Finans- och näringsutskottets betänkande 21/2019-2020

Tillhör ärendet: Upphävande av affärstidslag
Lagtingsår: 2019-2020

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 21/2019-2020

 

Datum

 

Finans- och näringsutskottet

2020-09-24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finans- och näringsutskottets betänkande

Upphörande av affärstidslag

·      Landskapsregeringens lagförslag LF 36/2019-2020

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 1

Höranden. 1

Reservationer 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att affärstidslagen för landskapet Åland upphävs.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagtinget antar lagförslaget i oförändrad lydelse.

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottets bedömning efter att ha tagit del av lagförslagets motiveringar är att fördelarna med ökad frihet för handlarna och ett regelverk som gäller lika för alla överväger förslagets nackdelar.

     Beslutet har tillkommit efter en omröstning som utföll 5-2. Beslutet biträddes av ordföranden Jörgen Pettersson, vice ordföranden John Holmberg samt ledamöterna Lars Häggblom, Liz Mattsson och Jörgen Strand. Reservation av vilken alternativt beslutsförslag framgår har lämnats av ledamoten Nina Fellman understödd av ledamoten Stephan Toivonen.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 16 september 2020 inbegärt finans- och näringsutskottets yttrande över ärendet.

 

Höranden

     Utskottet har i ärendet hört näringsministern Fredrik Karlström och avdelningschefen Linnea Johansson från näringsavdelningen.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Jörgen Pettersson, viceordföranden John Holmberg samt ledamöterna Nina Fellman, Lars Häggblom, Liz Mattsson, Jörgen Strand och Stephan Toivonen.

 

Reservationer

 

Till betänkanden har fogats en (1) reservation av ledamoten Nina Fellman understödd av ledamoten Stephan Toivonen.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar lagförslaget i oförändrad lydelse.

 

 

 

Mariehamn den 23 september 2020

 

 

Ordförande

 

 

 

Jörgen Pettersson

 

 

Sekreterare

 

 

 

Emma Dahlén