Finans- och näringsutskottets betänkande 4/2019-2020

Lagtingsår: 2019-2020

Ladda ner Word-dokument

LSvapen

5x5px

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 4/2019-2020

 

Datum

 

Finans- och näringsutskottet

2020-01-17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finans- och näringsutskottets betänkande

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2019

  

·       Landskapsregeringens förslag till tredje tilläggsbudget för år 2019

                                                                                  

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Allmänt 1

Kostnader för sjötrafik. 2

Ålands hälso- och sjukvård. 2

Detaljmotivering. 3

Ärendets behandling. 3

Höranden. 3

Utskottets förslag. 4

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar ett förslag till tilläggsbudget. Förslaget omfattar förslag till tilläggsanslag med anledning av avvikelser gentemot budgeten för 2019 i form av bland annat kostnader för sjötrafik och kostnader för Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS). De föreslagna tilläggsanslagen uppgår till 2 500 000 euro.

     Förslaget innefattar även tilläggsinkomster som hänför sig till slutavräkningen för år 2018 om 2 237 000 euro så att förslagets nettoeffekt på resultatet blir -300 000 euro.

     I och med tillägget, i den form det har efter av utskottet vidtagna ändringar, har hittills för 2019 budgeterats utgifter om 381 817 000 euro. Anslag som har direkt resultatpåverkan är sammanlagt 350 904 000 euro och anslag som rör balansposter är sammanlagt 30 913 000 euro.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att förslaget till tilläggsbudget antas med vissa ändringar. Ändringarna överensstämmer med ett korrigerat underlag som erhållits av landskapsregeringens finansavdelning. Ändringarna innebär ingen skillnad i sak men utgår från att tilläggsanslaget för ÅHS anges i form av dels en bruttoanslagsökning och dels en bruttoinkomstökning istället för i form av ett nettobelopp.

 

Utskottets synpunkter

 

Allmänt

 

Förslaget till tilläggsbudget innehåller förslag till anslag som innebär godkännande av ganska betydande kostnadsökningar inom så väl infrastrukturavdelningens som ÅHS verksamhetsområden. Beaktat anslagens omfattning och beaktat vad de respektive organisationerna redan tidigare under året blivit varse i fråga om risk för överskridningar finner utskottet att det finns skäl att påminna om att äskanden om tilläggsanslag skall framställas så snart ett behov blir känt. Utskottet finner det inte försvarbart att lagtinget när det inte är nödvändigt ställs inför en situation där möjligheten att göra politiska prioriteringar mellan olika kostnader av tidsskäl går förlorade.

     När ett förslag till tillägg eller ändring i landskapets budget överlämnas till lagtinget ska i förslaget anvisas medel för täckande av den utgiftsökning och den inkomstminskning som föreslås. Principen bör tillämpas även inom landskapsförvaltningen så att respektive förvaltningsområde så långt det är möjligt tar ansvar för finansieringen av egna kostnadsökningar.

 

Kostnader för sjötrafik

 

Förslaget till tilläggsbudget innehåller ett tilläggsanslag till infrastrukturavdelningens kostnader för sjötrafik om 960 000 euro vilka avser driftskostnader för frigående färjor samt kostnader för pågående projekt och investeringar som ej kunnat aktiveras.

     Utskottet noterar att budgetöverskridningarna till största del består av kostnader för reparationer som ej kunnat förutses och då framförallt kostnader som hänför sig till fel som uppdagats i samband med dockning av m/s Skarven.  Direkta kostnader med anledning av m/s Skarvens grundstötning har täckts av försäkringar och utgör således inte orsak till överskridningarna. Allmänt inom verksamhetsområdet gäller att reparationsbehoven är svåra att estimera på förhand. I många fall är det nödvändigt eller totalekonomiskt mest effektivt att åtgärda brister på kort varsel. Likväl finner utskottet skäl att påpeka att anhållan om tilläggsanslag kommer sent.

 

Ålands hälso- och sjukvård

 

Förslaget till tilläggsbudget innehåller ett tilläggsanslag till ÅHS om netto 1 465 000 euro som avser ökade kostnader för extern vård utanför Åland, köpta läkartjänster, hemvårdsmaterial samt medicinsk rehabilitering. De budgeterade nettokostnaderna för ÅHS uppgick enligt tidigare budgetbeslut till 83 722 000 euro. Förslaget till tilläggsbudget innebär en ökning av verksamhetens nettokostnader med 1,75 procent i förhållande till gällande budget. I kommunikationen med landskapsregeringens finansavdelning har framkommit att förslaget rätteligen ska omfatta ökade inkomster om 423 000 euro och ett tilläggsanslag om 1 888 000 euro så att nettoeffekten blir som tidigare angivet 1 465 000 euro.

     Utskottet noterar att det har skett en förändring i ÅHS kostnadsstruktur. Tidigare år har personalkostnader till följd av svårigheter att besätta vissa tjänster inte nått budgeterade nivåer. Överskottet från personalbudgeten har kunnat användas för att täcka budgetöverskridningar inom andra områden. Detta överskott ser nu ut att minska och uppgår preliminärt för 2019 endast till 65 000 euro. Förklaringen till minskningen hänför sig delvis till vissa lönejusteringar som gjorts som ett resultat av arbetsvärderingen där bland annat ingångslöner justerats upp. Det är sannolikt att förändringen är bestående så att personalkostnaderna i framtiden inte längre kommer att uppvisa ett överskott.

     Överskridningar inom områdena kostnader för extern vård utanför Åland, köpta läkartjänster, hemvårdsmaterial samt medicinsk rehabilitering kan i fortsättningen inte på samma sätt som tidigare täckas med överskott från personalkostnaderna. Beaktat att kostnaderna för hemvårdsmaterial och medicinsk rehabilitering ökat kontinuerligt under en längre tid borde man ha blivit varse underbudgeteringen i ett tidigare skede. Vad gäller kostnader för vård utanför Åland och i vissa fall tillgång till specialistkompetens är det mer förståeligt att kostnaderna kan vara svåra att uppskatta på förhand.

   Utskottet har erfarit att ökade kostnader för hemvårdsmaterial och medicinsk rehabilitering är en konsekvens av en ökande och åldrande befolkning samt av den teknikutveckling som sker i fråga om egenvård. Kostnaderna kan därmed under överskådlig framtid förväntas förbli på en hög nivå och behöver därför beaktas i kommande budgeteringar om de inte kan lösas genom strukturella förändringar. Ökningarna vad gäller hemvårdsmaterial förefaller dock vara så stora att det föranleder en närmare analys av orsakerna.

   Även här finner utskottet att det finns skäl att påpeka att anhållan om tilläggsanslag kommer sent.

 

Detaljmotivering

 

 

840

 

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

84000

Ålands hälso- och sjukvård, verksamhet

 

Utskottet föreslår ökade inkomster om 423 000 euro och ett tilläggsanslag om 1 888 000 euro. Tillägget avses användas för ökade kostnader för extern vård utanför Åland, köpta läkartjänster, hemvårdsmaterial samt medicinsk rehabilitering.

 

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 15 januari 2020 inbegärt finans- och näringsutskottets yttrande över förslaget till tilläggsbudget.

 

Höranden

 

Utskottet har i ärendet hört finansministern Torbjörn Eliasson, finanschefen Conny Nyholm och budgetplaneraren Robert Lindblom från finansavdelningen, avdelningschefen Bengt Michelsson från social- och miljöavdelningen, samt avdelningschefen Yvonne Österlund, biträdande avdelningschefen Niklas Karlman, byråchefen Lennart Nord och avdelningscontrollern Per Ringsby från infrastrukturavdelningen.

 

Närvarande

 

I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Jörgen Pettersson, vice ordföranden John Holmberg samt ledamöterna Nina Fellman, Lars Häggblom, Liz Mattsson, Jörgen Strand och Stephan Toivonen.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

-          att lagtinget antar landskapsregeringens förslag till tredje tillägg till budgeten för år 2019 med följande ändringar

 

 

 

Landskaps­regeringens
förslag

Landskaps­regeringens
förslag

Finans­ och närings­utskottets
förslag

Finans­ och närings­utskottets
förslag

 

 

Anslag

Inkomster

Anslag

Inkomster

 

 

Tb 2019

Tb 2019

Tb 2019

Tb 2019

80 - 88

MYNDIGHETER SAMT FRISTÅENDE ENHETER

 

-1 465 000

 

-1 888 000

423 000

 

 

 

 

 

 

840

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

-1 465 000

 

-1 888 000

423 000

84000

Ålands hälso- och sjukvård, verksamhet

-1 465 000

 

-1 888 000

423 000

 

 

 

 

 

 

 

 

Verksamhet sammanlagt

-2 500 000

 

-2 923 000

423 000

 

 

 

 

 

 

 

Anslag och inkomster totalt ovanstående

-2 500 000

2 237 000

-2 923 000

2 660 000

 

 

 

 

 

 

 

samt

 

-          att lagtinget beslutar att tredje tillägget till budgeten för år 2019 ska tillämpas omedelbart i den lydelse den har i lagtingets beslut.

 

 

Bilaga 1.        Budgeterad resultaträkning enligt utskottets förslag

 

 

Mariehamn den 17 januari 2020

 

 

 

Ordförande

 

 

Jörgen Pettersson

 

 

 

Sekreterare

 

 

Emma Dahlén

 


 

 

Bilaga 1.