Finans- och näringsutskottets betänkande 2/2023-2024

Lagtingsår: 2023-2024

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 2/2023-2024

 

Datum

 

Finans- och näringsutskottet

2023-12-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finans- och näringsutskottets betänkande

Ändringar i kommunalbeskattningen 2024

·      Landskapsregeringens lagförslag LF 2/2023-2024

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 1

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att resekostnadsavdraget och grundavdraget i kommunalskattelagen för landskapet Åland ändras.

     Enligt förslaget höjs självriskandelen för resekostnadsavdraget från 600 euro till 750 euro. För den som har varit arbetslös en del av året sänks självriskandelen med ett belopp, som föreslås bli höjt från 70 euro till 80 euro per ersättningsmånad. Avdragets lägsta belopp höjs också från 140 euro till 160 euro. Samtidigt föreslås att rätten till sänkt självriskandel utvidgas till att gälla även dem som har varit familjelediga under en del av året.

     Grundavdragets maxbelopp föreslås bli höjt från 3 500 euro till 3 600 euro.

     De föreslagna ändringarna är avsedda att tillämpas från och med skatte-året 2024 och sammanhänger med landskapsregeringens förslag till budget för år 2024 på ett sådant sätt att det bör sättas i kraft på de grunder som anges i 20 § 3 mom. självstyrelselagen.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagtinget antar lagförslaget.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 22 november 2023 inbegärt finans- och näringsutskottets yttrande i ärendet.

     Utskottet har i ärendet hört ministern Roger Höglund.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden John Holmberg, vice ordföranden Nina Fellman, ledamöterna Matilda Björklund, Anders Ekström, Andreas Kanborg samt ersättarna Sandra Listherby och Mika Nordberg.

 

 

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar lagförslaget i föreslagen lydelse samt

 

att lagtinget bemyndigar landskapsregeringen att bestämma att lagen ska träda i kraft i den ordning som föreskrivs i 20 § 3 mom. i självstyrelselagen (1991:71) för Åland.

                     

__________________

 

 

Mariehamn den 10 december 2023

 

 

Ordförande

 

 

John Holmberg

 

 

Sekreterare

 

 

Sten Eriksson