Ny blankettlag om foder

Lagförslag LF 3/2021-2022 (under behandling)  

Ärendet i korthet

Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar en landskapslag genom vilken foderlagen (FFS 1263/2020), med vissa avvikelser, görs tillämplig på Åland. Förslaget innebär att den nuvarande landskapslagen (2010:83) om tillämpning i landskapet Åland av foderlagen upphävs.
Den föreslagna landskapslagen innebär att uppdaterade materiella bestämmelser om bl.a. kvalitets- och märkningskrav på foder, krav gällande bedrivande av verksamhet, myndigheterna och deras uppgifter, tillsyn och kontroll, administrativa tvångsmedel och straff görs tillämpliga på Åland. I förslaget finns även nya bestämmelser om påföljdsavgifter som kan komma i fråga vid försumlighet hos foderföretagare att iaktta foderlagstiftningen.
Den föreslagna landskapslagen innebär att regelverket blir tydligare och övervakningen smidigare, samtidigt som en hög fodersäkerhet bi-behålls. Uppdateringen enligt förslaget innebär att det åländska regel-verket tydligare motsvarar den gällande EU-lagstiftningen samtidigt som det bättre korresponderar med utformningen av övrig lagstiftning rörande olika segment inom livsmedelskedjan.


Åtgärder

 • 2021-11-25

  Inkommet ärendeInkommet

  Från: Ålands landskapsregering

  Dokument

 • 2021-12-08

  För kännedom

  Läs protokollet

 • 2021-12-13

  RemissdebattUtskottsarbete

  Läs protokollet

  Föreslagen mottagare: Finans- och näringsutskottet

 • 2021-12-13

  Remitterat

  Till: Finans- och näringsutskottet

Hitta fler liknande ärenden:

Jordbruk