Finans- och näringsutskottets betänkande 2/2021-2022

Tillhör ärendet: Ny blankettlag om foder
Lagtingsår: 2021-2022

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 2/2021-2022

 

Datum

 

Finans- och näringsutskottet

2022-01-25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finans- och näringsutskottets betänkande

Ny blankettlag om foder

·      Landskapsregeringens lagförslag LF 3/2021-2022

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar en landskapslag genom vilken foderlagen (FFS 1263/2020), med vissa avvikelser, görs tillämplig på Åland. Förslaget innebär att den nuvarande landskapslagen (2010:83) om tillämpning i landskapet Åland av foderlagen upphävs.

     Den föreslagna landskapslagen innebär att uppdaterade materiella bestämmelser om bl.a. kvalitets- och märkningskrav på foder, krav gällande bedrivande av verksamhet, myndigheterna och deras uppgifter, tillsyn och kontroll, administrativa tvångsmedel och straff görs tillämpliga på Åland. I förslaget finns även nya bestämmelser om påföljdsavgifter som kan komma i fråga vid försumlighet hos foderföretagare att iaktta foderlagstiftningen.

     Den föreslagna landskapslagen innebär att regelverket blir tydligare och övervakningen smidigare, samtidigt som en hög fodersäkerhet bibehålls. Uppdateringen enligt förslaget innebär att det åländska regelverket tydligare motsvarar den gällande EU-lagstiftningen samtidigt som det bättre korresponderar med utformningen av övrig lagstiftning rörande olika segment inom livsmedelskedjan.

 

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagförslaget antas med en smärre teknisk ändring som framgår i betänkandet.

 

Utskottets synpunkter

 

Genom att anta den föreslagna landskapslagen om foder uppdateras den gamla foderlagen och gör reglerna tydligare och mer ändamålsenliga. Utskottet konstaterar att lagförslaget främjar tillgången på säkert foder och att det åländska regelverket anpassas till att tydligare motsvara gällande EU-lagstiftning. Effekten av lagstiftningen blir tydligare bestämmelser och smidigare övervakning vilket bidrar till mer transparent och jämbördig konkurrens vilket främjar utveckling och produktion av kvalitetsfoder. Det övergripande målet är att tillgodose livsmedelsbranschen med foder av hög kvalitet vilket i sin tur borgar för högklassig råvara vilket skapar goda förutsättningar till fortsatt förädling av högklassiga åländska produkter för hela livsmedelsindustrin. För att på sikt minska byråkratin och osäkerheten hos producenter och djurhållare är det nödvändigt med en enkel och tydlig lagstiftning.

 

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 13 december 2021 inbegärt finans- och näringsutskottets yttrande i ärendet.

     Utskottet har i ärendet hört byråchefen Sölve Högman och lantbruksinspektören Tina Danielsson från näringsavdelningen.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Jörgen Pettersson, vice ordföranden John Holmberg, ledamöterna Nina Fellman, Lars Häggblom, Johan Lindström, Robert Mansén och Jörgen Strand.

    

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar lagförslaget i följande lydelse:

 

 

L A N D S K A P S L A G
om tillämpning på Åland av foderlagen

 

     I enlighet med lagtingets beslut föreskrivs:

 

1 §

Lagens tillämpningsområde

     Inom landskapets behörighet och med de avvikelser som följer av denna lag ska foderlagen (FFS 1263/2020) tillämpas på Åland.

     Ändringar i foderlagen ska gälla på Åland från tidpunkten för deras ikraftträdande i riket, om inte annat följer av denna lag.

     Bestämmelser i foderlagen som rör utrikeshandel innefattas inte i tillämpningsområdet för denna lag. Om detta gäller vad som föreskrivs i rikslagstiftningen.

 

2 §

Förvaltningsuppgifter

     De förvaltningsuppgifter som enligt foderlagen ankommer på riksmyndigheterna ska på Åland skötas av landskapsregeringen eller någon annan i landskapslag bestämd myndighet, till den del förvaltningen grundar sig på lagtingets lagstiftningsbehörighet.

 

3 §

Hänvisningar

     Inom landskapets behörighet ska hänvisningen till

     1) lagen om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål eller undervisningsändamål (FFS 497/2013) i 4 § i foderlagen avse landskapslagen (2013:75) om tillämpning av lagen om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål eller undervisningsändamål,

     2) förvaltningslagen (FFS 434/2003) i 30 § 3 mom. i foderlagen avse förvaltningslagen (2008:9) för landskapet Åland,

     3) till lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (FFS 306/2019) i 30 § 3 mom. i foderlagen avse landskapslagen (2019:7) om tillgängliga webbplatser och mobila applikationer inom förvaltningen,

     4) lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (FFS 621/1999) i 30 § 3 mom. i foderlagen avse offentlighetslagen (2021:79) för Åland,

     5) 9 kap. 1 § i polislagen (FFS 872/2011) i 43 § i foderlagen avse landskapslagen (2021:12) om tillämpning på Åland av polislagen samt

     6) viteslagen (FFS 1113/1990) i 59 § 2 mom. i foderlagen avse landskapslagen (2008:10) om tillämpning i landskapet Åland av viteslagen.

     Hänvisningen till lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen (FFS 906/2019) i 30 § 3 mom. i foderlagen tillämpas inom landskapets behörighet inte på Åland.

     Inom landskapets behörighet ska hänvisningen till 51 § i foderlagen i 1 § 2 mom. i lagen om verkställighet av böter (FFS 672/2002) avse denna lag.

 

 

 

4 §

Språkkrav

     Anvisningar, anteckningar och annan information som enligt foderlagen ska finnas på eller i anslutning till foder som säljs eller används på Åland ska åtminstone vara avfattade på svenska.

     När auktoriserade inspektörer utför uppgifter enligt 30 § i foderlagen ska språkstadgandena i självstyrelselagen för Åland tillämpas.

 

5 §

Årlig kontrollplan och rapport

     Landskapsregeringen ska för organiseringen av foderkontrollen på Åland utarbeta en motsvarande årlig kontrollplan som Livsmedelsverket utarbetar enligt 40 § 1 och 2 mom. i foderlagen. Landskapsregeringen ska även avfatta en rapport om genomförandet av foderkontrollen på Åland som motsvarar den rapport som Livsmedelsverket avfattar enligt 40 § 3 mom. i foderlagen.

 

6 §

Skyldigheten att lämna uppgifter och göra anmälningar

     Uppgifter och anmälningar som enligt foderlagen ska lämnas till rikets myndigheter ska på Åland lämnas till landskapsregeringen.

     Vad som i 41 § 4 mom. i foderlagen föreskrivs om rikets myndigheter ska på Åland avse landskapsregeringen.

 

7 §

Tillsynsregister

     Landskapsregeringen ska föra ett motsvarande tillsynsregister som Livsmedelsverket för enligt 45 § i foderlagen med uppgifter om anmälningsskyldiga foderföretagare och godkända laboratorier på Åland.

     Endast sådana anmälningsskyldiga foderföretagare och godkända laboratorier som registrerats i det av landskapsregeringen förda registret får bedriva verksamhet på Åland.

 

8 §

Påföljdsavgifter

     Med avvikelse från vad som föreskrivs i 51 § 2 mom. i foderlagen, tillfaller påföljdsavgifterna landskapet.

     Inom landskapets behörighet ska bestämmelserna i lagen om verkställighet av böter tillämpas på Åland vid verkställighet i enlighet med bestämmelserna i denna lag.

 

9 §

Avgifter

     Med avvikelse från vad som föreskrivs i 63 § 1 mom. i foderlagen, till den del det avser lagstiftning som ska tillämpas vid sidan av den Europeiska unionens lagstiftning, ska, om inte annat följer av den lagstiftningen, avgifter tas ut till landskapet för de prestationer som landskapsregeringen utför enligt denna lag i enlighet med de grunder som anges i landskapslagen (1993:27) om grunderna för avgifter till landskapet.

 

10 §

Rättelseyrkande

     En sakägare som är missnöjd med ett beslut som landskapsregeringen har fattat med stöd av denna lag kan inom 30 dagar, räknat från beslutsdagen, skriftligen begära rättelse hos landskapsregeringen. Ett rättelseyrkande ska behandlas utan dröjsmål.

 

11 §

Besvärsbestämmelser

     Besvär över lagligheten av ett beslut som landskapsregeringen fattat enligt denna lag med anledning av ett rättelseyrkande får anföras hos högsta förvaltningsdomstolen.

 

12 §

Landskapsförordning

     Landskapsregeringen kan inom landskapets behörighet genom landskapsförordning besluta att författningar som utfärdats med stöd av foderlagen ska tillämpas på Åland oförändrade eller med de ändringar landskapsregeringen föreskriver.

 

13 §

Ikraftträdande

     Denna lag träder i kraft den

     Genom denna lag upphävs landskapslagen (2010:83) om tillämpning i landskapet Åland av foderlagen (den gamla lagen) jämte ändringar.     Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

 

14 §

Övergångsbestämmelser

     Foderföretagare som godkänts eller anmälts med stöd av den gamla lagen eller lagen om Europeiska unionens direktstöd till jordbruket (FFS 193/2013) innan denna lag träder i kraft får utan särskilt godkännande eller separat anmälan fortsätta sin verksamhet.

     På sådana anmälningar och ansökningar om godkännande som gäller foderföretagare och som är anhängiga innan denna lag träder i kraft tillämpas de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

__________________

 

 

Mariehamn den 25 januari 2022

 

 

Ordförande

 

 

Jörgen Pettersson

 

 

Sekreterare

 

 

Sten Eriksson