Finans- och näringsutskottets betänkande 3/2021-2022

Lagtingsår: 2021-2022

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 3/2021-2022

 

Datum

 

Finans- och näringsutskottet

2022-02-01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finans- och näringsutskottets betänkande

Ändringar i samfundsbeskattningen 2022

·      Landskapsregeringens lagförslag LF 4/2021-2022

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att kommunalskattesatserna för samfund och samfällda förmåner sänks för skatteåret 2022. Förslaget motiveras av att fördelningen av samfundsskatten mellan skattetagarna ändras i riket, så att kommunernas andel sänks med 0,43 procentenheter medan statens andel höjs i motsvarande grad. Landskapsregeringens förslag innebär att de totala skattesatserna för samfund och samfällda förmåner förblir oförändrade, det vill säga 20 respektive 26,5 procent.

     Landskapsregeringen föreslår också att giltighetstiden för blankettlagen om tilläggsavdrag för forsknings- och utvecklingsverksamhet under skatteåren 2021–2025 förlängs så att den tillämpas till och med skatteåret 2027. Förslaget motiveras av att rätten till tilläggsavdraget enligt den rikslagstiftning som blankettlagen avser utsträcks till att gälla till och med skatteåret 2027. Samtidigt höjs också avdragets belopp från 50 procent till 150 procent av företagets godtagbara utgifter för forsknings- och utvecklingsprojekt.

     De föreslagna lagarna är avsedda att tillämpas från och med beskattningen för skatteåret 2022, de bör således träda i kraft så snart som möjligt.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagförslagen antas med en ändring av teknisk karaktär i det andra lagförslagets ingress.

 

Utskottets synpunkter

 

Förslaget till omfördelning av samfundsskatter mellan kommunerna och landskapet innebär att kommunerna får en mindre andel av samfundsskatten än tidigare. Totalt sett borde dock kommunernas intäkter bibehållas på den tidigare nivån, eftersom den nya fördelningsnyckeln är avsedd att neutralisera de ändringar i skattebasen som genomförs i annan lagstiftning vilket medför ökade intäkter för kommunerna.

     Utskottet konstaterar att finansieringen av social- och hälsovårdsväsendet i Finland kommer att förändras i och med den reform som genomförs med början av år 2023. Eftersom finansieringen flyttar från kommunerna till staten kommer den andel av samfundsskatten som kommunerna erhåller att minska med cirka en tredjedel. Om man utgår från att företagens skattegrad ska vara konstant kommer detta också att påverka de åländska kommunerna. Landskapsregeringen har ännu inte aviserat hur man har tänkt lösa fördelningen av samfundsskatten till kommunerna från skatteåret 2023 och framåt.

     Landskapslagen om tilläggsavdrag för forsknings- och utvecklingsverksamhet under skatteåren 2021-2025 förlängs med två år och avdraget höjs från 50 procent till 150 procent av de godtagbara kostnaderna. Eftersom avdraget är nytt för år 2021 finns ännu ingen statistik att utgå ifrån för att kalkylera effekterna på de kommunala skatteintäkterna. Avdragsmöjligheten torde vara lockande för företag med behov av att genomföra utvecklingsprojekt. Trots den beaktansvärda avdragsmöjligheten förväntas avdraget inte ha någon avsevärd påverkan på de kommunala skatteintäkterna.

     Utskottet har noterat en felskrivning i motiveringens första stycke där det anges att den gällande kommunalskattesatsen för samfund är 6,868 procent, vilket rätteligen ska vara 6,838 procent.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 24 januari 2022 inbegärt finans- och näringsutskottets yttrande i ärendet.

     Utskottet har i ärendet hört ministern Roger Höglund och lagberedaren Diana Lönngren.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Jörgen Pettersson, vice ordföranden John Holmberg, ledamöterna Nina Fellman, Lars Häggblom, Johan Lindström, Robert Mansén och Jörgen Strand.

    

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar det första lagförslaget i oförändrad lydelse samt

 

att lagtinget antar det andra lagförslaget i följande lydelse:

 

 

 

2.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om tilläggsavdrag för forsknings- och utvecklingsverksamhet under skatteåren 2021–2025

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras lagens rubrik, 1 och 2 §§ samt 3 § 2 mom. landskapslagen (2021:74) om tilläggsavdrag för forsknings- och utvecklingsverksamhet under skatteåren 2021-2025, som följer:

 

L A N D S K A P S L A G
om tilläggsavdrag för forsknings- och utvecklingsverksamhet under skatteåren 2021–2027

 

1 §

     Den som bedriver näringsverksamhet eller jordbruk har rätt att vid kommunalbeskattningen under skatteåren 2021–2027 från sin inkomst av näringsverksamhet eller jordbruk göra ett tilläggsavdrag för forsknings- och utvecklingsverksamhet i enlighet med vad som föreskrivs i lagen om ett tilläggsavdrag för forsknings- och utvecklingsverksamhet under åren 2021–2027 (FFS 1078/2020, nedan lagen om ett tilläggsavdrag för forsknings- och utvecklingsverksamhet), med de undantag som följer av denna lag.

 

2 §

     Ändringar av lagen om ett tilläggsavdrag för forsknings- och utvecklingsverksamhet ska gälla på Åland från tidpunkten för deras ikraftträdande i riket om inte annat följer av denna lag.

     En hänvisning i lagen om ett tilläggsavdrag för forsknings- och utvecklingsverksamhet till en riksförfattning ska inom landskapets behörighet avse motsvarande bestämmelser som finns i landskapslagstiftningen.

 

3 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Lagen tillämpas vid kommunalbeskattningen för skatteåren 2021–2027. Lagen tillämpas inte på projekt inom forsknings- och utvecklingsverksamheten som inletts före den 1 januari 2021. Ett projekt anses ha inletts vid den tidpunkt då avtalet om projektet undertecknas.

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den …. Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för 2022.

 

 

Mariehamn den 1 februari 2022

 

 

Ordförande

 

 

Jörgen Pettersson

 

 

Sekreterare

 

 

Sten Eriksson