Finans- och näringsutskottets betänkande 22/2018-2019

Lagtingsår: 2018-2019

Ladda ner Word-dokument

LSvapen

5x5px

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 22/2018-2019

 

Datum

 

Finans- och näringsutskottet

2019-05-14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finans- och näringsutskottets betänkande

En höjning av barnbidragets ensamförsörjartillägg

·       Landskapsregeringens lagförslag LF 24/2018-2019

·       Anslutningsmotion nr 2/2018-2019

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 2

Reservation. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av barnbidragslagen ändras så att barnbidragets tillägg för ensamförsörjare höjs från 50 till 60 euro per barn och kalendermånad.

     Lagändringen hör ihop med landskapsregeringens förslag till första tilläggsbudget för 2019 på ett sådant sätt att den bör sättas i kraft på de grunder som anges i 20 § 3 mom. självstyrelselagen.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagförslaget antas oförändrad och att anslutningsmotionen förkastas.

 

Utskottets synpunkter

 

I ÅSUB:s senaste rapport (2018:6) om ekonomisk utsatthet och social trygghet, vilken redogör för situationen år 2016, konstateras att ensamförsörjarhushållen är en ekonomiskt utsatt grupp.

     En genomsnittlig ensamförsörjare med ett barn som erhåller utkomststöd ligger fortfarande aningen under den relativa fattigdomsgränsen år 2016, även om en förbättring har skett från år 2012. Motsvarande ensamförsörjare med två barn ligger aningen över den relativa fattigdomsgränsen medan ett motsvarande hushåll med tre barn ligger drygt tio procentenheter under fattigdomsgränsen och uppvisar också en försämring jämfört med år 2012.

     Antalet ensamförsörjarhushåll som erhöll utkomststöd har minskat en aning från år 2012 (74 st) till år 2016 (72 st). Som jämförelse kan nämnas att det i december 2016 fanns totalt 463 mottagare av ensamförsörjartillägg. Enligt statistiken fanns det år 2016 totalt 673 ensamförsörjarhushåll (med barn upp till 18 års ålder), vilket innebär att cirka 75 procent ansöker om ensamförsörjartillägget till barnbidraget.

     Utskottet konstaterar samtidigt att förändringen bland hushållen med två vuxna med barn som erhåller utkomststöd har förändrats till det sämre, från 37 stycken år 2012 till 41 stycken år 2016. Det totala antalet hushåll med 2 vuxna uppgick till 2 584 stycken samma år.       

     Utskottet anser att det är viktigt att åtgärder riktas direkt till de grupper som är i behov av stöd och att det finns flera typer av stöd och åtgärder tillgängliga för respektive grupp. Utskottet har erfarit att en höjning av ensamförsörjartillägget inte påverkar nivåerna på övriga bidrag.

 

Ärendets behandling

 

 

Lagtinget har den 17 april 2019 inbegärt finans- och näringsutskottets yttrande i ärendet.

     Utskottet har i ärendet hört ministern Mats Perämaa, ministern Wille Valve, budgetplaneraren Robert Lindblom och specialsakkunnige Tove Nylund.

     I ärendets avgörande behandling har deltagit ordföranden Petri Carlsson, vice ordföranden Göte Winé, ledamöterna John Holmberg, Lars Häggblom, Ingrid Zetterman och vtm Veronica Thörnroos.

     Utskottet har efter omröstning med rösterna 4-2 beslutat förkasta anslutningsmotionen, varvid beslutet biträddes av ordföranden Petri Carlsson, vice ordföranden Göte Winé samt ledamöterna John Holmberg och Ingrid Zetterman.

 

Reservation

 

Vicetalmannen Veronica Thörnroos och ledamoten Lars Häggblom har fogat en gemensam reservation till betänkandet.

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar lagförslaget i oförändrad lydelse samt

 

att lagtinget förkastar anslutningsmotionen.

 

 

__________________

 

 

Mariehamn den 14 maj 2019

 

 

Ordförande

 

 

Petri Carlsson

 

 

Sekreterare

 

 

Sten Eriksson

 

 

 


Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

RESERVATION

Vicetalman m.fl

Datum

 

Veronica Thörnroos

2019-05-14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Reservation mot Finans- och näringsutskottets betänkande nr 22/2018-2019 gällande en höjning av barnbidragets ensamförsörjartillägg LF 24/2018-2019

 

Motivering

Det är för det första en anständighetsfråga att ge alla barn en god start i livet. För det andra är det både en värdighetsfråga och en jämställdhetsfråga att värdesätta ekonomiskt utsatta kvinnors möda och slit för att fostra nya generationer. Vi vuxna måste arbeta gemensamt för att varenda åländsk unge ska lyftas ur fattigdom.

Att så många ensamförsörjare befinner sig i ett ekonomiskt utsatt läge är en oacceptabel situation som fordrar fördelningspolitiska åtgärder. Således föreslår vi att lagtinget går in för att stärka ensamförsörjarnas situation genom att fördubbla barnbidragets ensamförsörjartillägg från 50 till 100 euro per barn och månad istället för den av regeringen föreslagna höjningen om 10 euro.

 

 

Med anledning av det ovanstående föreslår vi

 

att 4 § får följande lydelse: ”För ensamförsörjares barn betalas barnbidraget höjt med 100 euro per barn och kalendermånad”.

 

 

 

 

Mariehamn den 14 maj 2019

 

 

 

 

 

Veronica Thörnroos                        Lars Häggblom