Meddelande till lagtinget angående Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland

Landskapsregeringens meddelande M 4/2021-2022 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Landskapsregeringen lämnar planenligt ett meddelande om arbetet med att uppnå strategiska utvecklingsmål och delmål i Utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland. Agendans Statusrapport 5, som publicerades den 1 juni 2022, utgör bilaga till meddelandet

Åtgärder