Finans- och näringsutskottets betänkande 21/2021-2022

Lagtingsår: 2021-2022

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 21/2021-2022

 

Datum

 

Finans- och näringsutskottet

2022-09-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finans- och näringsutskottets betänkande

Höjd landskapsandel för äldreomsorgen 2022

·      Landskapsregeringens lagförslag LF 26/2021-2022

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 1

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att landskapsandelarna till kommunerna temporärt höjs med närmare 2,1 miljoner euro för finansåret 2022. Höjningen sker genom att ersättningsgraden för den kostnadsbaserade landskapsandelen för äldreomsorgen justeras uppåt.

     Höjningen av landskapsandelarna är avsedd att tillämpas retroaktivt för hela 2022 och det är därför angeläget att den kan träda i kraft så snart som möjligt. Den föreslagna lagen sammanhänger med landskapets budget på ett sådant sätt att den bör sättas i kraft på de grunder som anges i 20 § 3 mom. självstyrelselagen.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagtinget antar lagförslaget i föreslagen lydelse.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 12 september 2022 inbegärt finans- och näringsutskottets yttrande i ärendet.

     Utskottet har i ärendet hört ministern Roger Höglund samt finanschefen Conny Nyholm och budgetplaneraren Robert Lindblom från finansavdelningen, förbundsdirektören Minna Hellström från Ålands kommunförbund k.f., kommundirektören Julia Lindfors från Lemlands kommun, kommundirektören Christian Dreyer från Jomala kommun samt styrelseordföranden Runar Karlsson och förbundsdirektören Katarina Dahlman från Kommunernas socialtjänst k.f.

     Beslutet tillkom efter omröstning som utföll 4-2. Beslutet biträddes av ordföranden Jörgen Pettersson samt ledamöterna Lars Häggblom, Robert Mansén och Jörgen Strand. Ltl Nina Fellman avstod från att rösta.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Jörgen Pettersson, viceordföranden John Holmberg, ledamöterna Nina Fellman, Lars Häggblom, Robert Mansén, Jörgen Strand och Stephan Toivonen.

 

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar lagförslaget i oförändrad lydelse samt

 

att landskapsregeringen bemyndigas att bestämma att denna lag helt eller delvis ska träda i kraft i den ordning som föreskrivs i 20 § 3 mom. självstyrelselagen.

 

 

__________________

 

 

 

Mariehamn den 16 september 2022

 

 

Ordförande

 

 

Jörgen Pettersson

 

 

Sekreterare

 

 

Sten Eriksson