Finans- och näringsutskottets betänkande 20/2020-2021

Lagtingsår: 2020-2021

Ladda ner Word-dokument

LSvapen

5x5px

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 20/2020-2021

 

Datum

 

Finans- och näringsutskottet

2021-10-05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

 

 


Finans- och näringsutskottets betänkande

Landskapsrevisionens berättelse över effektivitets-revisionen år 2020

·      Landskapsrevisionens berättelse nr 1/2020-2021

·      Landskapsregeringens svar RB 1/2020-2021

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 2

Reservationer 2

Utskottets förslag. 2

 

Sammanfattning

 

Landskapsrevisionen har den 25 februari 2021 till lagtinget överlämnat sin i 7 § 1 mom. landskapslagen (2013:25) om Landskapsrevisionen avsedda berättelse gällande effektivitetsrevisionen.

     Landskapsrevisionen väljer årligen ut ett antal områden för effektivitetsrevision. Genom att granska resursutnyttjande, måluppfyllelse och samhällsnytta ska effektivitetsrevisionen bedöma om budgetmedlen har använts i enlighet med principerna om sparsamhet, effektivitet och ändamålsenlighet.

     År 2020 har granskningarna omfattat Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS), miljöbyrån, infrastrukturprojektet för Västra Föglö samt Ålands musikinstitut.

     Landskapsregeringen har den 20 maj 2020 överlämnat ett svar i vilket man kommenterar innehållet i berättelsen.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet avger i detta betänkande sina synpunkter över landskapsrevisionens berättelse för år 2020 jämte landskapsregeringens svar. Utskottet föreslår att berättelsen och svaret antecknas för kännedom samt att utskottets betänkande bringas till landskapsregeringens kännedom.

 

Utskottets synpunkter

 

Landskapsrevisionens berättelse över effektivitetsrevisionen är den åttonde i ordningen efter att landskapslagen om landskapsrevisionen trädde i kraft. Effektivitetsrevisionen ska inriktas på förhållanden med anknytning till landskapets budget, genomförandet och resultatet av landskapets verksamhet och åtaganden i övrigt, men får också avse landskapets övriga förvaltningsåtgärder.

     Utskottet finner det positivt att effektivitetsrevisionen omspänner ett brett område, från den allmänna förvaltningen till de fristående myndigheterna, till exempel ÅHS som granskats av en extern revisionsbyrå. Det är också av vikt att revisionen omspänner styrsystem och styrmodeller och hur dessa kan förbättras och svara mot finansförvaltningslagens stadganden.

     Utskottet konstaterar att landskapsregeringen i sitt svar till lagtinget över landskapsrevisionens granskningspåpekanden gör en systematisk genomgång av de olika områdena som har granskats och av de påpekanden som framkommer i revisionen.

     Utskottet noterar att landskapsregeringen i sitt svar även tar upp åtgärder som har utförts eller pågår med anledning av denna och tidigare års revisionsberättelser.

     Utskottet önskar framhålla vikten av att över tid följa upp revisionens påpekanden och konstaterar också vikten av att landskapsrevisionen i sina granskningar följer upp tidigare revisioner.

     Utskottet ser positivt på landskapsregeringens svar som på ett konstruktivt och framåtriktat vis bemöter effektivitetsrevisionens påpekanden och iakttagelser.

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 7 juni 2021 inbegärt finans- och näringsutskottets yttrande över landskapsrevisionens berättelse över effektivitetsrevisionen för år 2020 jämte landskapsregeringens svar gällande effektivitetsrevisionen.      Utskottet har i ärendet hört landskapsrevisorn Dan Bergman, revisorn Marika Björkman från Landskapsrevisionen, konsulten Mats Perämaa och lagtingsledamoten Mika Nordberg.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Jörgen Pettersson, viceordföranden John Holmberg samt ledamöterna Nina Fellman, Lars Häggblom, Robert Mansén och Jörgen Strand samt ersättaren Simon Holmström.

 

Reservationer

 

Ledamoten Nina Fellman har fogat en reservation till betänkandet.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antecknar sig landskapsrevisionens berättelse över effektivitetsrevisionen för år 2020 och landskapsregeringens svar gällande effektivitetsrevisionen för kännedom samt

 

att utskottets betänkande bringas till landskapsregeringens kännedom.

 

__________________

 

 

Mariehamn den 5 oktober 2020

 

 

 

Ordförande

 

 

Jörgen Pettersson

 

 

Sekreterare

 

 

Sten Eriksson