Finans- och näringsutskottets betänkande 27/2022-2023

Lagtingsår: 2022-2023

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 27/2022-2023

 

Datum

 

Finans- och näringsutskottet

2023-09-08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

 

 


Finans- och näringsutskottets betänkande

Landskapsrevisionens verksamhetsberättelse 2022

·      Landskapsrevisorernas berättelse 2/2021-2022

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 2

 

Sammanfattning

 

Landskapsrevisionen har till lagtinget överlämnat sin i 7 § 3 mom. landskapslagen om Landskapsrevisionen avsedda berättelse om sin verksamhet under år 2022.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagtinget antecknar sig berättelsen för kännedom.

 

Utskottets synpunkter

 

Revisionsinsatserna följer i stort sett den verksamhet som utförts tidigare år beträffande inriktningen på och antalet granskningar.

     Inom ramen för effektivitetsrevisionen utfördes en större granskning av infrastrukturavdelningen och en granskning av Ålands sjösäkerhetscentrum. Därtill utvärderades rutinerna för intern kontroll, utbildningsavtalet, resultatfinansieringen och måluppfyllelsen för Högskolan på Åland. Granskningen av Högskolan utfördes av BDO Audiator Ab inom ramen för det ramavtal som landskapsrevisionen har med bolaget.

     Landskapsrevisionen genomför årligen ett antal granskningar kopplade till landskapets deltagande i EU:s stödprogram ERUF, ESF, EHFF och Central Baltic Interreg V A-program. Totalt avgavs 18 gransknings-, kontroll- och revisionsrapporter kopplade till EU-programmen.

     Därtill granskar landskapsrevisionen räkenskaperna för Nordens institut på Åland (NIPÅ) på uppdrag av Rigsrevisionen i Danmark, som är huvudgranskare av de nordiska institutionernas verksamheter. Landskapsrevisionen granskar också Ålands självstyrelses jubileumsfond för lagtingets kanslikommissions räkning.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 31 maj 2023 inbegärt finans- och näringsutskottets yttrande över landskapsrevisionens verksamhetsberättelse 2022.

     Utskottet har i ärendet hört landskapsrevisorn Dan Bergman samt revisorn Marika Björkman.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Jörgen Pettersson, viceordföranden John Holmberg, ledamöterna Nina Fellman, Lars Häggblom, Robert Mansén och Stephan Toivonen.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår

 

-        att lagtinget antecknar sig landskapsrevisionens verksamhetsberättelse för år 2022 jämte utskottets synpunkter för kännedom samt

-        att utskottets betänkande bringas till landskapsrevisionens kännedom.

 

__________________

 

 

Mariehamn den 8 september 2023

 

 

 

Ordförande

 

 

Jörgen Pettersson

 

 

 

Sekreterare

 

 

Sten Eriksson