Finans- och näringsutskottets betänkande 3/2016-2017

Tillhör ärendet: Bassamfundslagstiftning
Lagtingsår: 2016-2017

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 3/2016-2017

 

Datum

 

Finans- och näringsutskottet

2016-11-24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finans- och näringsutskottets betänkande

Bassamfundslagstiftning

·       Landskapsregeringens lagförslag nr 1/2016-2017

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

Landskapsregeringen föreslår att lagstiftningen om beskattning av delägare i utländska bassamfund ändras, så att gällande landskapslag ersätts med en blankettlag som gör rikslagstiftningen tillämplig i landskapet. Med förslaget begränsas möjligheterna att kringgå beskattning genom att flytta i landskapet uppkomna vinster till stater med låg skattebörda.

 

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagförslaget antas med en mindre teknisk ändring.

 

Utskottets synpunkter

 

Allmän motivering

 

Förslaget innebär att möjligheterna att kringgå beskattning genom att flytta i landskapet uppkomna vinster till stater med låg skattebörda begränsas. Samtidigt tryggas att regelverket är förenligt med gällande unionslagstiftning. Den lagtekniska lösningen med en blankettlag är i detta fall ändamålsenlig eftersom det för närvarande inte finns anledning för landskapet att avvika från rikslagstiftningen.

 

Detaljmotivering

 

3 § Utskottet konstaterar att numreringen i landskapsregeringens lagförslag inte är överensstämmande då motiveringen till 2 § avser 3 §. Lagen avses snarast träda i kraft så att den tillämpas första gången vid beskattningen för det hela skatteår som följer efter lagens ikraftträdande. Utskottet föreslår att texten i paragrafen omformuleras så att det tydliggörs vad som avses.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 7 november 2016 inbegärt finans- och näringsutskottets yttrande i ärendet.

     Utskottet har i ärendet hört ministern Mats Perämaa och lagberedaren Olle Ekström.

      I ärendets avgörande behandling har deltagit ordföranden Tage Silander, vice ordföranden Göte Winé och ledamöterna John Holmberg, Lars Häggblom, Ingrid Johansson, vtm Veronica Thörnroos och Stephan Toivonen.

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar lagförslaget i följande lydelse:

 

L A N D S K A P S L A G
om tillämpning av rikslagstiftning om beskattning av delägare i utländska bassamfund

 

     (Ingressen lika som i lagförslaget.)

 

1-2 §§

     (Lika som i lagförslaget)

 

3 §

Ikraftträdande

     Denna lag träder i kraft den … och tillämpas första gången vid beskattningen för (uteslutning) det skatteår som följer efter lagens ikraftträdande.

     (2-3 mom. lika som i lagförslaget.)

 

__________________

 

 

 

 

 

Mariehamn den 24 november 2016

 

 

 

Ordförande

 

 

Tage Silander

 

 

Sekreterare

 

Niclas Slotte