Landskapsrevisionens berättelse över effektivitetsrevisionen år 2020

Landskapsrevisionens berättelse RB 1/2020-2021 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Landskapsrevisionens granskning sker i form av årlig revision och effektivitetsrevision. Effektivitetsrevisionen har till syfte att bedöma om budgetmedlen har använts i enlighet med principerna om sparsamhet, effektivitet och ändamålsenlighet. Granskningen ska främja en sådan utveckling att landskapet med hänsyn till allmänna samhällsintressen får ett effektivt utbyte av sina insatser. Landskapsrevisionen fastställer årligen en granskningsplan. Vid sidan av den årliga bokslutsrevisionen och EU-revisionen väljs ett antal områden ut för effektivitetsrevision. År 2020 har granskningarna omfattat Ålands hälso- och sjukvård, miljöbyrån, projekt västra Föglö och Ålands musikinstitut.

Åtgärder