Ändringar i kommunalbeskattningen 2024

Lagförslag LF 2/2023-2024 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Landskapsregeringen föreslår att resekostnadsavdraget och grundavdraget i kommunalskattelagen för landskapet Åland ändras.
Enligt förslaget höjs självriskandelen för resekostnadsavdraget från 600 euro till 750 euro. För den som har varit arbetslös en del av året sänks självriskandelen med ett belopp, som föreslås bli höjt från 70 euro till 80 euro per ersättningsmånad. Avdragets lägsta belopp höjs också från 140 euro till 160 euro. Samtidigt föreslås att rätten till sänkt självriskandel utvidgas till att gälla även dem som har varit familjelediga under en del av året.
Grundavdragets maxbelopp föreslås bli höjt från 3 500 euro till 3 600 euro.
De föreslagna ändringarna är avsedda att tillämpas från och med skatte-året 2024 och sammanhänger med landskapsregeringens förslag till budget för år 2024 på ett sådant sätt att det bör sättas i kraft på de grunder som anges i 20 § 3 mom. självstyrelselagen.


Åtgärder