Ändringar i samfundsbeskattningen 2022

Lagförslag LF 4/2021-2022 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Landskapsregeringen föreslår att kommunalskattesatserna för samfund och samfällda förmåner sänks för skatteåret 2022. Förslaget motiveras av att fördelningen av samfundsskatten mellan skattetagarna ändras i riket, så att kommunernas andel sänks med 0,43 procentenheter medan statens andel höjs i motsvarande grad. Landskapsregeringens förslag innebär att de totala skattesatserna för samfund och samfällda förmåner förblir oförändrade, det vill säga 20 respektive 26,5 procent.
Landskapsregeringen föreslår också att giltighetstiden för blankett-lagen om tilläggsavdrag för forsknings- och utvecklingsverksamhet under skatteåren 2021–2025 förlängs så att den tillämpas till och med skatteåret 2027. Förslaget motiveras av att rätten till tilläggsavdraget enligt den rikslagstiftning som blankettlagen avser utsträcks till att gälla till och med skatteåret 2027. Samtidigt höjs också avdragets belopp från 50 procent till 150 procent av företagets godtagbara utgifter för forsknings- och utvecklingsprojekt.
De föreslagna lagarna är avsedda att tillämpas från och med be-skattningen för skatteåret 2022, de bör således träda i kraft så snart som möjligt.


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter