Finans- och näringsutskottets betänkande 4/2016-2017

Tillhör ärendet: Ändrade avgifter i vården
Lagtingsår: 2016-2017

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 4/2016-2017

 

Datum

 

Finans- och näringsutskottet

2016-12-02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finans- och näringsutskottets betänkande

Ändrade avgiftsgrunder i vården

·       Landskapsregeringens lagförslag nr 6/2016-2017

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Allmän motivering. 1

Detaljmotivering. 2

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 3

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

I detta lagförslag föreslår landskapsregeringen en uppdatering av högkostnadsskydden. Syftet med förlaget är att ändra gränserna för högkostnadsskydden för att stärka Ålands hälso- och sjukvårds ekonomi och samtidigt införa ett förmånligare högkostnadsskydd för de patientgrupper där det ingår barn och ungdomar, barnfamiljer och ensamförsörjare.

     Lagändringen sammanhänger med landskapsregeringens förslag till budget för år 2017 på ett sådant sätt att den bör sättas i kraft på de grunder som anges i 20 § 3 mom. självstyrelselagen.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagförslaget antas med några mindre ändringar av främst teknisk natur.

 

Utskottets synpunkter

 

Allmän motivering

 

Förslaget är ämnat att öka självfinansieringen inom Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS). Hänsyn tas till de ekonomiskt mest utsatta patientgrupperna. Sjukvårdskostnaderna för den enskilde får inte bli avgörande för om man söker vård. I syfte att öka antalet organdonatorer föreslås att det i lagen skrivs in att undersökning och vård, i fråga om organdonation, ska vara avgiftsfri. I gällande lag är även besök inom den psykiatriska öppenvården med i förteckningen över avgiftsfria tjänster. Nu föreslår landskapsregeringen att den psykiatriska öppenvården ska tas bort från denna förteckning. Det motiveras med att synen på psykiatrisk vård är en annan idag än historiskt och att den somatiska och den psykiatriska vården blir allt mer integrerad. För närvarande finns det inga planer på att införa några avgifter för besök inom den psykiatriska öppenvården, men landskapsregeringen anser att möjligheten ska finnas.

     Landskapsregeringen föreslår att högkostnadsskyddet ska falla ut när patienten under året har betalat 475 euro i patientavgifter. Högkostnadsskyddet gäller de personer som under kalenderåret fyller 21 år till och med det kalenderår personen fyller 74 år, förutsatt att personen inte har beviljats sjukpension eller har en inkomst under 16 000 euro. Från och med det år man fyller 75 år sänks högkostnadsskyddet till 125 euro. För barn och ungdomar till och med det kalenderår de fyller 20 år är högkostnadsskyddet 100 euro. För att ingen av ekonomiska skäl ska behöva avstå från vård införs ett inkomstbaserat högkostnadsskydd för de som vid den senaste fastställda beskattningen hade sammanlagda beskattningsbara kapital- och förvärvsinkomster i statsbeskattningen som understeg 14 000 euro. Högkostnadsskyddet börjar gälla när patienten har betalat 125 euro i patientavgifter under kalenderåret. De som vid den senaste beskattningen hade sammanlagda beskattningsbara kapital- och förvärvsinkomster i statsbeskattningen från 14 000 euro men under 16 000 euro har rätt till ett högkostnadsskydd på 250 euro.

     Utskottet noterar att det kan uppfattas som orättvist eftersom man får högkostnadsskyddet olika länge beroende på när under kalenderåret man är född. Landskapsregeringen bör följa med förslagets verkningar för att vid behov återkomma till lagtinget.

     Förslaget till ny avgiftslag innebär ökad administration vid ÅHS men utskottet betonar betydelsen av högkostnadsskyddet så att ekonomiskt svaga patientgrupper inte drabbas oskäligt. I sammanhanget betonar utskottet vikten av att ÅHS uppdaterar sin ekonomiska administration så att avgiftsuppbörden blir så ekonomiskt förmånlig som möjligt.

     Lagförslaget hör ihop med förslaget till budget för år 2017, moment 84000 verksamhet, varför det föreslås att lagtinget bemyndigar landskapsregeringen att bestämma att denna lag helt eller delvis ska träda ikraft i den ordning som föreskrivs i 20 § 3 mom. självstyrelselagen.

 

Detaljmotivering

 

4 § Utskottet föreslår en teknisk förändring på så sätt att ett nytt 4 mom. införs som möjliggör för landskapsregeringen att besluta att de avgifter som uppräknas i 1 mom. kan ingå i högkostnadsskyddet. Utskottet föreslår således att denna möjlighet som landskapsregeringen föreslagit att ska ingå i 1 mom. flyttas till 4 mom. De avgiftstyper som det här är fråga om är; tandvård, avgifter för uteblivna besök, grunddelen av dygnsavgiften för sjukhusvistelse, avgifter för grovrengöring, service och transport av hjälpmedel, avgifter för intyg och utlåtanden, avgifter för individuell träning eller självträning i sal efter program samt avgifter för gruppbesök inom livsstilsmottagningen samt rehabiliterings- och fysiatrikliniken och motsvarande verksamhet. Möjligheten att fatta motsvarande beslut för några av de avgiftstyper som anges ovan har även funnits i gällande paragraf. Utskottet föreslår vidare en mindre språklig justering i 1 mom. så att ordet utgifter ändras till avgifter.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 23 november 2016 inbegärt finans- och näringsutskottets yttrande över lagförslaget.

     Utskottet har i ärendet hört ministern Wille Valve, avdelningschefen Bengt Michelsson och lagberedaren Patrik Lönngren.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Tage Silander, vice ordförande Göte Winé samt ledamöterna John Holmberg, Lars Häggblom, Ingrid Johansson, vtm Veronica Thörnroos och Stephan Toivonen.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar lagförslaget i följande lydelse:

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslag om grunderna för avgifter till Ålands hälso- och sjukvård

 

     (Ingressen lika som i lagförslaget.)

 

1 och 3 §§

     (Lika som i lagförslaget.)

 

4 §

Högkostnadsskydd

     Högkostnadsskyddet ska skydda patienten från alltför höga avgifter för hälso- och sjukvård. Den som under kalenderåret har nått gränsen för högkostnadsskyddet är befriad från att därefter betala ytterligare sådana avgifter som ingår i skyddet under resten av året. I högkostnadsskyddet ingår patientavgifter för öppenvård eller kortvarig institutionsvård. Följande avgifter ingår inte i högkostnadsskyddet (uteslutning):

     1) avgifter för tandvård,

     2) avgifter för uteblivna besök,

     3) grunddelen av dygnsavgiften för sjukhusvistelse,

     4) avgifter för grovrengöring, service och transport av hjälpmedel,

     5) avgifter för intyg och utlåtanden,

     6) avgifter för individuell träning eller självträning i sal efter program samt

     7) avgifter för gruppbesök inom livsstilsmottagningen, rehabiliterings- och fysiatrikliniken och motsvarande verksamhet.

     (2 och 3 mom. lika som i lagförslaget.)

     Landskapsregeringen kan besluta att de ovan i 1 mom. uppräknade avgifterna ska ingå i högkostnadsskyddet.

__________________

 

                      (Ikraftträdelsebestämmelsen lika som i lagförslaget.)

 

 

__________________

 

 

Mariehamn den 2 december 2016

 

 

Ordförande

 

 

Tage Silander

 

 

Sekreterare

 

 

Niclas Slotte