Finans- och näringsutskottets betänkande 32/2022-2023

Lagtingsår: 2021-2022

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 32/2022-2023

 

Datum

 

Finans- och näringsutskottet

2023-09-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


 

Finans- och näringsutskottets betänkande

Meddelande angående Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland.

·      Landskapsregeringens meddelande nr 4/2021-2022

·      Social- och miljöutskottets utlåtande 1/2022-2023

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Utskottets överväganden. 2

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Regeringen har den 15 september 2022 till lagtinget överlämnat ett meddelande om arbetet med att uppnå de strategiska utvecklings- och delmålen i Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagtinget antecknar sig landskapsregeringens meddelande för kännedom och bringar betänkandets motivering till landskapsregeringens kännedom.

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet har inbegärt ett utlåtande från social- och miljöutskottet. Deras utlåtande bör läsas parallellt med detta betänkande.

     Utskottet konstaterar att det är av synnerligen stor vikt att det görs kontinuerlig uppföljning av utvecklings- och hållbarhetsagendan för att kunna upprätthålla tempot i det arbete som behöver utföras.

     Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland kräver en uthållig arbetsinsats som sträcker sig över flera valperioder och således också med en viss nödvändighet över de partipolitiska skiljelinjerna. Att den pågående programperioden sträcker sig från 2023-2026 är ett bevis på detta.

     Utskottet noterar att storföretagen har visat stor aktivitet i arbetet med agendan, medan det är lite oklart var de mindre företagen befinner sig i processen. Utskottet är också medvetet om att det kan vara svårt för ett fåmansföretag att engagera sig i övergripande processer som inte direkt berör det egna företaget.

     Hållbarhetsarbetets stora utmaning är att övertyga befolkningen om nödvändigheten att ändra livsstil för att eliminera nettoförbrukningen av jordens resurser. Utskottet ser därför elektrifiering i kombination med digitalisering som en avgörande faktor när det gäller att skapa denna förändring utan att befolkningen upplever att livskvaliteten går ner.

     Det projekt som är avsett att möjliggöra anläggandet av stora vindkraftparker i havsområdena utanför Åland kommer att bli det överlägset största och viktigaste framtidsprojektet under den kommande mandatperioden i lagtinget och av avgörande betydelse för att vi ska kunna delta i omställningen till ett elektrifierat samhälle. I sammanhanget är det viktigt att komma ihåg att den effektivaste energibesparingen är den energi som inte används och att arbetet med energieffektivering bör fortgå, även om det i viss mån tenderar komma i skymundan för de storskaliga planerna.

     Utskottet vill gärna framhålla den överenskommelse som sex lagtingspartier ingick på försommaren 2023 gällande en gemensam syn på utvecklingen av vindkraft på Åland.

     I meddelandet finns ingen redovisning av hur de landskapsägda bolagen och andra fristående enheter har bidragit till att uppfylla agendans målsättningar. Däremot redovisar t.ex. Ålands hälso- och sjukvård, landskapets fastighetsverk och Åland Post Ab för sitt hållbarhetsarbete i samband med sina årsredovisningar, varför utskottet kan notera att det pågår ett kontinuerligt hållbarhetsarbete även i landskapsbolagen.

     Utskottet noterar att landskapsregeringen i sina strategiska mål lyfter upp att man har som mål att kunna uppfylla de internationella riktlinjer för styrningen av offentliga bolag som finns.

 

Utskottets överväganden

 

Utskottet vill betona vikten av att ha insikt om samspelet mellan och uppfyllelsen av de olika aspekterna av hållbarhet, nämligen den miljömässiga, ekonomiska och sociala hållbarheten.

     Åland som samhälle uppfyller redan idag på många sätt en grundläggande balans mellan dessa faktorer, men man bör hela tiden komma ihåg att arbeta för att upprätthålla denna balans och givetvis att stärka de hållbarhetsmässiga aspekterna i varje del av helheten.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 12 december 2022 inbegärt finans- och näringsutskottets yttrande i ärendet.

     Utskottet har i ärendet hört verkställande direktören Susanne Olofsson vid Ålands näringsliv.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Jörgen Pettersson, vice ordföranden John Holmberg, ledamöterna Nina Fellman, Lars Häggblom, Robert Mansén och ersättaren Tage Silander.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antecknar sig landskapsregeringens meddelande nr 4/2021-2022 för kännedom och bringar betänkandets motivering till landskapsregeringens kännedom.

__________________

 

 

Mariehamn den 18 september 2023

 

 

 

Ordförande

 

 

Jörgen Pettersson

 

 

 

Sekreterare

 

 

Sten Eriksson