Finans- och näringsutskottets betänkande 3/2023-2024

Lagtingsår: 2023-2024

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 3/2023-2024

 

Datum

 

Finans- och näringsutskottet

2024-01-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finans- och näringsutskottets betänkande

Upphävande av landskapslagen om vinstskatt inom elbranschen

·       Landskapsregeringens lagförslag LF 3/2023-2024

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att landskapslagen om tillfällig skatt på vinster inom elbranschen och sektorn för fossila bränslen upphävs. Den nämnda lagen har inte trätt i kraft. Förslaget innebär att den tillfälliga skatten på vinster inom elbranschen som för räkenskapsåret 2023 uppbärs i riket inte kommer att uppbäras på Åland.

     Avsikten är att den här föreslagna lagen ska träda i kraft vid samma tidpunkt som landskapslagen om tillfällig vinstskatt och att beslut om ikraftträdande för de båda lagarna fattas samtidigt.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagförslaget antas.

 

Utskottets synpunkter

 

Landskapsregeringen föreslår att landskapslagen om tillfällig vinstskatt inom elbranschen ska upphävas samtidigt som den sätts i kraft med hänvisning till att den relativt långa retroaktivitet som skulle bli följden av att lagen sätts i kraft.

     Landskapsregeringen motiverar vidare förslaget till upphävande med att man bedömer att det inte gjorts några övervinster hos de åländska elproducenterna under 2023 samt att prisnivån under 2023 har legat betydligt under den nivå om 180 euro per megawattimme (MWh) som kommissionen hade satt som nivågräns för det högsta acceptabla priset.

     Utskottet omfattar förslaget men vill lyfta upp några centrala faktorer som påverkade utskottets behandling av det ursprungliga lagförslaget (LF 13/2022-2023).

     Utskottet konstaterar att retroaktivitet i lagstiftningen ska undvikas men att det i detta specifika fall finns ett litet antal aktörer som skulle ha berörts och att dessa hade en god insikt om att ett förslag till beskattning var under behandling i lagtinget. Ålands vindandelslag nämner även möjligheten till en kommande extra beskattning i sin årsberättelse för 2022.

     Beträffande prisnivåerna kan det konstateras att dessa under 2022 uppnådde väldigt höga nivåer på Nordpool-börsen för elenergi. Som högst uppgick priset till 360 euro/MWh under vecka 50 år 2022. Detta kan jämföras med toppnivåer runt 50 euro/MWh (fortfarande veckomedeltal) under perioden 2011-2021. Medeltalet för veckopriserna för nämnda period var cirka 36 euro/MWh. De snabba prisstegringarna skapade oreda på elenergimarknaden och drabbade i sista hand kunderna i form av högre kostnader men även ökad osäkerhet beträffande vilken typ av leveransavtal man skulle välja som konsument.

     Under 2023 var elpriset nästan 52 euro/MWh som årsmedeltal, vilket är betydligt lägre än 2022 och även lägre än 2021 (66 euro/MWh), men fortfarande drygt 40 procent högre än medeltalet för perioden 2011-2021.

     I riket genomfördes en rad åtgärder i avsikt att lindra elkonsumenternas kostnader för elenergi. Avsikten med motsvarande lag i riket var att finansiera dessa åtgärder. Utskottet noterar att vissa av dessa åtgärder även kom de åländska konsumenterna till godo, medan några av åtgärderna utgjorde åländsk behörighet och kom således inte de åländska elkonsumenterna till godo eftersom landskapsregeringen inte föreslog införande av dessa åtgärder. De olika åtgärderna omnämns i utskottets betänkande FNU 19/2022-2023.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 4 december 2023 inbegärt finans- och näringsutskottets yttrande i ärendet.

     Utskottet har i ärendet hört myndighetschefen Henrik Juslin vid Energimyndigheten, verkställande direktörerna David Karlsson från Ålands Elandelslag, Robert Kjellberg från Mariehamns Energi Ab, Conny Rosenberg från Kraftnät Åland Ab och specialrådgivaren i Bryssel Anton Nilsson och praktikanten Alexandra Gäddnäs vid regeringskansliet.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden John Holmberg, vice ordföranden Nina Fellman, ledamöterna Anders Ekström (delvis), Jörgen Gustafsson, Roger Höglund, Andreas Kanborg och ersättaren Mika Nordberg.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar lagförslaget i oförändrad lydelse.

 

 

 

Mariehamn den 16 januari 2024

 

 

 

Ordförande                                                John Holmberg

 

 

 

Sekreterare                                                Sten Eriksson