Finans- och näringsutskottets betänkande 4/2023-2024

Lagtingsår: 2023-2024

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 4/2023-2024

 

Datum

 

Finans- och näringsutskottet

2024-01-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finans- och näringsutskottets betänkande

Ändring av fastighetsskattelagen

·       Landskapsregeringens lagförslag LF 4/2023-2024

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår ändringar i fastighetsskattelagen för landskapet Åland. Enligt förslaget ska områden som skyddas med stöd av landskapslagen om naturvård vara befriade från fastighetsskatt. Dessutom föreslås en ändring i förtydligande syfte som föranleds av att fastighetsskattesatsen för mark åtskiljs från den allmänna fastighetsskattesatsen. I förtydligande syfte föreslås också att det uttryckligen anges i lagen att rikets lag om värdering av tillgångar vid beskattningen tillämpas vid fastighetsbeskattningen på Åland.

     Förslaget om ändring av fastighetsskattelagen är avsett att tillämpas från och med skatteåret 2024 och bör därför träda i kraft så snart som möjligt.

 

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagförslaget antas.

 

Utskottets synpunkter

 

Förslagets huvudsakliga konsekvens gäller möjligheten för enskilda markägare som har inrättat sin mark som naturskyddsområde att ansöka om befrielse från fastighetsskatt. Denna möjlighet finns i rikets fastighetsskattelag och genom att lägga in ett stadgande om att hänvisningar till rikslagstiftningen i fastighetsskattelagen ska likställas med motsvarande landskapslagstiftning möjliggörs detta.

     Enligt 3 § i rikets fastighetsskattelag (FFS 1992/654) gäller dock befrielsen från fastighetsskatt inte tidsbundna skyddsbeslut av privatägda områden.

     Enligt vad utskottet erfarit är det mest vanligt med 10-åriga skyddsbeslut för de områden som skyddats på initiativ från markägarna och som också erhåller ersättning för skyddet.

     Utskottet är ändå positivt till förändringen som befriar områden som skyddas med stöd av landskapslagen om naturvård från fastighetsskatt. Befrielsen från fastighetsskatt kommer fungera som incitament och torde påskynda arbetet med att nå EU-direktivet gällande de kvantitativa kraven på biologisk mångfald på naturskyddade mark- och vattenområden vilka bör vara uppfyllda senast 2030. Detta förutsätter att landskapsregeringen förtydligar EU-direktivets krav och målsättningar och kommunicerar ut detta till privata mark- och vattenägare. Utan frivilliga skyddsinsatser kommer uppfyllandet av EU-direktivet innebära avsevärda inköp med betydande budgetslitage för landskapets ekonomi, speciellt sett till dagens låga andel naturskyddade områden.

     Övriga ändringar i förslaget kan betraktas som förtydliganden av tidigare tillämpad praxis. 

     I samband med behandlingen av lagförslaget har utskottet fått erfara att kommunerna har problem med användningen av Skatteförvaltningens e-tjänst i samband med att nya tomter ska registreras i fastighetsregistret. E-tjänsten är inte anpassad för de åländska planebeteckningarna, vilket leder till försenade eller uteblivna registreringar som påverkar uppbörden av fastighetsskatt. Utskottet uppmanar landskapsregeringen att tillsammans med kommunerna påtala saken hos Skatteförvaltningen för att få detta problem åtgärdat.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 13 december 2023 inbegärt finans- och näringsutskottets yttrande i ärendet.

     Utskottet har i ärendet hört ministrarna Mats Perämaa och Jesper Josefsson, lagberedaren Diana Lönngren, förbundsdirektören Minna Hellström från Ålands kommunförbund, kanslichefen Emma Dahlén från Mariehamns stad samt naturvårdsintendenterna David Abrahamsson och Maija Häggblom från miljöbyrån.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden John Holmberg, vice ordföranden Nina Fellman, ledamöterna Jörgen Gustafsson, Roger Höglund och Andreas Kanborg.

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar lagförslaget i oförändrad lydelse.

 

 

 

Mariehamn den 16 januari 2024

 

 

Ordförande

 

 

John Holmberg

 

 

Sekreterare

 

 

Sten Eriksson