Finans- och näringsutskottets betänkande 20/2021-2022

Lagtingsår: 2021-2022

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 20/2021-2022

 

Datum

 

Finans- och näringsutskottet

2022-09-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finans- och näringsutskottets betänkande

Höjning av barnbidragets ensamförsörjartillägg

·      Landskapsregeringens lagförslag LF 25/2021-2022

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår en ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av barnbidragslagen. Genom förslaget höjs barnbidragets tillägg för ensamförsörjare med 20 euro per barn. Förslaget medför således att ensamförsörjartillägget höjs från 60 euro till 80 euro per barn och kalendermånad.

     Eftersom varken barnbidraget eller dess ensamförsörjartillägg indexjusteras beaktas inte hur exempelvis konsumentpriserna i genomsnitt utvecklar sig över tid. Det senaste halvåret har konsumentpriserna stigit märkbart. Genom förslaget vill landskapsregeringen stärka köpkraften hos förmånstagare som befinner sig i en svagare ekonomisk ställning än andra hushåll.

     Lagförslaget hänför sig till landskapsregeringens förslag till tredje tilläggsbudget för år 2022 och avses bli behandlad i samband med den. Avsikten är att den föreslagna lagen ska behandlas som en budgetlag i enlighet med 20 § 3 mom. i självstyrelselagen, så att bestämmelserna snarast kan träda i kraft.

     Lagen föreslås träda i kraft så snart som möjligt.

 

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagtinget antar lagförslaget i föreslagen lydelse.

 

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 12 september 2022 inbegärt finans- och näringsutskottets yttrande i ärendet.

     Utskottet har i ärendet hört enhetschefen Tove Nylund från social- och miljöavdelningen.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Jörgen Pettersson, viceordföranden John Holmberg, ledamöterna Nina Fellman, Lars Häggblom, Robert Mansén, Jörgen Strand och Stephan Toivonen.

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar lagförslaget i oförändrad lydelse samt

 

att landskapsregeringen bemyndigas att bestämma att denna lag helt eller delvis ska träda i kraft i den ordning som föreskrivs i 20 § 3 mom. självstyrelselagen.

__________________

 

 

 

Mariehamn den 16 september 2022

 

 

Ordförande

 

 

Jörgen Pettersson

 

 

Sekreterare

 

 

Sten Eriksson