsledaren Marika Sundqvist från Ung resurs r.f. och avdelningschefen Yvonne Österlund.   

 

Reservationer

 

En reservation har fogats till betänkandet av ordförande Jörgen Pettersson samt ledamoten Karl-Johan Fogelström. Därtill har en reservation fogats till betänkandet av ledamöterna Mats Perämaa, Tony Asumaa, och Brage Eklund.

     Vice ordförande Mika Nordberg presenterar därmed utskottets förslag i fråga om moment 48.30.79. Bro- och hamnbyggnadsinvesteringar (R).

 

Närvarande

 

I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Jörgen Pettersson, vice ordföranden Mika Nordberg samt ledamöterna Tony Asumaa, Brage Eklund, Karl-Johan Fogelström (delvis), Annette Holmberg-Jansson och Mats Perämaa.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget beslutar att andra tillägget till budgeten för år 2014 ska tillämpas omedelbart i den lydelse den har i lagtingets beslut,

 

att budgetmotionerna 56-58/2013-2014 förkastas samt att

 

att lagtinget antar landskapsregeringens förslag till andra tillägg till budgeten för år 2014 med följande ändringar:

 

Inkomster

 

 

Landskaps­regeringens förslag

Finans- och näringsutskottets förslag

39.

SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR, INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER

1 818 000

318 000

39.30.

UPPTAGNA LÅN

822 000

-678 000

39.30.90.

Finansieringslån

822 000

-678 000

 

Inkomsternas totalbelopp

1 712 000

212 000

 

 

Utgifter

 

 

Landskaps­regeringens förslag

Finans- och närings­utskottets
förslag

44.

FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-937 000

563 000

44.95.

ENLIGT FÖRVALTNINGSOMRÅDE ICKE FÖRDELADE POSTER

-1 700 000

-200 000

44.95.87.

Kapitallån (R)

-1 500 000

-

 

Utgifternas totalbelopp

1 712 000

212 000

 

 

 

 

 

 

Mariehamn den 23 oktober 2014

 

 

Ordförande

 

 

Jörgen Pettersson

 

 

Sekreterare

 

 

Niclas Slotte

 Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

RESERVATION

Lagtingsledamot

Datum

 

Jörgen Pettersson m.fl.

2014-10-23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 19/2013-2014

 

Undertecknade fogar följande reservation till finans- och näringsutskottets betänkande nr 19/2013-2014.

 

En majoritet i finans- och näringsutskottet har beslutat överge de av landskapsregeringen framtagna planerna på att bygga en ny bro mellan fasta Vårdö och Töftö, såsom föreslås i moment 48.30.79. Man föreslår istället att den gamla bron som byggdes mellan åren 1978 och 1980 ska renoveras och förses med en ny körbana.

 

Detta anser vi vara ekonomiskt oklokt och äventyrligt för hela Åland av olika skäl. Utgående från expertutlåtanden baserade på analyser och beräkningar har vi erfarit att den nuvarande bron delvis byggdes under extremt ogynnsamma förhållanden. Delar av betongen tilläts frysa i samband med gjutningen vilket skapat alkalikiselreaktion samt saltinträngning i armeringen. Betongens hållfasthet har därmed försämrats vilket gör dess framtida livslängd omöjlig att förutspå. Det cortenstål som användes i fackverket rekommenderas i dagens läge inte i utsatta miljöer vilket Vårdöbron ostridigt befinner sig i.

 

Vår uppfattning är dessutom att en renovering av den gamla bron inte kan ske med pågående trafik då riskerna för såväl arbetare som trafikanter skulle bli alldeles för stora. Tillfälliga lösningar i form av exempelvis pontonbroar är enligt vår uppfattning belagda med risker som överskrider det acceptabla. Sammantaget blir priset för en renovering både långsiktigt och kortsiktigt dyrare för hela samhället. Inte minst är näringslivet i regionen i allra högsta grad beroende av pålitlig infrastruktur.

 

Vår uppfattning är att det hör till ett samhälles allra mest grundläggande skyldigheter att sköta om befintliga infrastrukturer på ett sätt som inte stoppar eller, som i fallet med Vårdöbron, rentav backar utvecklingen. Vi anser, på basen av utskottsbehandlingen, att tillräckligt underlag för en renovering saknas. Det betyder i praktiken en omstart för broprojektet då nya undersökningar krävs innan vederhäftiga entreprenadhandlingar kan upprättas. Därmed tvingas den berörda regionen fortsättningsvis leva i ovisshet kring framtiden. Det drabbar inte bara Vårdö utan hela regionen eftersom brons infrastrukturella betydelse är mycket viktig för hela Åland.

 

Våra slutsatser baserar vi på rekommendationerna från landskapsregeringen samt, enligt vår uppfattning, klarläggande och tydliga expertutlåtanden vilka alla pekar åt samma håll. Riskerna för egendom och människor i samband med en renovering blir därmed alldeles för höga.

 

 

 

 

Med anledning av det ovanstående föreslår vi

 

att anslaget under moment 48.30.79. samt den till anslaget hörande detaljmotiveringen ska förbli i kraft.

 

 

 

 

 

Mariehamn den 23 oktober 2014

 

 

Jörgen Pettersson

 

Karl-Johan Fogelström

 


Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

RESERVATION

Lagtingsledamot

Datum

 

Mats Perämaa m.fl.

2014-10-23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 19/2013-2014 gällande moment 47.15.44

 

Importstoppet av livsmedel till Ryssland har lett till en prispress på jordbruksprodukter i Europa. Samma mängd produkter ska nu säljas och konsumeras på en mindre marknad. Effekterna av detta syns redan på Åland. Den politiska debatten på europeisk och på finländsk nivå ger ett tydligt besked. Det finns en vilja att hjälpa jordbruket under den tid importstoppet fortgår. På Åland har vi inte sett att landskapsregeringen har uttryckt en motsvarande politisk ambition.

 

I landskapsregeringens förslag till tilläggsbudget nr 4/2013-2014 avser landskapsregeringen minska anslaget under kapitel 47.15 FRÄMJANDE AV LIVSMEDELSPRODUKTION med 318.000 euro. Vi anser att anslaget bör bibehållas och att landskapsregeringen förbereder åtgärder för att lindra effekterna av importstoppet. En möjlig åtgärd kunde vara att införa temporära lagringsstöd för att möjliggöra för våra livsmedelsproducenter att bibehålla sina produkter något längre i lager i väntan på eventuella prisstegringar.

 

Med anledning av det ovanstående föreslår vi

 

att anslaget under moment 47.15.44 investeringsstöd till lantbruket bibehålls på grundbudgetens nivå och att det andra stycket under moment 47.15.44 investeringsstöd till lantbruket får följande lydelse: "Landskapsregeringen förbereder i samråd med jordbrukarorganisationer och livsmedelssektorn åtgärder för att lindra effekterna av importstoppet till Ryssland."

 

 

 

Mariehamn den 23 oktober 2014

 

 

Mats Perämaa

 

Brage Eklund

Tony Asumaa