Höjning av barnbidragets ensamförsörjartillägg

Lagförslag LF 25/2021-2022 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Landskapsregeringen föreslår en ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av barnbidragslagen. Genom förslaget höjs barn-bidragets tillägg för ensamförsörjare med 20 euro per barn. Förslaget medför således att ensamförsörjartillägget höjs från 60 euro till 80 euro per barn och kalendermånad.
Eftersom varken barnbidraget eller dess ensamförsörjartillägg indexjusteras beaktas inte hur exempelvis konsumentpriserna i genomsnitt utvecklar sig över tid. Det senaste halvåret har konsumentpriserna stigit märk-bart. Genom förslaget vill landskapsregeringen stärka köpkraften hos för-månstagare som befinner sig i en svagare ekonomisk ställning än andra hushåll.
Lagförslaget hänför sig till landskapsregeringens förslag till tredje tilläggsbudget för år 2022 och avses bli behandlad i samband med den. Avsikten är att den föreslagna lagen ska behandlas som en budgetlag i enlig-het med 20 § 3 mom. i självstyrelselagen, så att bestämmelserna snarast kan träda i kraft.
Lagen föreslås träda i kraft så snart som möjligt.


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Socialvård och sysselsättning