Finans- och näringsutskottets betänkande 4/2015-2016

Lagtingsår: 2015-2016

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 4/2015-2016

 

Datum

 

Finans- och näringsutskottet

2015-12-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finans- och näringsutskottets betänkande

Budget för landskapet Åland 2016

·       Landskapsregeringens budgetförslag nr 1/2015-2016

·       Budgetmotionerna nr 1-28 /2015-2016

                                                                                                       

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Motionerna. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 2

Allmän motivering. 2

Ekonomisk översikt 2

Landskapets budgetekonomi 3

Självstyrelseutveckling. 4

Hållbar utveckling. 5

Hälso- och sjukvård. 5

Utbildnings- och kulturpolitik. 5

Närings-, arbetsmarknads- och regionalpolitik. 6

Infrastruktur- och transportpolitik. 6

Motionerna. 6

Detaljmotivering. 6

Ärendets behandling. 13

Motioner 13

Hörande. 14

Närvarande. 15

Reservationer 15

Utskottets förslag. 15

 

                                                                

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att en budget för år 2016 antas för landskapet Åland med budgeterade kostnader uppgående till 358 300 000 euro och budgeterade inkomster till 429 459 000 euro.

 

Motionerna

 

I anslutning till budgetförslaget har 28 budgetmotioner inlämnats.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att budgetförslaget godkänns med de ändringar som framgår av betänkandet. Budgetmotionerna föreslås förkastade.

 

Utskottets synpunkter

 

Allmän motivering

 

 

Ekonomisk översikt

 

 

Allmänt

Den globala tillväxten förutspås bli svag och ojämn de kommande två åren. USA är dragloket med stark arbetsmarknad och ökande inhemsk konsumtion. Inom eurozonen ökar investeringarna och den inomeuropeiska efterfrågan vilket något förbättrar eurozonens utsikter. Oljepriset förväntas stiga långsamt.

     Den svenska ekonomin har en stark ekonomisk tillväxt, vilket torde bidra till köpkraft visavi åländska tjänster och produkter. Den svaga kronan verkar dock i motsatt riktning.

 

Den finländska ekonomin

I regeringens proposition till riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2016 (RP 30/2015 rd) anges följande: ”Läget för Finlands ekonomi är allvarligt. BNP-tillväxten är nära noll. Arbetslösheten ökar och arbetslöshetsperioderna blir längre. Också efter recessionen förblir ökningen svag. Den ekonomiska tillväxten 2016 förutspås bli 1,3 %. Tillväxten bygger på en gynnsam utveckling när det gäller investeringar. Den utländska efterfrågan inverkar relativt litet på tillväxten trots den stegvisa exportökningen, eftersom importen ökar mera än exporten då den inhemska efterfrågan återhämtar sig.”.

     Finlands marknadsandel inom världshandeln har krympt och Finland lider av försämrad kostnadskonkurrenskraft. I Finland hålls den inhemska efterfrågan tillbaka av ökad arbetslöshet, svag löneökning, försämrad köpkraft och fortsatta åtstramningar. Produktionen i Finland visar ännu inga egentliga tecken på återhämtning. Enligt prognoser kan BNP utvecklingen bli svagt positiv år 2016. Det förbättrade läget i Europa, den låga eurokursen och det låga oljepriset ger en potentiell tillväxtkraft som dock hålls tillbaka av svag produktivitetsutveckling, låg investeringsgrad, minskad östhandel, svag efterfrågan på investeringsvaror samt en åldrande befolkning. Ljuspunkterna är den kemiska industrins och metallindustrins produktionstillväxt samt produktionstillväxten gällande maskiner och anläggningar.

    

Den åländska ekonomin

Arbetslösheten på Åland ser ut att bli kring 3,8 procent på årsbasis och därmed hamna något under fjolårets nivå. På kort till medelång sikt kommer en sjunkande deltagandegrad på arbetsmarknaden och minskad arbetskraftsinvandring att pressa ner arbetslösheten. För arbetskraftsförsörjningen blir integrationen av de nyinflyttade av stor betydelse. Skatteintäkterna ger en uppfattning om den ekonomiska utvecklingen. Enligt preliminära uppgifter från skatteförvaltningen ökade kommunalskatterna med 4,8 procent för de åländska kommunerna år 2014 jämfört med år 2013. Ålands BNP minskade från år 2011 till år 2012. Några exportinriktade företags goda resultat håller dock upp BNP-värdet. Ålands BNP-utveckling har gått från en djup svacka till en prognostiserad svag tillväxt. Gällande sjöfarten finns en viss optimism angående den långsiktiga marknadsutvecklingen inom delar av torrlast och inom oljefrakt. Rederiernas bränslekostnader efter att de nya svavelreglerna infördes i januari 2015 har inte ökat så mycket som förväntades i våras, vilket har bidragit till att ÅSUB reviderat upp sin prognos för årets tillväxt. Bygg- och transportbranscherna förefaller komma att ha en positiv utveckling medan handeln ser ut att få en fortsatt svag utveckling. Den finansiella sektorn verkar ha en stabil utveckling och inom sektorn företagstjänster förefaller utvecklingen bli god.

 

Slutsatser

Utskottet noterar att det ovan angivna i fråga om den finländska och åländska ekonomin inte beaktar eventuella konsekvenser av avsaknad av samhällsfördrag för den finländska arbetsmarknaden, eventuella lagpaket för stärkande av konkurrenskraften, kommande finländska reformer av den offentliga sektorn och de stora immigrationsströmmarna, vilket innebär att prognoserna är än mer osäkra. Utskottet gör sammantaget bedömningen att den ekonomiska utvecklingen är högst osäker.

                     

Landskapets budgetekonomi

 

Landskapsregeringen konstaterar att Ålandsdelegationen för år 2014 fastställt avräkningsbeloppet till 214,5 miljoner euro. Detta är en höjning med ca 3,2 procent från år 2013. Enligt uppgifter från statsbudgetförslaget för år 2016 förväntas avräkningsbeloppet bli 221,0 miljoner euro år 2015, vilket i så fall skulle innebära en ökning med 3,0 procent. År 2016 väntas avräkningsbeloppet sedan minska marginellt och utgöra 220,8 miljoner euro. För år 2012 uppgick skattegottgörelsen till 5,3 miljoner euro, vilket sedermera för år 2013 ökat till knappt 7,0 miljoner euro. Skattegottgörelsen beräknas växa till 9,1 miljoner euro för år 2014 och därefter till ca 10,0 miljoner euro för skatteår 2015. Noteras bör att för skattegottgörelsen är systematiken sådan att 2014 års belopp tas upp i 2016 års budget. Skattegottgörelsen följer således två års eftersläpning.

     Utskottet manar till stor försiktighet i fråga om användningen av landskapets medel. Detta gäller såväl verksamhetsanslag som investeringsanslag. Reformer som genomförts bör analyseras för att kunna fastställa om målsättningarna med dessa uppnåtts samt för att vid behov kunna vidta nödvändiga justeringar. Bolagiseringar och avknoppningar i form av affärsverk bör analyseras på motsvarande sätt och styrdokument samt ägardirektiv följas upp för att vid behov revideras. Utmanarrätter och offentlig och privat finansiering i samverkan (OPS) bör utredas och kan övervägas i samband med reformprocesser. Detta är ett viktigt beslutsunderlag när nya reformer planeras.

     Möjligheter och risker med att ta ut medel från landskapets bolag samt från PAF bör analyseras. I denna analys ingår att bedöma på vilken uthållig nivå uttag kan göras utan att samtidigt försvåra bolagens lönsamhets- och utvecklingsmöjligheter.

     Utskottet noterar att det budgeterade årsbidraget efter avdrag för avskrivningar uppgår till minus 17,6 miljoner euro och att åtgärder för att rätta till detta förhållande inleds i kommande tilläggsbudget.

     När det gäller andra frågor, projekt och reformprocesser som finns upptagna i budgetförslaget uppmanar utskottet landskapsregeringen att återkomma i samband med en tilläggsbudget för att redogöra för landskapsregeringens planer och politiska prioriteringar. På det här sättet ges den nytillträdda landskapsregeringen möjlighet att ta ställning till dessa frågor och att utforma förslag som lagtinget ska besluta om. När det gäller eventuella andra åtgärder i regeringsprogrammet, som kan få återverkningar i det nu behandlade budgetförslaget, uppmanas landskapsregeringen att återkomma i en tilläggsbudget.

     Utskottet konstaterar att budgetförslaget innehåller en generell fullmakt att uppta lån för budgetens förverkligande och konstaterar att landskapsregeringen måste ha möjlighet att utan fördröjning vidta eventuella nödvändiga åtgärder för att klara likviditeten. Enligt utskottets bedömning finns det ingenting som tyder på att landskapsregeringen under år 2016 ska behöva uppta annat än eventuella kortfristiga likviditetslån, vilket även har gjorts tidigare. Utskottet betonar att avsikten under mandatperioden är att eventuella lån enbart upptas för investeringar som på sikt sänker landskapets driftskostnader. Utskottet har fattat beslut om stycket efter omröstning som utfallit (5-2), varvid beslutet biträddes av ordföranden Tage Silander, vice ordföranden Göte Winé och ledamöterna John Holmberg, Ingrid Johansson samt vtm Veronica Thörnroos.  Reservation har lämnats ledamöterna Lars Häggblom och Stephan Toivonen.

     Utskottet konstaterar att budgeteringssystemet fortsättningsvis är under utveckling. Ett nytt datasystem kommer att möjliggöra detta. Utskottet uppmanar landskapsregeringen att i samband med utvecklandet av budgetsystemet förtydliga budgetering och årsredovisning bl.a. med hjälp av register och jämförbara nyckeltal samt övriga åtgärder som förbättrar läsbarheten.

    

Självstyrelseutveckling

 

Självstyrelserevision

Den 13 januari 2015 avgav Ålandskommittén sitt delbetänkande ”Ålands självstyrelse i utveckling”. Utgående från delbetänkandet och utlåtanden från remissinstanserna i riket och landskapet fortsätter kommittén sitt arbete i avsikt att avge ett slutbetänkande i form av en regeringsproposition senast den 30 april 2017. Utskottet understöder ambitionerna hos Ålandskommittén om övertagande av beskattningsrätt och anser det viktigt att konkretisera användningen av en egen breddad skattebehörighet då det är tidsmässigt ändamålsenligt. Utskottet har fattat beslut om stycket efter omröstning som utfallit (4-3), varvid beslutet biträddes av ordföranden Tage Silander, vice ordföranden Göte Winé och ledamöterna John Holmberg samt Ingrid Johansson. Reservation har inlämnats av ledamöterna vtm Veronica Thörnroos, Stephan Toivonen och Lars Häggblom.

 

Avräkningsgrunden och skattegottgörelsen

Ålandsdelegationen avgav ett utlåtande beträffande dels hanteringen av inkomster från statsbolag, dels beträffande hanteringen av inkomster från fonder utanför budgeten. Enligt landskapsregeringen har utlåtandet klargjort slutsatsen att om avräkningsgrunden ska justeras så ska detta bekräftas genom en politisk överenskommelse med statsmakten.

     Utskottet betonar vikten av att självstyrelselagens justeringsmekanismer gällande avräkningsgrunden tillämpas för att justera avräkningsgrunden uppåt. Ökningen av den åländska befolkningen i relation till hela Finlands befolkning är inte en parameter enligt självstyrelselagen. Utskottet anser att befolkningsutvecklingen bör beaktas.

     Överstiger den i landskapet för ett skatteår debiterade inkomst- och förmögenhetskatten 0,5 procent av motsvarande i hela riket, tillkommer det överstigande beloppet landskapet i form av skattegottgörelse enligt 49 § självstyrelselagen. Utskottet konstaterar att de debiterade inkomst- och förmögenhetskatterna över tid minskat i betydelse till förmån för de indirekta skatterna. Detta har därmed inneburit att skattegottgörelsen förlorat i betydelse jämfört med hur situationen var då skattegottgörelsen infördes. Eftersom skattegottgörelsen byggs upp kring en mycket begränsad del av statens intäkter och då dessa intäkters relativa betydelse har minskat innebär detta att skattegottgörelsen har minskat i betydelse, vilket även bör beaktas vid ändring av avräkningsgrunden.

 

Tillgång till svenskt medieutbud

Landskapsregeringen konstaterar att en av grunderna för landskapets självstyrelse är att säkerställa det svenska språket och kulturen. Det är därför viktigt att landskapets befolkning har tillgång till ett omfattande och varierat programutbud med svenskt tal och svensk textning. Utskottet betonar vikten av att landskapsregeringen kontinuerligt följer med utvecklingen inom området och vidtar åtgärder för att säkerställa tillgången till svensk TV. Landskapsregeringen har tillsatt en arbetsgrupp som arbetar med upphovsrättsliga frågor.

 

Tidpunkt för lagtingsval

Under remissdebatten uppmärksammades problemet med att en avgående regering överlämnar en budget som styr landskapets verksamheter för en tillträdande regering. I remissdebatten förslogs som exempel på lösning en flytt av tidpunkten för lagtingsvalet i syfte att harmoniera med budgetåret och nya politiska prioriteringar. Utskottet framhåller att även andra lösningar kunde övervägas och utskottet förväntar sig att landskapsregeringen kommunicerar sina tankegångar gällande detta på lämpligt sätt. Utskottet har fattat beslut om stycket efter omröstning som utfallit (4-3), varvid beslutet biträddes av ordföranden Tage Silander, vice ordföranden Göte Winé och ledamöterna John Holmberg samt Ingrid Johansson. Reservation har lämnats av ledamöterna vtm Veronica Thörnroos, Stephan Toivonen och Lars Häggblom.

 

Hållbar utveckling

 

Utskottet uppfattar att ekologisk och social hållbarhet är nödvändig för att uppnå långsiktig ekonomisk hållbarhet. Utskottet konstaterar att lagtinget enhälligt fattat beslut om ett meddelande om en strategi för hållbar utveck-ling (meddelande nr 2/2013-2014) och vidhåller att landskapsregeringen ska fortsätta sitt arbete i enlighet med lagtingets beslut.

 

Hälso- och sjukvård

 

Landskapsregeringens mål med hälso- och sjukvården är att främja förutsättningarna för en god hälsa hos befolkningen, förebygga sjukdomar och trygga en tillräckligt god hälso- och sjukvård. Det patientnära arbetet utförs i Ålands hälso- och sjukvårds (ÅHS) regi.

     Utskottet betonar vikten av ÅHS verksamhet och noterar att en stor andel av landskapets budget går till att täcka ÅHS kostnader. Utskottet anser det nödvändigt att se över verksamheten och dess strukturer i stort och återkomma i budget med ändringsförslag och nya prioriteringar. Utskottet har fattat beslut om stycket efter omröstning som utfallit (4-3), varvid beslutet biträddes av ordföranden Tage Silander, vice ordföranden Göte Winé och ledamöterna John Holmberg samt Ingrid Johansson. Reservation har lämnats av ledamöterna vtm Veronica Thörnroos, Stephan Toivonen och Lars Häggblom.

 

Utbildnings- och kulturpolitik

 

Grundskolan

I budgetförslaget anges att en god start i skolan ger en stabil plattform för det livslånga lärandet. Flickors och pojkars individuella behov och förutsättningar, begåvning och olikheter ska beaktas och utgöra grund för skolornas undervisning och verksamhet. Basfärdigheterna att läsa, skriva, räkna, liksom digital kompetens, adekvata kunskaper och en bred allmänbildning ska betonas i takt med elevernas ålder och mognad.

     Utskottet betonar vikten av flickors och pojkars individuella behov att förkovra basfärdigheter i framförallt läsning. Läsningen är grunden för allt vidare lärande. Landskapsregeringen bör verka för att kommunerna viker tillräckligt av skolornas resurser för detta.

 

Högskolan på Åland

Landskapsregeringen anger i budgetförslaget att högskolans utbildnings- och forskningsuppdrag är att i samarbete med det lokala näringslivet och offentliga sektorn generera kunskap som utvecklar samhället och näringarna på Åland och skapar tillväxt.

     Utskottet betonar vikten av att Högskolan på Åland fortsättningsvis bedriver yrkesinriktad utbildning på hög nivå som efterfrågas i det åländska samhället. Det är viktigt med samarbete mellan högskolan och det lokala näringslivet. Landskapsregeringen bör analysera och överväga vilka utbildningar högskolan ska tillhandahålla.

 

Närings-, arbetsmarknads- och regionalpolitik

 

I budgetförslaget anges att näringslivet, arbetsmarknadens parter, tredje- och den offentliga sektorn är viktiga delar för att tillsammans skapa ett gott företagsklimat på Åland. De övergripande målen är en gynnsam ekonomisk tillväxt, hög sysselsättning och att det finns arbetsplatser för en ökande befolkning som är spridd runt hela landskapet.

     Utskottet betonar vikten av ekonomisk tillväxt i det åländska näringslivet. Landskapets viktigaste uppgift är att tillse näringslivets förutsättningar att bedriva konkurrenskraftig verksamhet. Affärsidéer och entreprenörskap utvecklas om förutsättningarna är de rätta.

     Utskottet önskar i sammanhanget lyfta upp turistsektorns betydelse eftersom den har stor betydelse som enskild bransch men också genom sin positiva inverkan på många andra branscher på Åland. Utskottet betonar vikten av fortsatt engagemang från landskapsregeringens sida att bidra till utvecklingen av turistsektorn.

     Livsmedelsklustret är en viktig exportnäring på Åland. Branschen är tillsammans med primärproduktionen en stor sysselsättare som bidrar till det åländska näringslivets tillväxt. Utskottet konstaterar att landskapsregeringen avser utveckla upphandlingsreglerna för att stöda det åländska livsmedelsklustrets nytänkande och satsningar på ekologisk produktion. Utskottet betonar även vikten av närproduktion.

 

Infrastruktur- och transportpolitik

 

Utskottet önskar att landskapsregeringen gör investeringar som är kostnadsinbesparande på sikt. Utskottet uppmanar landskapsregeringen att fastställa kortruttsystem innan nytt tonnage beställs. Reservation har lämnats av ledamoten vtm Veronica Thörnroos.

 

 

Motionerna

 

Med hänvisning till betänkandets och budgetförslagets allmänna motivering föreslås att budgetmotionerna nr 16, 18, 20 och 26 förkastas. Därtill föreslår utskottet att övriga budgetmotioner förkastas.

 

Detaljmotivering

 

VERKSAMHET - detaljmotivering

 

 

 

 

100

LAGTINGET

101

LAGTINGET

10100

Lagtinget, verksamhet

 

I ltl. Stephan Toivonens budgetmotion nr 12/2015-2016 föreslås att anslaget under momentet sänks med 5 procent till 1 800 000 euro.

     Utskottet konstaterar att en arvodeskommission enligt landskapslagen (2015:25) om lagtingsledamöternas arvoden och kostnadsersättningar har att bestämma ledamöternas kostnadsersättningar. Utskottet föreslår att motionen förkastas.

 

200

LANDSKAPSREGERINGEN OCH REGERINGSKANSLIET

200

LANTRÅDET OCH LANDSKAPSREGERINGENS LEDAMÖTER

21010

Regeringskansliet, verksamhet

 

I ltl. Stephan Toivonens budgetmotion nr 13/2015-2016 föreslås att anslaget under momentet sänks med 5 procent till 950 000 euro.

     Utskottet konstaterar att landskapsregeringens medlemmar erhåller arvode enligt landskapslag (1985:17) om arvode för medlem av Ålands landskapsregering. Utskottet föreslår att motionen förkastas.

 

280

LAGBEREDNINGEN

28010

Lagberedningen, verksamhet

 

I ltl. Axel Jonssons m.fl. budgetmotion nr 22/2015-2016 föreslås att anslaget under momentet ökas med 82.000 euro.

     Utskottet betonar vikten av tillräckliga lagberedningsresurser samt en ändamålsenlig organisering av lagberedningsfunktionen. En ny tjänst finns med i budgetförslaget. Det är av största vikt att tillvarata självstyrelsens möjligheter samt utvecklandet av densamma. Utskottet ber landskapsregeringen göra en översyn av eventuella ytterligare behov och eventuellt återkomma i budget.

 

300

FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

390

GEMENSAMMA FÖRVALTNINGSKOSTNADER

39000

IT-drifts- och utvecklingskostnader (R)

 

Anslaget innehåller kostnader för systemanskaffningar, systemutveckling, inköp av IT–drifts- samt supporttjänster från ÅDA, anskaffning av datorutrustning och kontorsmaskiner. Utskottet konstaterar i detta sammanhang att det är av stor vikt att landskapsregeringen tillsammans med de övriga ägarna i ÅDA ser över målformuleringarna för verksamheten och skapar förutsättningar för bolaget att uppnå målen.

 

500

UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

516

PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR KULTURELL VERKSAMHET

51600

Penningautomatmedel för kulturell verksamhet (R)

 

Utskottet betonar vikten av läsfrämjande åtgärder för både pojkar och flickor och konstaterar att det är viktigt att projekt och åtgärder i detta syfte fortgår.

 

600

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

610

NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE

61000

Näringslivets främjande (R)

 

I ltl Brage Eklunds m.fl. budgetmotion nr 17/2015-2016 föreslås att anslaget under momentet stryks.

     Utskottet hänvisar till sina skrivningar under betänkandets allmänna motivering och föreslår att motionen förkastas.

 

61500

Främjande av livsmedelsproduktion

 

I ltl. Bert Häggbloms m.fl. budgetmotion nr 28/2015-2016 föreslås att motiveringen under momentet får följande lydelse: ”Under 2016 skall en handlingsplan med åtgärder framtas som säkerställer mjölkböndernas och köttproducenternas verksamhetsförutsättningar”.

     Utskottet hänvisar till sina skrivningar under betänkandets allmänna motivering och föreslår att motionen förkastas.

 

700

INFRASTRUKTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

700

ALLMÄN FÖRVALTNING

70010

Infrastrukturavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet

 

I ltl. Bert Häggbloms m.fl. budgetmotion nr 3/2015-2016 föreslås att anslaget under momentet minskas med 1.000.000 euro.

     Utskottet har erfarit att kostnadsökningen är till följd av att personal har överförts från andra delar av förvaltningen. Utskottet föreslår att motionen förkastas.

 

760

KOSTNADER FÖR VÄGHÅLLNING

76010

Utgifter för drift och underhåll av vägar

 

I ltl. Bert Häggbloms m.fl. budgetmotion nr 4/2015-2016 föreslås att anslaget under momentet minskas med 400.000 euro.

     Utskottet har erfarit att kostnadsnivån var ovanligt låg år 2014 bl.a. tack vare mindre plogningsbehov. Utskottet föreslår att motionen förkastas.

 

825

ÅLANDS POLISMYNDIGHET

 

Utskottet har erfarit att ungdomspolisprojektet som påbörjades under år 2015 fortsätter år 2016 med fem utsedda ungdomspoliser och inte som i budgetförslaget med två.

 

82500

Ålands polismyndighet, verksamhet

 

I ltl. Bert Häggbloms m.fl. budgetmotion nr 27/2015-2016 föreslås att motiveringen under momentet får följande lydelse:

”Landskapsregeringen skall under året säkerställa att de ålänningar som utexamineras som poliser erhåller anställning inom polismyndigheten.

     Polismyndighetens verksamhet skall vara öppen mot allmänheten sålunda att kontakt till polisen skall möjliggöras med direktnummer till polisens växel utan att gå via landskapsregeringens växel eller alarmnumret 112.”

     Ingen annan yrkesgrupp har heller någon anställningsgaranti. Utskottet föreslår att motionen förskastas.

 

826

ÅLANDS OMBUDSMANNAMYNDIGHET

 

I ltl. Axel Jonssons m.fl. budgetmotion nr 19/2015-2016 föreslås att motiveringen ges följande tillägg: ”Mot bakgrund av de växande utmaningarna för det svenska språkets ställning ges myndigheten i uppdrag att bistå ålänningarna med rådgivning i upplevda brott mot självstyrelselagens språkbestämmelser. Regeringen klarlägger under året behovet av kompletterande lagstiftning.”.

     Utskottet konstaterar att självstyrelsepolitiska nämnden berört frågan. Både utskottet och nämnden finner att frågan är angelägen. Utskottet anser att landskapsregeringen bör överväga olika alternativ till att säkra självstyrelselagens språkbestämmelser. Utskottet föreslår att motionen förkastas.

 


 

848

ÅLANDS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSMYNDIGHET

 

I ltl. Axel Jonssons m.fl. budgetmotion nr 2/2015-2016 första klämmen föreslås att motiveringen till kapitlet under rubriken ”Taxasystemet” stryks och ersätts enligt följande: ”Taxasystemet förändras med utgångspunkt i projektrapporten som presenterades i mars 2015 så att avgifter endast debiteras då faktisk tillsyn utförs. För att kompensera de senaste årens oskäliga avgiftshöjningar genomförs en allmän avgiftssänkning på 25 %.”.

     Utskottet föreslår med hänvisningar till skrivningarna i landskapsregeringens meddelande om ”Regeringsprogram för ett hållbart Åland - kraftsamling för stabilitet och förändring” att motionen förkastas.

 

84810

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, verksamhet

 

I ltl Axel Jonssons m.fl. budgetmotion nr 2/2015-2016 andra och tredje klämmen föreslås att anslaget under momentet verksamhet minskas med 280 000 euro och att detaljmotiveringen till momentet ges ett tillägg med följande lydelse: ”Regeringen arbetar under året fram tydliga direktiv till myndigheten över vilka områden som prioriteras för att sänka verksamhetskostnaderna.”.

     Utskottet föreslår med hänvisningar till skrivningarna i landskapsregeringens meddelande om ”Regeringsprogram för ett hållbart Åland - kraftsamling för stabilitet och förändring” att motionen förkastas.

 

84820

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets laboratorium, verksamhet

 

I ltl. Bert Häggbloms m.fl. budgetmotion nr 6/2015-2016 föreslås att motiveringen under momentet får följande tillägg: ”Under 2016 bör landskapsregeringen undersöka möjligheten att konkurrensutsätta Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets laboratoriums verksamhet.”.

     Utskottet hänvisar till landskapsregeringens meddelande om ”Regeringsprogram för ett hållbart Åland – kraftsamling för stabilitet och förändring” och konstaterar att möjligheten att införa utmanarrätter ska prövas under mandatperioden. Utskottet föreslår att landskapsregeringen tar ett helhetsgrepp om de olika verksamheterna och därefter överväger möjligheten till konkurrensutsättning av vissa verksamheter. Utskottet föreslår att motionen förkastas.

 

852

ÅLANDS MUSIKINSTITUT

85200

Ålands musikinstitut, verksamhet

 

Utskottet noterar att ett planeringsarbete rörande en om- och tillbyggnad av Ålands musikinstitut påbörjats. Utskottet föreslår att landskapsregeringen överväger ändamålsenligheten och nödvändigheten av projektet för att vid behov återkomma till lagtinget i samband med ett budgetförslag.

 

 

 

865

ÅLANDS FISKODLING, GUTTORP

86500

Ålands fiskodling, Guttorp, verksamhet

 

I ltl. Axel Jonssons m.fl. budgetmotion nr 24/2015-2016 föreslås att detaljmotiveringen till momentet ges följande tillägg: ”Under årets undersöks möjligheterna att konkurrensutsätta verksamheten”.

     Utskottet hänvisar till landskapsregeringens meddelande om ”Regeringsprogram för ett hållbart Åland - kraftsamling för stabilitet och förändring” och konstaterar att möjligheten att införa utmanarrätter ska prövas under mandatperioden. Utskottet föreslår att landskapsregeringen tar ett helhetsgrepp om de olika verksamheterna och därefter överväger möjligheten till konkurrensutsättning av vissa verksamheter. Utskottet föreslår att motionen förkastas.

 

 

 

 

ÖVERFÖRINGAR - detaljmotivering

 

 

100

LAGTINGET

112

LAGTINGETS ÖVRIGA UTGIFTER

11290

Till lagtingsgruppernas disposition för kansliändamål

 

I ltl. Bert Häggbloms m.fl. budgetmotion nr 7/2015-2016 föreslås att anslaget under momentet minskas med 25.500 euro.

     Utskottet konstaterar att medlen behövs för upprätthållande av demokrati och parlamentarism. Utskottet föreslår att motionen förkastas.

 

400

SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

460

AVFALLSHANTERING

46010

Skrotbilspremie (NYTT)

 

I ltl. Bert Häggbloms m.fl. budgetmotion nr 9/2015-2016 föreslås att ett nytt moment införs i budgeten för år 2016 med rubrik ”Skrotbilspremie” och att det under momentet upptas ett anslag till ett belopp om 100 000 €.

     Utskottet konstaterar att förslaget är miljömässigt bra men att det måste beredas av landskapsregeringen innan ett sådant system kan införas. Landskapsregeringen kan se på förslaget och vid behov återkomma till lagtinget. Utskottet föreslår därmed att motionen förkastas.

 

500

UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

520

GRUNDSKOLEVÄSENDET

 

Utskottet konstaterar att projekten för läsfrämjande, nätbaserat lärande och skärgårdskolornas fortsatta utveckling fortsättningsvis stöds enligt budgetförslaget.

 

52000

Grundskoleväsendet (F)

 

I ltl. Bert Häggbloms m.fl. budgetmotion nr 8/2015-2016 föreslås att det till motiveringen under momentet införs följande tillägg ”Verksamheten i ersättande skolor skall säkerställas och landskapsregeringen ges fullmakt att inkomma med ytterligare anslag såvida nu upptaget anslag inte är tillräckligt.”.

     Utskottet konstaterar att detta är en komplex fråga vilken dessutom kan bli kostnadsdrivande och som därför måste beredas av landskapsregeringen om beslut om detta ska kunna fattas. Utskottet föreslår att motionen förkastas.

 

600

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

610

NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE

61000

Näringslivets främjande (R)

 

I ltl. Brage Eklunds m.fl. budgetmotion nr 17/2015-2016 första klämmen föreslås att anslaget under momentet ökas med 150 000 euro.

     Utskottet hänvisar till sina skrivningar under betänkandets allmänna motivering och föreslår att motionen förkastas.

 

 

 

 

SKATTEFINANSIERING, FINANSIELLA POSTER OCH

RESULTATRÄKNINGSPOSTER -detaljmotivering

 

 

890

SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR, INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER

892

FINANSIELLA POSTER

89230

Landskapets fastighetsverk

 

I ltl. Stephan Toivonens budgetmotion nr 14/2015-2016 föreslås att motiveringen under momentet ändras så att fullmakten för fastighetsverket att under budgetåret 2016 genomföra investeringar i fastigheter och byggnader sänks till 5 miljoner euro.

     Utskottet föreslår att motionen förkastas. Utskottet omfattar kanslikommissionens planer gällande renovering av lagtingsbyggnaden. Reservation har inlämnats av ledamoten Stephan Toivonen.

     I ltl. Brage Eklunds m.fl. budgetmotion nr 25/2015-2016 föreslås att motiveringen till momentet under rubriken ”Verksamhet, mål och fullmakter” ges följande tillägg: ”Under året genomförs en utförsäljning av de tidigare statliga fastigheter som överlåtits åt landskapet, därtill återkommer regeringen till lagtinget under året med förslag på övriga fastigheter och markområden som inte behövs för den egna verksamheten och därför bör avyttras” samt att anslaget under momentet ökas med 1 000 000 euro.

     Utskottet anser för sin del att de fastigheter som inte behövs för landskapets behov i utgångspunkt bör avyttras. Utskottet ber landskapsregeringen överväga vilka fastigheter som kan avyttras och takten på avyttringen samt att återkomma till lagtinget i frågan.

     I budgetförslagets detaljmotivering finns text om den egendom som överförs till fastighetsverket per 1.1.2016. Utskottet noterar att landskapsregeringen den 29.10.2015 ingick köpeavtal om tomt nr 11 i kvarter 18 i Nyängen, Mariehamn (478-6-18-11). Fastigheten överförs tillsammans med de övriga fastigheterna som nämns i budgetförslaget till fastighetsverket per den 1.1.2016.

     Utskottet hänvisar i övrigt till sina skrivningar under betänkandets allmänna motivering.

 

89250

Avkastning av Ålands Penningautomatförenings verksamhet

 

I ltl. Stephan Toivonens budgetmotion nr 11/2015-2016 föreslås att anslaget under momentet sänks till 14 000 000 euro.  

     Utskottet ber landskapsregeringen se över användningen av penningautomatmedlen och uttagsnivån. Utskottet föreslår att motionen förkastas.

 

 

 

 

 

 

INVESTERINGAR, LÅN OCH ÖVRIGA FINANSINVESTERINGAR

-detaljmotivering

 

 

100

LAGTINGET

9111

LAGTINGETS KANSLI

911150

E-demokrati – utvecklingsprojekt (R)

 

Utskottet finner projektet betydelsefullt framförallt i syfte att öka tillgängligheten för den åländska demokratin. Eftersom det inte finns något IT-system som passar lagtingets verksamhet på marknaden bygger lagtinget ett IT-system i egen regi.

      Utskottet betonar vikten av att en samordning sker mellan det ärende- och plenisystem som lagtinget bygger och landskapsregeringens ärendehanteringssystem och budgetsystem.

 

200

LANDSKAPSREGERINGEN OCH REGERINGSKANSLIET

400

SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

944000

Anskaffning av områden för naturskyddsändamål (R)

 

I ltl. Brage Eklunds m.fl. budgetmotion nr 23/2015-2016 föreslås att momentet utgår.

     Utskottet konstaterar att det är viktigt med skydd av olika typer av arter och biotoper. Landskapet har hittills gått in för detta genom att skydda dessa med instrumentet naturskyddsområde. Dessa kan vara privatägda eller offentligt ägda. Om de är privatägda så har landskapet utbetalat olika former av intrångsersättningar. Med anledning av detta föreslår utskottet att motionen förkastas.

 

700

INFRASTRUKTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

9750

KOSTNADER FÖR SJÖTRAFIK

975000

Fartygs- och färjeinvesteringar (R)

 

I ltl. Bert Häggbloms m.fl. budgetmotion nr 5/2015-2016 föreslås att anslaget under momentet minskas med 5 000 000 €.

     Utskottet hänvisar till sina skrivningar under betänkandets allmänna motivering och föreslår att motionen förkastas.

 

8

FRISTÅENDE ENHETER SAMT MYNDIGHETER

9840

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

984000

Hälso- och sjukvårdsinvesteringar (R)

 

I ltl. Axel Jonssons m.fl. budgetmotion nr 15/2015-2016 föreslås att anslaget under momentet minskas med 500.000 euro samt att motiveringen ges följande tillägg: ”Ett forum för regelbundna diskussioner mellan privata och offentliga vårdaktörer etableras under året för att upprätta en kontinuerlig diskussion om gemensamma intressen och samarbetsmöjligheter inför större investeringar.”

     Utskottet betonar vikten av samarbete mellan ÅHS och olika privata aktörer på marknaden. I detta sammanhang är det viktigt att landskapsregeringen utvärderar olika samarbetsformer och överväger i vilken mån privata aktörer kan vara mer förmånliga för samma vård och service. Utskottet föreslår att landskapsregeringen tar ett helhetsgrepp om de olika verksamheterna och därefter överväger möjligheten till konkurrensutsättning av vissa verksamheter. Utskottet föreslår att motionen förkastas.

 

 

FINANSIERINGSLÅN

 

I ltl. Brage Eklunds m.fl. budgetmotion nr 21/2015-2016 föreslås att motiveringen ges följande tillägg: ”Regeringen ges ej fullmakt uppta externa lån för finanseringen utan förutsätts återkomma till lagtinget för ett särskilt bemyndigande om nöden så kräver.”.

     Utskottet hänvisar till sina skrivningar under betänkandets allmänna motivering och föreslår att motionen förkastas.

 

 

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 18 november 2015 inbegärt finans- och näringsutskottets yttrande över budgetförslaget och budgetmotionerna.

 

Motioner

 

I anslutning till budgetförslaget har utskottet behandlat följande budgetmotioner:

 

Kulturarvs- och museiverksamhet

Ltl Bert Häggbloms m.fl. budgetmotion BM 1/2015-2016

 

Tydliga politiska direktiv till ÅMHM

Ltl Axel Jonsson m.fl. budgetmotion BM 2/2015-2016

 

Infrastrukturavdelningens allmänna förvaltning

Ltl Bert Häggbloms m.fl. budgetmotion BM 3/2015-2016

 

Utgifter för drift och underhåll av vägar

Ltl Bert Häggbloms m.fl. budgetmotion BM 4/2015-2016

 

Återhållsamhet i skärgårdstrafiken

Ltl Bert Häggbloms m.fl. budgetmotion BM 5/2015-2016

 

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets laboratorium

Ltl Bert Häggbloms m.fl. budgetmotion BM 6/2015-2016

 

Till lagtingsgruppernas disposition för kansliändamål

Ltl Bert Häggbloms m.fl. budgetmotion BM 7/2015-2016

 

Grundskoleväsendet

Ltl Bert Häggbloms m.fl. budgetmotion BM 8/2015-2016

 

Skrotbilspremie

Ltl Bert Häggbloms m.fl. budgetmotion BM 9/2015-2016

 

Minskning av intäkter från pensionsfonden

Ltl Stephan Toivonens budgetmotion BM 10/2015-2016

 

Minskning av inkomst från Ålands penningautomatförening

Ltl Stephan Toivonens budgetmotion BM 11/2015-2016

 

Minskning av lagtinget, verksamhet

Ltl Stephan Toivonens budgetmotion BM 12/2015-2016

 

 

Minskning av Landskapsregeringen, verksamhet

Ltl Stephan Toivonens budgetmotion BM 13/2015-2016

 

Minskning av renoveringskostnaderna för lagtingsbyggnaden

Ltl Stephan Toivonens budgetmotion BM 14/2015-2016

 

Ökat vårdsamarbete med privata aktörer

Ltl Axel Jonssons m.fl. budgetmotion BM 15/2015-2016

 

Inför utmanarrätter

Ltl Brage Eklunds m.fl. budgetmotion BM 16/2015-2016

 

Fortsatt förverkligande av turismstrategin

Ltl Brage Eklunds m.fl. budgetmotion BM 17/2015-2016

 

Bilateralt fokus för att säkra tillgången till svensk TV

Ltl Axel Jonssons m.fl. budgetmotion BM 18/2015-2016

 

En åländsk språkombudsman

Ltl Axel Jonssons m.fl. budgetmotion BM 19/2015-2016

 

En åländsk skattekommitté

Ltl Axel Jonssons m.fl. budgetmotion BM 20/2015-2016

 

Inga externa lån utan kontroll över inkomsterna

Ltl Brage Eklunds m.fl. budgetmotion BM 21/2015-2016

 

Förstärkta lagberedningsresurser

Ltl Axel Jonssons m.fl. budgetmotion BM 22/2015-2016

 

Köpstopp på nya markområden

Ltl Brage Eklunds m.fl. budgetmotion BM 23/2015-2016

 

Undersökning av möjligheten att privatisera Guttorp

Ltl Axel Jonssons m.fl. budgetmotion BM 24/2015-2016

 

Sälj ut gamla statliga fastigheter

Ltl Brage Eklunds m.fl. budgetmotion BM 25/2015-2016

 

Proaktiv inställning till finska reformer

Ltl Axel Jonssons m.fl. budgetmotion BM 26/2015-2016

 

Ålands polismyndighet, verksamhet

Ltl Bert Häggbloms m.fl. budgetmotion BM 27/2015-2016

 

Främjande av livsmedelsproduktion

Ltl Bert Häggbloms m.fl. budgetmotion BM 28/2015-2016

 

Hörande

 

Utskottet har i ärendet hört lantrådet Camilla Gunell, vice lantrådet Roger Nordlund, ministern Carina Aaltonen, ministern Johan Ehn, ministern Veronica Thörnroos, ministern Wille Valve, myndighetschef Stig Abrahamsson från ÅMHM, vvd:n Johanna Backholm från PAF, byråchefen Petra Bengts, forskaren Birgitta Berg-Andersson från Näringslivets forskningsinstitut (ETLA)(per telefon), vd:n Lotta Berner-Sjölund från Visit Åland, förvaltningschefen Katarina Dahlman från ÅHS, ordföranden Ann-Louise Djupsund från Ålands näringslivs turismutskott, vd:n Anders Ekström från Ålands Näringsliv r.f, överinspektören Sten Eriksson, lagtingsdirektören Susanne Eriksson, vd:n Anders Ingves från PAF, rektorn Edvard Johansson från Högskolan på Åland, avdelningschefen Linnéa Johansson, avdelningschefen Rainer Juslin, byråchefen Mikael Korpela, vd:n Anna-Lena Landereng från ÅDA ab, utvecklings- och hållbarhetsstrategen Mikael Larsson, budgetplaneraren Robert Lindblom, chefsläkaren Jaana Lignell från ÅHS, vd:n Henry Lindström från Ålands producentförbund r.f., myndighetschefen Tomas Lundberg, ekonomichefen Mari Lövgren från ÅHS, avdelningschefen Bengt Michelsson, finanschefen Conny Nyholm, utredaren dr Richard Palmer från ÅSUB, projektledare Tiina Robertsson, personalchefen Pia Schauman-Hansén, lagberedningschefen Hans Selander, konsultativa tjänstemannen Sari Sontag från den ekonomiska avdelningen vid finansministeriet (per telefon), avdelningscontrollern Tony Sjöberg, avtalschefen Jukka-Pekka Tyni, vd:n Olof Widén från Rederierna i Finland r.f. och avdelningschefen Yvonne Österlund.

 

Närvarande

 

I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Tage Silander, vice ordföranden Göte Winé och ledamöterna John Holmberg, Lars Häggblom, Ingrid Johansson, vtm Veronica Thörnroos samt Stephan Toivonen.

 

Reservationer

 

Följande reservationer har fogats till betänkandet:

 

Fem reservationer har fogats till betänkandet. Ledamoten Stephan Toivonen har inlämnat en reservation. Vtm Veronica Thörnroos har inlämnat en reservation. Ledamöterna Lars Häggblom och Stephan Toivonen har inlämnat en gemensam reservation. Två reservationer har inlämnats av vtm Veronica Thörnroos samt ledamöterna Lars Häggblom och Stephan Toivonen.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar landskapsregeringens förslag till budget för landskapet Åland under år 2016 samt bemyndigar landskapsregeringen att uppta för budgetens förverkligande erforderliga lån,

 

att lagtinget förkastar budgetmotionerna nr 1-28 samt

 

att lagtinget beslutar att budgeten för år 2016 ska tillämpas från och med den 1 januari 2016 i den lydelse den har i lagtingets beslut.

 

Mariehamn den 10 december 2015

 

 

Ordförande

 

 

Tage Silander

 

 

Sekreterare

 

 

Niclas Slotte


Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

RESERVATION

Lagtingsledamot

Datum

 

Lars Häggblom m.fl.

2015-12-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 4/2015-2016 gällande budget för landskapet Åland 2016

 

 

Finansieringslån

 

 

Vi anser inte att landskapet utan särskilt bemyndigande ska uppta lån för att förverkliga budgeten för år 2016.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi

 

att sjätte stycket under rubriken ”Landskapets budgetekonomi” i betänkandets allmänna motivering stryks och ersätts med följande: ”Det föreligger ingen grund att år 2016 uppta några som helst lån och regeringen måste klara förverkligandet av budgeten med till buds stående medel.” samt

 

att första klämmen i utskottets betänkande får följande lydelse:

 

”att lagtinget antar landskapsregeringens förslag till budget för landskapet Åland under år 2016,”.

 

 

 

 

 

 

Mariehamn den 10 december 2015

 

 

Lars Häggblom

 

Stephan Toivonen

 


Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

RESERVATION

Vicetalman

Datum

 

Veronica Thörnroos m.fl.

2015-12-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 4/2015-2016 gällande budget för landskapet Åland 2016

 

 

Ålands hälso- och sjukvård

 

De divergerande synpunkter som landskapsregeringen ger uttryck för vad gäller den för ålänningarna så viktiga verksamheten vid Ålands hälso-och sjukvård har skapat stor oro. Det har kommit signaler om privatiseringar, avgiftshöjningar, omstruktureringar, nedskärningar m.m. Med anledning av detta är det viktigt att ålänningarna får besked om vad som är planerat.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi

 

att andra stycket under rubriken ”Hälso- och sjukvård” i betänkandets allmänna motivering får följande lydelse:

 

”Utskottet betonar vikten av ÅHS verksamhet och noterar att en stor andel av landskapets budget går till att täcka ÅHS kostnader. Med anledning av detta uppmanar utskottet landskapsregeringen att i ett meddelande återkomma till lagtinget och närmare beskriva sina intentioner. Detta meddelande bör lämnas före, den av landskapsregeringen aviserade tilläggsbudgeten förs till lagtinget, vilket enligt uppgift torde vara under första halvan av 2016.”.

 

 

Tidpunkt för lagtingsval

 

Vi ifrågasätter det ändamålsenliga och det demokratiska i att landskapsregeringen inte skulle tillställa lagtinget ett meddelande om sina överväganden gällande en eventuell flytt av tidpunkten för lagtingsvalet innan ett lagförslag i saken förs till lagtinget för behandling.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi

 

att stycket under rubriken ”Självstyrelseutveckling” underrubriken ”Tidpunkt för lagtingsval” i betänkandets allmänna motivering får följande lydelse:

 

”Under remissdebatten uppmärksammades problemet med att en avgående regering överlämnar en budget som styr landskapets verksamheter för en tillträdande regering. I remissdebatten förslogs som exempel på lösning en flytt av tidpunkten för lagtingsvalet i syfte att harmoniera med budgetåret och nya politiska prioriteringar. Utskottet framhåller att även andra lösningar kunde övervägas. Utskottet uppmanar landskapsregeringen att utreda och analysera frågeställningarna och därefter återkomma till lagtinget med ett meddelande om sina överväganden gällande en ändring av lagstiftningen.”

 

 

 

 

Mariehamn den 10 december 2015

 

 

Veronica Thörnroos

 

Stephan Toivonen

 

 

Lars Häggblom

 

 


Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

RESERVATION

Vicetalman

Datum

 

Veronica Thörnroos m.fl.

2015-12-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 4/2015-2016 gällande budget för landskapet Åland 2016

 

 

Självstyrelserevision

 

Arbetet i Ålandskommittén avancerar framåt och landskapsregeringen bör ta en aktivare roll.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi

 

Att stycket under rubriken ”Självstyrelseutveckling” underrubriken ”Självstyrelserevision” i betänkandets allmänna motivering för följande lydelse:

 

Den 13 januari 2015 avgav Ålandskommittén sitt delbetänkande ”Ålands självstyrelse i utveckling”. Utgående från delbetänkandet och utlåtanden från remissinstanserna i riket och landskapet fortsätter kommittén sitt arbete i avsikt att avge ett slutbetänkande i form av en regeringsproposition senast den 30 april 2017. Utskottet betonar vikten av utvecklingen av självstyrelsen. Beskattningsfrågorna är en central del av detta. Utskottet anser för sin del att landskapsregeringen ska klargöra vilken skattebehörighet Åland eftersträvar och därefter återkomma till lagtinget i form av ett meddelande där regeringen redogör för vad man önskar åstadkomma avseende en egen åländsk beskattning.”

 

 

 

 

 

Mariehamn den 10 december 2015

 

 

Veronica Thörnroos

 

Stephan Toivonen

 

 

Lars Häggblom

 

 


Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

RESERVATION

Lagtingsledamot

Datum

 

Stephan Toivonen

2015-12-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 4/2015-2016 gällande budget för landskapet Åland 2016

 

 

Strykning av renoveringskostnaderna för lagtingsbyggnaden.

 

Vid lagtingets högtidliga öppnande sade landshövding Lindbäck: ”Det nyvalda lagtinget har också andra krävande utmaningar framför sig. Trots de försämrade ekonomiska realiteterna är samhällets förväntningar på den offentliga sektorn – som alltid – ständigt växande. En omöjlig ekvation som kommer att tvinga självstyrelsens politiker att våga göra smärtsamma prioriteringar. ”

 

Enligt min mening så borde vi börja med att sänka våra egna arvoden, landskapsregeringens löner och kostnaderna för renoveringen av lagtingsbyggnaden för att senare ha lättare att vid behov kunna sänka andra kostnader.

 

Kostnaderna för renoveringen syns inte i budgetförslaget utan de finns enbart i en hänvisning med texten: ”renoveringen av lagtingshuset under år 2016. Projektet genomförs inom ramen för det planerade fastighetsunderhållet och kräver således inget eget budgetanslag för genomförandet, utan finansieras i sin helhet av internhyressystemet som togs i användning budgetåret 2015”. Detta sker med stöd av en fullmakt enligt 6 § landskapslagen om landskapets fastighetsverk för att under budgetåret 2016 genomföra investeringar i fastigheter och byggnader om högst 7 miljoner euro. 

 

I budgeten föreligger inte några exakta uppgifter om omfattningen av detta renoveringsprojekt eller tidtabeller och kostnader; inte heller hur lång tid renoveringen kommer att ta eller vad den kommer att innehålla. Var lagtinget skall vara under renoveringstiden eller vad detta kommer att kosta framkommer inte heller ur budgeten.

 

Enligt uppgift har 4 miljoner budgeterats för renoveringen av lagtingsbyggnaden. Detta belopp finns inom ramen för den fullmakt som fastighetsverket har begärt för investeringar i fastigheter och byggnader.

 

Med hänvisning till det anförda föreslår jag

 

att motiveringen under moment 89230 Landskapets fastighetsverk under avsnittet ”Skattefinansiering, finansiella poster och resultaträkningsposter – detaljmotivering”, ändras enligt följande: ”Renoveringen av lagtingsbyggnaden utgår och fullmakten för fastighetsverket under budgetåret 2016 att genomföra investeringar i fastigheter och byggnader sänks till 3 miljoner euro. Kanslikommissionen uppmanas att via landskapsregeringen återkomma i en tilläggsbudget om vilka delar av projektet, som bör prioriteras och till dess exakta kostnadsramar.”.

 

 

 

 

 

Mariehamn den 10 december 2015

 

 

Stephan Toivonen

 

 

 


Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

RESERVATION

Vicetalman

Datum

 

Veronica Thörnroos

2015-12-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 4/2015-2016 gällande budget för landskapet Åland 2016

 

 

 

Infrastruktur- och transportpolitik

 

 

Landskapets fartygsflotta är föråldrad, därtill är kapaciteten för liten och det blir allt svårare att uppfylla de säkerhetskrav som nationella myndigheter ställer.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag

 

att stycket under rubriken ”Infrastruktur- och transportpolitik” i betänkandets allmänna motivering får följande lydelse:

 

Utskottet uppmanar landskapsregeringen att i samband med investeringar beakta den fem hållbarhetsprinciperna som ett enigt lagting slagit fast. Utskottet uppmanar därtill landskapsregeringen att säkerställa trygga och säkra transporter för skärgårdsbor och andra brukare av skärgårdstrafiken. Det är av största vikt att landskapsflottan förnyas och arbetet med beställningen av det nya tonnaget bör därför fortgå.

 

 

 

 

Mariehamn den 10 december 2015

 

 

Veronica Thörnroos