Finans- och näringsutskottets betänkande 26/2021-2022

Lagtingsår: 2021-2022

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 26/2021-2022

 

Datum

 

Finans- och näringsutskottet

2022-09-29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finans- och näringsutskottets betänkande

Ändring av landskapslagen om ekologisk produktion

·       Landskapsregeringens lagförslag LF 27/2021-2022

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 2

Utskottets synpunkter 2

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar en landskapslag om ändring av landskapslagen om ekologisk produktion. De föreslagna ändringarna föranleds av två nya EU-förordningar som medlemsstaterna från och med den 1 januari 2022 ska tillämpa på produktion, beredning, märkning, lagring, distribution samt import och export av ekologiska produkter. De nya EU-rättsakterna omfattar med andra ord samtliga led i den jordbruksbaserade livsmedelskedjan.

     Lagförslaget innehåller ändringar av både teknisk och materiell natur, varav de sistnämnda syftar till att verkställa och precisera vad som i de nya EU-rättsakterna föreskrivs om den offentliga kontrollen av ekologisk produktion. I och med att nya begrepp av central betydelse introducerats i EU-lagstiftningen, däribland bör främst nämnas certifikat, aktör och aktörsgrupp, har det uppstått ett behov av att se över de bestämmelser i landskapslagen om ekologisk produktion som reglerar under vilka premisser en verksamhet kan anslutas till landskapets kontrollsystem för ekologisk produktion. Som ett resultat av denna översyn föreslås bland annat att Ålands kontrollnämnd för ekologiskt framställda jordbruksprodukter ska avskaffas.

     För att säkerställa att landskapsregeringen har möjlighet att vidta snabba och effektiva tvångsåtgärder inom ramen för sina tillsynsuppgifter, föreslås att det i landskapslagen införs nya bestämmelser om påföljdsavgift. Vidare föreslås att det, för vinnande av enhetlighet och överskådlighet, tas in en riksbestämmelse om stängning av webbplats i landskapslagen. Därmed görs det tydligt att livsmedelsverket under vissa förutsättningar kan besluta om att stänga en webbplats för vilseledande marknadsföring av ekologiska produkter. De nya bestämmelserna syftar även till att åstadkomma en bättre överensstämmelse med de administrativa sanktionsmedel som i dag tillämpas på konventionella produkter enligt livsmedels- och foderlagstiftningen.

     Den föreslagna lagen avses träda i kraft så snart som möjligt.

 

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagtinget antar lagförslaget med smärre språkliga ändringar.

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet har erfarit att ändringen av lagstiftningen emottas positivt av aktörerna inom den ekologiska odlingen. Man bedömer att byråkratin kring den offentliga kontrollen kommer att minska samtidigt som villkoren på marknaden blir mer rättvisa för de olika aktörerna. Också konsumenterna bör vinna på nyordningen.

     Totalt finns det 128 ekologiska jordbruk och 18 företag registrerade i det nuvarande registret. Många odlare har en relativt liten verksamhet och möjligheten att sluta sig samman i s.k. aktörsgrupper kan skapa förutsättningar för småskaliga odlare att ingå i kontrollsystemet via aktörsgruppen.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 14 september 2022 inbegärt finans- och näringsutskottets yttrande i ärendet.

     Utskottet har i ärendet hört näringsministern Fredrik Karlström och byråchefen Sölve Högman från näringsavdelningen, ordföranden Soile Wartiainen från Ekologiska odlarna på Åland r.f. och styrelsemedlemmen Anders Johansson från Andelslaget Odlarringen.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Jörgen Pettersson, viceordföranden John Holmberg, ledamöterna Lars Häggblom, Robert Mansén, Jörgen Strand och ersättaren Simon Holmström.

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar lagförslaget i följande lydelse:

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om ekologisk produktion

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     upphävs 3 och 10 §§ landskapslagen (1995:52) om ekologisk produktion,

     ändras 1, 1a, 2, 5, 6 och 7 §§, rubriken till 8 §, 8 § 1 och 2 mom., 9, 11, 11a, 12, 14 och 15 §§, av dessa lagrum 1, 1a, 2, 5 och 11a §§ sådana de lyder i landskapslagen 2012/29, samt

     fogas till lagen nya 5a, 11b och 11c §§ som följer:

 

1 §

Inledande bestämmelse

     I denna lag finns bestämmelser om kontroll av produktion, beredning, märkning, distribution och marknadsföring av ekologiskt framställda produkter. Denna lag tillämpas också på verkställigheten av följande EU-rättsakter som reglerar området ekologisk produktion:

     1) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/848 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 834/2007, nedan kallad grundförordningen,

     2) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU) 2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och EG nr 1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG och 2008/120/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG samt rådets beslut 92/438/EEG (förordningen om offentlig kontroll), nedan kallad kontrollförordningen.

     För att säkerställa att ekologiska produkter håller en genomgående god kvalitet samt för att säkra konkurrens på lika villkor mellan aktörer som bedriver verksamhet med ekologiska produkter ska ett kontrollsystem upprättas av landskapsregeringen i enlighet med bestämmelserna i denna lag. Kontrollsystemet avser uppgifter om och tillsyn över produktionsmetoder och märkning av livsmedelsråvaror som producerats inom jordbruket eller som är nära kopplade till jordbruk.

     Endast aktörer och aktörsgrupper som omfattas av landskapets kontrollregister över ekologisk produktion får marknadsföra sina produkter som ekologiskt framställda.

     Denna lag tillämpas inte på sådan verksamhet som avser framställning, lagring, utsläppande på marknaden samt detalj- och partihandel med ekologiska alkoholdrycker och ekologisk sprit som innehåller mer än 1,2 volymprocent etylalkohol.

 

1a §

Behörig myndighet, kontrollmyndighet och förbindelseorgan

     Landskapsregeringen har lednings- och tillsynsansvar i frågor om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter samt är den behöriga myndighet som avses i grundförordningen och kontrollförordningen, om inte något annat följer av denna paragraf.

     Landskapsregeringen är det förbindelseorgan som avses i artiklarna 103–107 i kontrollförordningen och den kontrollmyndighet som sörjer för den nationella kontrollplanen i enlighet med artikel 109.2 i kontrollförordningen.

     Landskapsregeringen har inte lednings- och tillsynsansvar över framställning, lagring, utsläppande på marknaden samt detalj- och partihandel med ekologiska alkoholdrycker och ekologisk sprit som innehåller mer än 1,2 volymprocent etylalkohol.

 

2 §

Definitioner

     I denna lag använda begrepp ska ha den betydelse som anges i denna paragraf.

     Med ekologiska produkter avses jordbruksprodukter, foder, livsmedel samt sådana produkter som är nära kopplade till jordbruk enligt bilaga 1 till grundförordningen och som uppfyller de krav på ekologiskt produktionssätt som fastställts i grundförordningen. Jordbruksprodukter är produkter som härstammar från jordbruket, inbegripet vattenbruksprodukter, havsalger samt vilda växtprodukter.

     Aktörer är fysiska eller juridiska personer som i egenskap av producenter, beredare och distributörer ansvarar för att de krav som ställs i grundförordningen uppfylls inom de ekologiska verksamheter som de driver.

     Aktörsgrupper är sådana sammanslutningar av aktörer som avses i artikel 36.1 i grundförordningen.

     Kontrollant är en av landskapsregeringen eller ett auktoriserat kontrollorgan förordnad person som ansvarar för produktionskontroll i enlighet med bestämmelserna i denna lag.

     Certifikat är ett intyg som tillhandahålls av kontrollmyndigheten och som bestyrker att aktörer eller aktörsgrupper uppfyller kraven i den lagstiftning som avses i 1 §.

     Ålands kontrollregister för ekologisk produktion, nedan kallat kontrollregistret, är landskapsregeringens kontrollregister över aktörer, aktörsgrupper och sådana verksamheter som befriats från certifieringsskyldigheten enligt 5a §, och vars verksamhet konstaterats uppfylla kraven för ekologisk produktion. I kontrollregistret införs uppgifter som är nödvändiga för att landskapsregeringen och andra kontrollorgan som utsetts med stöd av denna lag ska kunna utöva sådan tillsynsverksamhet och kontroll som förutsätts i grundförordningen och kontrollförordningen.

     Godkänt kontrollorgan är en organisation eller sammanslutning som uppfyller de krav den Europeiska unionen ställer på kontrollorgan avseende produktion av ekologiska produkter och som av landskapsregeringen efter ansökan godkänts att utföra kontroll enligt denna lag. Landskapsregeringen beslutar närmare om ansökningsförfarandet.

 

5 §

Ansökan om anslutning till landskapets kontrollsystem för produkter som marknadsförs som ekologiskt producerade

     Aktörer som vill ansluta sig till landskapets kontrollsystem avseende produkter vilka marknadsförs som ekologiskt producerade ska ansöka om detta hos landskapsregeringen. Ansökan ska uppta

     a) sökandens namn, adress och person-, företags- och organisationsnummer,

     b) platsen för produktionen, fastighetsbeteckning, lägenhetssignum och vid behov närmare uppgifter om platsen där verksamheten bedrivs,

     c) en plan för egenkontroll som ska innehålla en beskrivning av verksamhetsinriktning, verksamhetens produkter, total åkerareal, åkerareal som ska ställas om till ekologisk samt de åtgärder med vilka aktören säkerställer att bestämmelserna i denna lag och grundförordningen följs,

     d) åtagande från sökanden att driva verksamheten i enlighet med bestämmelserna i denna lag och grundförordningen,

     e) i fråga om jordbruksföretag tidpunkten då sökanden upphörde att använda sådana ämnen som inte är tillåtna enligt grundförordningen samt

     f) namnet på godkänt kontrollorgan som aktören utsett för kontroll av verksamheten.

     Aktörsgrupper ska ansöka om anslutning till landskapets kontrollsystem hos landskapsregeringen. Ansökan ska utöver vad som föreskrivs i artiklarna 34 och 36 i grundförordningen uppta

     a) aktörsgruppens namn, företags- och organisationsnummer samt övriga kontaktuppgifter

     b) en plan för egenkontroll som ska innehålla en beskrivning av verksamhetsinriktning, verksamhetens produkter samt de åtgärder med vilka aktören säkerställer att bestämmelserna i denna lag och grundförordningen följs,

     c) åtagande undertecknat av behörig företrädare för gruppen att driva verksamheten i enlighet med bestämmelserna i denna lag och grundförordningen,

     d) tidpunkten då gruppens medlemmar upphörde att använda sådana ämnen inom jordbruk som inte är tillåtna enligt grundförordningen samt

     e) namnet på godkänt kontrollorgan som aktörsgruppen utsett för att utföra den offentliga kontrollen av verksamheten.

 

5a §

Certifikat

     En aktör eller en aktörsgrupp som gjort en ansökan i enlighet med 5 § och som konstaterats uppfylla kraven i den EU-lagstiftning som avses i 1 § ska tilldelas ett certifikat av landskapsregeringen. När certifikatet har utfärdats ska landskapsregeringen ansluta aktören eller aktörsgruppen till kontrollsystemet för ekologisk produktion genom en anteckning i kontrollregistret.

     Om en aktör eller aktörsgrupp inte uppfyller kraven i 1 mom. och därmed inte kan anslutas till kontrollsystemet, ska landskapsregeringen fatta ett separat beslut om saken.

     En aktör som omfattas av bestämmelsen i artikel 35.8 i grundförordningen är befriad från certifieringsskyldigheten under förutsättning att aktörens årliga omsättning från försäljningen av oförpackade ekologiska produkter inte överstiger 20 000 euro.

     En aktör som är befriad från certifieringsskyldigheten ska dock göra en anmälan till landskapsregeringen för införande i kontrollregistret.

     En aktör som är befriad från certifieringsskyldigheten och vars försäljning av oförpackade ekologiska produkter till sin omsättning överstiger det årliga beloppet på 20 000 euro ska i enlighet med det förfarande som föreskrivs i 5 § 1 mom. ansöka om anslutning till landskapets kontrollsystem.

 

6 §

Kontrollregistret

     Landskapsregeringen eller auktoriserat kontrollorgan ska i kontrollregistret införa uppgifter om de aktörer och aktörsgrupper som tilldelats ett certifikat och som därmed godkänts för anslutning till landskapets kontrollsystem för ekologiskt producerade produkter. I registret ska införas följande uppgifter om aktörer:

     a) aktörens namn, adress samt företags- och organisationsnummer,

     b) platsen för produktionen, fastighetsbeteckning och lägenhetssignum,

     c) verksamhetsinriktning, verksamhetens produkter, total åkerareal, åkerareal som ställts om till ekologisk produktion, övergångsperiod och övergångsperiodens längd,

     d) datum för inledande kontroll,

     e) certifikatets datum och giltighetstid,

     f) datum då verksamheten har anslutits till kontrollsystemet,

     g) datum för produktionskontroll,

     h) tillstånd som har beviljats aktören med stöd av den lagstiftning som avses i 1 §,

     i) eventuella påföljder och anmärkningar som föranletts av bristande efterlevnad av den lagstiftning som avses i 1 § samt datum för utfärdande av förbud att använda uppgift om att en produkt omfattas av landskapets kontrollsystem samt

     j) övriga uppgifter som är nödvändiga för den kontroll och tillsyn som förutsätts enligt grundförordningen och kontrollförordningen.

     I registret ska följande uppgifter antecknas om aktörsgrupper:

     a) aktörsgruppens namn samt företags- och organisationsnummer,

     b) verksamhetsinriktning och verksamhetens produkter,

     c) datum då en kontroll som ingår i den offentliga kontrollen av aktörsgruppen har utförts,

     d) certifikatets datum och giltighetstid,

     e) datum då aktörsgruppen har anslutits till kontrollsystemet,

     f) tillstånd som har beviljats aktörsgruppen med stöd av den lagstiftning som avses i 1 §,

     g) eventuella påföljder och anmärkningar som föranletts av bristande efterlevnad av den lagstiftning som avses i 1 § samt datum för utfärdande av förbud att använda uppgift om att en produkt omfattas av landskapets kontrollsystem samt

     h) övriga uppgifter som är nödvändiga för den kontroll och tillsyn som förutsätts enligt grundförordningen och kontrollförordningen.

     I kontrollregistret ska även införas följande uppgifter om aktörer som befriats från certifieringsskyldigheten i enlighet med vad som föreskrivs i 5a § 4 mom.:

     a) aktörens namn, adress samt person-, företags- och organisationsnummer,

     b) verksamhetsinriktning och verksamhetens produkter,

     c) datum då verksamheten anmälts för införande i kontrollregistret samt

     d) datum då en kontroll har utförts.

     Personuppgifter tillhörande de aktörer och aktörsgrupper som avses i 1‒3 mom. raderas ur registret senast tre år efter det att aktören eller aktörsgruppen avlägsnats ur kontrollsystemet.

 

7 §

Egenkontroll

     En aktör eller aktörsgrupp som ansöker om anslutning till kontrollsystemet ska kunna visa att den bedrivna verksamheten uppfyller de krav som följer av bestämmelserna i denna lag. Som ett led i att påvisa att lagstiftningen efterlevs ska aktörer och aktörsgrupper som bedriver ekologisk produktion inom ramen för jordbruk eller livsmedelsverksamhet uppgöra en ekoplan av vilken ska framgå grundläggande information om verksamheten, en beskrivning av de faser i verksamheten som är kritiska med tanke på ekologisk produktion samt en redogörelse för de åtgärder genom vilka aktören säkerställer produkternas ekologiska integritet. En aktör eller aktörsgrupp som ämnar bedriva ekologisk djurhållning är förpliktad att uppgöra en djurskötselplan som ska innehålla information om djurens ursprung, praxis vid djurskötsel, utfodring, djurhälsa, beskrivning av djurstallar, utevistelse för djuren samt rengöring av djurstallar.

     En aktör eller aktörsgrupp ska underrätta landskapsregeringen om alla väsentliga förändringar i verksamheten som kan vara av betydelse för utövandet av offentlig kontroll samt bistå en kontrollant med den hjälp som kontrollen förutsätter.

     Landskapsregeringen kan genom landskapsförordning utfärda närmare bestämmelser om

     a) egenkontrollens utformning i enlighet med artikel 39.1 i grundförordningen, samt

     b) vilka uppgifter som ska ingå i sådana eko- och djurskötselplaner som avses i 1 mom.

 

8 §

Kontroll som utförs av auktoriserat kontrollorgan

     Den kontroll som förutsätts i kontrollförordningen kan utföras av ett av landskapsregeringen skriftligen utsett kontrollorgan. Landskapsregeringen kan återkalla auktorisationen av ett kontrollorgan om kontrollorganet inte iakttar sina åligganden enligt denna lag.

     Ett auktoriserat kontrollorgan ska för varje ansluten aktör och aktörsgrupp utföra sådan nödvändig kontroll samt bistå landskapsregeringen med de upplysningar och den hjälp som förutsätts i kontrollförordningen. Eventuella beslut som ska fattas utifrån kontrollerna fattas av landskapsregeringen. Kontrollanter och andra funktionärer som utför kontroller på kontrollorganets vägnar får inte ha något eget intresse som kan påverka deras opartiskhet. Ett auktoriserat kontrollorgan ska vid utförandet av sina uppgifter följa landskapslagstiftningens allmänna förvaltningsbestämmelser.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

9 §

Landskapsregeringen som kontrollör

     Landskapsregeringen ska utföra sådan nödvändig kontroll som förutsätts i kontrollförordningen eller tillse att sådan kontroll utförs av ett bemyndigat organ. För kontrollen ska finnas minst en av landskapsregeringen bemyndigad kontrollant som arbetar under tjänstemannaansvar. Förordnandet kan avse viss kontroll eller gälla generellt. Förordnandet kan knytas till innehav av viss tjänst.

     Landskapsregeringen har rätt att av en aktör, aktörsgrupp och ett auktoriserat kontrollorgan få den information som behövs för kontrollen. Landskapsregeringen har även rätt att utföra de inspektioner och undersökningar som kontrollen förutsätter. Över resultatet av varje kontroll ska en rapport upprättas vilken ska delges den enskilde aktören eller aktörsgruppen.

     I ett tillsynsobjekt som är beläget i utrymmen som används för boende av permanent natur får en kontroll utföras för att uppfylla de krav på offentlig kontroll som ställs i artikel 38 i grundförordningen och i artiklarna 9, 10 och 14 i kontrollförordningen, om en kontroll är nödvändig för att utreda de omständigheter som kontrollen gäller. Sådana kontroller får endast utföras av landskapsregeringen.

     Landskapsregeringen ska se till att varje aktör och aktörsgrupp får den information som behövs för den ekologiska jordbruksproduktion eller livsmedelsverksamhet som avses i denna lag.

 

11 §

Avlägsnande av felaktig uppgift från kontrollregistret samt förbud i vissa fall mot användande av uppgift om ekologisk produktion

     En märkning av en produkt som ekologiskt producerad ska avlägsnas om produkten inte uppfyller i denna lag avsedda krav på ekologisk produktion. Landskapsregeringen kan besluta att en aktör eller aktörsgrupp vars produkt felaktigt märkts såsom ekologiskt producerad ska utan dröjsmål och på egen bekostnad avlägsna den felaktiga märkningen.

     En verksamhet vars produkter vid upprepade tillfällen uppsåtligen eller av grov oaktsamhet vid marknadsföringen märkts som producerade i enlighet med landskapets kontrollsystem, utan att produkterna uppfyller kriterierna för ekologisk produktion, kan för viss tid eller tills vidare av landskapsregeringen meddelas förbud mot användning av uppgift om att en produkt omfattas av landskapets kontrollsystem. Om bristen avhjälpts eller om den inte längre har betydelse ska förbudet återkallas utan dröjsmål. Ett i detta moment avsett förbud kan förenas med vite varvid ändring genom besvär inte får sökas över beslutet om föreläggande av vite. Vid vidtagande av åtgärder enligt bestämmelserna i denna paragraf ska särskilt beaktas vad som i grundförordningen föreskrivs om omställningsperioder för olika typer av ekologisk produktion.

 

11a §

Åtgärder vid bristande efterlevnad

     Efter att landskapsregeringen eller ett auktoriserat kontrollorgan konstaterat bristande efterlevnad av bestämmelserna om ekologisk produktion, ska landskapsregeringen ålägga aktören, aktörsgruppen eller den som är befriad från certifieringsskyldigheten att vidta nödvändiga åtgärder för att avhjälpa bristerna. Landskapsregeringen kan förena ett sådant beslut med en tillfällig begränsning av rätten att försälja produkter såsom ekologiskt producerade. En sådan begränsning kan avse produkter från en viss anläggning, en del av en anläggning eller från ett visst markskifte. Av beslutet ska framgå skälen till att åtgärden vidtas och den tid under vilken begränsningen ska gälla.

 

11b §

Påföljdsavgift

     Landskapsregeringen kan ålägga en aktör, aktörsgrupp eller den som är befriad från certifieringsskyldigheten att betala en påföljdsavgift på minst 300 och högst 5 000 euro, om

     1) aktören eller aktörsgruppen underlåtit att ansöka om anslutning till landskapets kontrollsystem trots att verksamheten omfattas av certifieringsskyldigheten enligt 5a §,

     2) aktören eller aktörsgruppen bedriver verksamhet som inte har antecknats i det certifikat som utfärdats av landskapsregeringen,

     3) aktören eller aktörsgruppen använder termer eller uttryck som strider mot bestämmelserna om märkning i grundförordningens kapitel IV eller

     4) den som är befriad från certifieringsskyldigheten försummat sin skyldighet att ansöka om anslutning till landskapets kontrollsystem i sådana fall som avses i 5a § 5 mom.

     Vid bedömningen av påföljdsavgiftens storlek ska hänsyn tas till förfarandets art och skadlighet och hur ofta förfarandet upprepats. Avgiften kan påföras till ett mindre belopp än minimibeloppet om försummelsen kan anses vara ringa eller om det med tanke på försummelsens art, hur ofta den upprepats, försummelsens planmässighet och andra omständigheter är skäligt att påföra en avgift som understiger minimibeloppet. Påföljdsavgiften ska betalas till landskapet.

     Påföljdsavgift får inte påföras om det har förflutit mer än ett år sedan gärningen begicks. En påföljdsavgift preskriberas fem år efter det att det lagakraftvunna avgörandet om påföljdsavgiften meddelades. Påföljdsavgiften avskrivs när den betalningsskyldige avlider.

     Inom landskapets behörighet ska bestämmelserna i lagen om verkställighet av böter (FFS 672/2002) tillämpas på Åland vid verkställighet i enlighet med bestämmelserna i denna paragraf.

 

11c §

Stängning av webbplats

     Livsmedelsverket kan i enlighet med lagen om ekologisk produktion (FFS 1330/2021) ge landskapsregeringen handräckning i stängning av webbplats.

 

12 §

Avlägsnande ur kontrollregistret

     Landskapsregeringen kan besluta att en aktör, aktörsgrupp eller den som är befriad från certifieringsskyldigheten ska avlägsnas ur kontrollregistret om denne vid upprepade tillfällen uppsåtligen eller av grov oaktsamhet underlåtit att följa de krav på ekologisk produktion som avses i denna lag, eller om en underlåtelse att följa dessa krav med hänsyn till underlåtelsens art har eller anses få en mycket långvarig verkan.

 

14 §

Förnyad kontroll

     En aktör eller aktörsgrupp som är missnöjd med den kontroll som avses i 9 § har efter yrkande rätt till ny kontroll. Yrkande om ny kontroll ska ske inom 14 dagar efter att kontrollresultatet delgivits denne.

 

15 §

Rättelse

     Den som är missnöjd med ett beslut om anslutning till landskapets kontrollsystem, ett beslut om krav på åtgärder vid bristande efterlevnad, ett beslut om påförande av påföljdsavgift, ett beslut om förbud mot att använda en uppgift om att en produkt omfattas av kontrollsystemet eller ett beslut om avlägsnande ur kontrollregistret, har rätt att inom 30 dagar efter att denne delgivits beslutet lämna in ett skriftligt yrkande på rättelse av beslutet till landskapsregeringen.

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

     Kontrollörer som före denna lags ikraftträdande bemyndigats av landskapsregeringen att utföra tillsyn över ekologisk produktion får vara verksamma som sådana auktoriserade kontrollörer som avses i 8 § utan att separat auktorisation krävs.

     En aktör som godkänts till kontrollsystemet för ekologisk produktion före denna lags ikraftträdande överförs av landskapsregeringen till det kontrollsystem som avses i 6 § när denna lag träder i kraft.

     Ärenden som anhängiggjorts hos landskapsregeringen och som är hänförliga till ekologisk produktion ska vid ikraftträdandet av denna lag handläggas på det sätt som föreskrivs i denna lag.

 

__________________

 

 

Mariehamn den 29 september 2022

 

 

Ordförande

 

 

Jörgen Pettersson

 

 

Sekreterare

 

 

Sten Eriksson