Finans- och näringsutskottets betänkande 4/2017-2018

Tillhör ärendet: Budget för år 2018, Främjande av hållbar energiomställning, Främjande av hållbar energiomsättning, Landskapsandelar och stöd till kommunerna, Pensionsarvode, Produktionsstöd för el från vindkraftverk, Stöd för byggnadsrelaterade åtgärder, Penningautomatmedel, Skrotbilspremie, Studielån för att ta körkort för långtidsarbetslösa ungdomar, Utflyttade ungdomar, Fiskevårdsavgift för personer som inte är bosatta i landskapet, Kortrutt-byggnadsprojekt Föglö utgår, Avställning och påställning av fordon på nätet, Krafttag för det svenska språket, Återställd antagning till utbildning i Sverige, Säsongsanpassad SFI-utbildning, Räddningsaktion för ålänningarnas socialförsäkring, En sammanhållen alkoholpolitik och ett eget monopol, Nekande av fullmakt till externa lån, Återtagande av investeringsfullmakt för kortrutt på västra Föglö, Att begränsa det offentligas konkurrens på marknaden, Minskade ekonomiska klyftor mellan barnfamiljer, Avdragsrätt åt alla arbetande ålänningar, Enklare regler för evenemangs- och nöjesarrangörer, Ett nytt tonnage till linjen Åva-Osnäs, Konkretiserat miljöarbete-inför en skrotbilspremie, Hudcancerscreening, Ingen ny linfärja till Prästö-Töftölinjen, Ålandskontoret i Stockholm, Trygghet för hela Åland, Förnyelsebara energikällor och effektivering, Social omsorg och kommunernas socialtjänst, Cikulär ekonomi, Konkurrensutsätt linjetrafiken samt drift och underhåll av landskapets vägar, Investeringsstöd för äldreboende, Rena råvaror i landskapet kök, Skydd av dricksvattentäkter, Fiskevård, Avbytarservice, Stiftelse för besökscentret i Bomarsund, Extra anslag för kortrutten, Tillsättande av språkpolitisk kommitté, Återkallande av investeringsfullmakt för kortrutt
Lagtingsår: 2017-2018

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 4/2017-2018

 

Datum

 

Finans- och näringsutskottet

2017-12-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finans- och näringsutskottets betänkande

Budget för landskapet Åland 2018

·       Landskapsregeringens budgetförslag nr 1/2017-2018

·       Budgetmotionerna nr 1-48/2017-2018

                                                                                  

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Motionerna. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 2

Allmän motivering. 2

Ekonomisk översikt 2

Självstyrelseutveckling. 2

Språkpolitik. 3

Landskapets ekonomi 3

Budgetens framställning. 3

Kommunerna. 4

Personalresurser 4

Socialpolitik. 4

Hälso- och sjukvård. 5

Hållbar utveckling och miljö. 5

Närings-, arbetsmarknads- och regionalpolitik. 5

Infrastruktur och transportpolitik. 6

Motionerna. 6

Detaljmotivering. 6

Ärendets behandling. 15

Motioner 15

Hörande. 17

Närvarande. 18

Reservationer 18

Utskottets förslag. 18

 

                                                                

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar ett förslag till budget för år 2018. I budgetförslaget föreslås ett kostnadsanslag om totalt 364 800 698 (381 492 800 = grundbudget och tilläggsbudgeter 2017) euro för år 2018. Kostnader för verksamheten föreslås uppgå till 232 357 698 (226 885 800) euro, för överföringar 97 987 000 (98 494 000) euro, finansiella poster och avskrivningar till 8 041 000 (8 883 000) euro och investeringar, lån och övriga finansinvesteringar till 26 415 000 (33 830 000) euro.

     Årets beräknade resultatmässiga underskott (exklusive extraordinära intäkter och kostnader) uppgår till 4 502 000 (12 113 000) euro.

 

Motionerna

 

I anslutning till budgetförslaget har 48 budgetmotioner inlämnats.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att budgetförslaget godkänns med de ändringar i textdelen som framgår av betänkandet. Budgetmotionerna föreslås förkastade.

 

Utskottets synpunkter

 

Allmän motivering

 

 

Ekonomisk översikt

 

Världen

Världsekonomin är för närvarande rätt stabil och en viss förbättring kan skönjas. Eftersom de stora ekonomierna i världen har en liknande och positiv tillväxt råder det en allmänt utbredd optimism beträffande världsekonomins utveckling den närmaste tiden. Speciellt euroområdet förväntas ha en bra tillväxt och förväntas ta över som tillväxtmotor från den amerikanska ekonomin som hittills stått för dragkraften i världsekonomin. En god tillväxt inom Europa borde gynna Finlands och således också Ålands ekonomi. Räntorna och oljepriset förväntas vara fortsatt låga ett par år framöver. Inflationen ligger fortfarande under centralbankernas målnivå och förväntas hållas relativt låg det närmaste året trots tillväxten i ekonomierna.

 

Finland

Det gynnsamma läget i världsekonomin drar även med sig Finlands ekonomi, som efter en längre period med låg tillväxt nu växer. Konkurrenskraftsavtalets inverkar i viss mån. BNP-tillväxten förväntas bli cirka 3 procent år 2017, men förväntas sjunka till cirka 2 procent de närmaste åren. Arbetslösheten visar sjunkande siffror även om det sker relativt långsamt, Etla:s (Näringslivets forskningsinstitut) prognos visar en minskning från 8,8 procent 2016 till 7,8 procent 2019.

     Den statliga sektorns finansieringsunderskott förbättras stadigt, men det dröjer sannolikt en bit in på 2020-talet innan man ser ett överskott. Statsskuldens andel av BNP når sin topp under 2017 och förväntas sedan sakta börja sjunka.

 

Åland

Tillväxten i den finländska ekonomin förväntas även stimulera den åländska ekonomin. Den reala tillväxten i bruttonationalprodukten (BNP) är dock för närvarande lägre på Åland än i riket som helhet.

     Åland har fortfarande en relativt hög inflyttning vilket bidrar till att upprätthålla den relativa storleken på arbetskraften trots pensionsavgångar från de stora årskullarna. Arbetslösheten är också fortsatt låg, under 4 procent.

 

 

Självstyrelseutveckling

 

Den år 2013 tillsatta Ålandskommittén lämnade sitt slutbetänkande med förslag till en ny självstyrelselag den 16 juni 2017. Arbetet kommer nu att gå vidare efter genomförd remissrunda. Utskottet har erfarit att landskapsregeringen kommit överens med regeringen i riket om att tillsätta en arbetsgrupp vars uppgift är att bereda en ny självstyrelselag som utgår från Ålandskommitténs förslag. Utskottet stöder kommittébetänkandet och anser att det ska utgöra en grund för det fortsatta arbetet. Utskottet vill dessutom betona att den parlamentariska förankringen är viktig och noterar att samarbetet mellan landskapsregeringen och Självstyrelsepolitiska nämnden har varit värdefullt och bör fortsätta för att ge en tillräcklig parlamentarisk förankring åt arbetet. Utskottet anser vidare att det är viktigt att man upprätthåller goda kontakter och har ett tätt samarbete med rikets aktörer i det fortsatta arbetet. Utskottet konstaterar att med bestämdhet att reformer i riket inte får påverka självstyrelsesystemet eller landskapets ekonomi negativt.

     Beträffande den ekonomiska delen av kommitténs betänkande och frågan om självstyrelsens finansiering står det klart att kommitténs förslag till finansiell reglering måste omarbetas, bland annat för att beakta den pågående vård- och landskapsreformen som pågår i riket.

     Vtm Veronica Thörnroos har föreslagit en tilläggstext, vilken framgår i reservation, vilken utskottet har förkastat efter omröstning som utfallit (4-3), varvid beslutet biträddes av ordföranden Tage Silander, vice ordföranden Göte Winé och ledamöterna John Holmberg samt Ingrid Johansson. Reservation har inlämnats av ledamöterna vtm Veronica Thörnroos, Lars Häggblom och Stephan Toivonen.

 

Språkpolitik

 

Det råder en berättigad oro över att svenska språkets ställning hos riksmyndigheterna kontinuerligt försvagas och att denna tendens förstärks av de myndighetsreformer som för närvarande genomförs i riket. I budgetmotion nr 47/2017-2018 föreslås att landskapsregeringen tillsätter en parlamentarisk språkkommitté för att följa upp motsvarande kommittés rapport från 2006. Utskottet erfar att landskapsregeringen avser intensifiera arbetet inom ramen för det redan befintliga språkrådet, men utskottet anser ändå att landskapsregeringen kan överväga tillsättandet av en parlamentarisk språkkommitté.

     Utskottet har vidare erfarit att näringslivet har problem med att få service på svenska i kontakterna med riksmyndigheterna. Det är därför viktigt att landskapsregeringen fortsättningsvis aktivt påtalar att det måste finnas tillräckliga språkkunskaper hos riksmyndigheterna.

     För att kunna klargöra vilka problem och behov som finns är det relevant att landskapsregeringen har kontinuerlig kontakt med näringslivets branschorganisationer.

 

Landskapets ekonomi

 

Det budgeterade resultatet visar fortfarande ett underskott trots att den allmänna ekonomiska konjunkturen är relativt god. Resultatet har dock stadigt förbättrats och närmar sig nollnivån, vilket följer den ekonomiska plan regeringen ställt upp för mandatperioden. Utskottet anser principiellt att det budgeterade resultatet bör vara positivt under goda tider med hög sysselsättning för att på sikt göra landskapets ekonomi hållbar över tid.

     Utskottet konstaterar att avräkningsbeloppet ökar med 5,9 procent till 237,2 miljoner euro, vilket speglar den förbättring av statsfinanserna som är på gång till följd av den förbättrade konjunkturen. Totalt sett ökar de sammanräknade skatteinkomsterna dock endast med 1,3 procent till 263,4 miljoner euro, eftersom skattegottgörelsen beräknas sjunka med hela tio miljoner euro, från 24 till 14 miljoner euro. Skattegottgörelsen minskar på grund av att samfundsskatterna på Åland utvecklas svagare än i riket.

     Utskottet konstaterar att det fortsättningsvis finns goda skäl till att hålla en återhållsam budgetpolitik med tanke på att budgetintäkternas prognosticerade tillväxt inte verkar hålla samma tillväxttakt som BNP-tillväxten. På kostnadssidan väntar stora investeringar i infrastrukturen i landskapet. Även inom IT och utvecklingen av e-förvaltning finns det en investeringsskuld. Därtill förväntas stigande lönekostnader när resultatet av arbetsvärderingen genomförs. På lång sikt innebär också den demografiska utvecklingen en stor utmaning för den offentliga sektorns kostnader när försörjningskvoten ökar.

 

Budgetens framställning

Budgetens framställning fortsätter att utvecklas såväl till format som innehåll. Utskottet konstaterar att den så kallade PAF-snurran, där man tidigare har flyttat medel mellan PAF och landskapsekonomin på såväl intäkts- som kostnadssidan, har upphört i enlighet med tidigare påpekanden från utskottet. Detta bidrar till en bättre överskådlighet av hanteringen av PAF-medlen och samma medel kommer inte längre att tas upp återkommande gånger i budgeten och resultaträkningen.

     Utskottet anser vidare att landskapsregeringen kunde överväga att presentera verksamhet och överföringar tillsammans, och eventuellt även investeringarna, för att ge en bättre totaluppfattning om de olika verksamheterna. Utskottet ser gärna att vissa större resultatposter i resultattablån kunde specificeras för att öka tydligheten.

 

Kommunerna

 

Utskottet konstaterar att ett antal samtidiga förändringsprocesser pågår inom kommunsektorn med syftet att effektivisera de kommunala strukturerna för att kunna möta framtidens utmaningar. Utredningarna om de nya kommunindelningar, som landskapsregeringen föreslagit, kommer att slutföras under 2018. Utskottet konstaterar att vissa kommuner har initierat egna utredningar om kommunsammanslagningar för delar av kommunerna inom de föreslagna storkommunerna.

     Utskottet erfar vidare att den s.k. KST-reformen har fått ny fart inom ramen för Omsorgsförbundet, som bildat en arbetsgrupp i vilken samtliga kommuner i landskapet deltar. Arbetsgruppens målsättning är att ha ett förslag till ett nytt grundavtal för Omsorgsförbundet klar till våren 2018.

     Utskottet konstaterar att den allmänna sänkning av landskapsandelsbeloppet med fyra miljoner som genomförs, varav tre miljoner euro verkställs 2018, i kombination med den nya lagen om landskapsandelar har väckt oro bland vissa kommuner som trots viss lindring under övergångsperioden kommer att drabbas av betydande minskningar i tilldelningen av landskapsandelar.

     Beträffande kompensationen till kommunerna för förändringar i kommunalskattelagstiftningen konstaterar utskottet att kommunerna erhåller full kompensation för såväl ändringen av grundavdraget som för det nya arbets- och pensionsinkomstavdraget.

     Vtm Veronica Thörnroos har föreslagit tre förslag till tilläggstext, vilka framgår i reservation, vilka utskottet har förkastat efter omröstning som utfallit (4-3), varvid beslutet biträddes av ordföranden Tage Silander, vice ordföranden Göte Winé och ledamöterna John Holmberg samt Ingrid Johansson. Reservation har inlämnats av ledamöterna vtm Veronica Thörnroos och Lars Häggblom.

 

Personalresurser

 

Utskottet noterar att det fortfarande saknas tillförlitliga uppgifter över det totala antalet årsverken, men att detta är åtgärdat till nästa budgetbehandling. Utskottet efterlyser speciellt kontinuerlig statistik på sjukfrånvaro och liknande data som är väsentlig för att ge en tydlig bild över situationen på landskapets arbetsplatser. Utskottet noterar att antalet nettoanställningar ökar med ett tiotal personer under 2018 (ÅHS ej medräknat), då alla typer av tjänsteförändringar beaktats.

     Utskottet noterar att ÅHS satsar på arbetsvälbefinnandet via workshoppar m.m. Utskottet ser med intresse fram emot att få ta del av resultaten från detta arbete.

 

Socialpolitik

 

Utskottet noterar i budgetförslaget att landskapsregeringen kommer att fästa speciell vikt vid omsorgen och stödet till de äldre. Utskottet har erfarit att nästan 20 procent av den åländska befolkningen över 75 år lever under gränsen till fattigdom enligt Eurostats kriterier. Speciellt gruppen äldre kvinnor är ekonomiskt utsatta. Utskottet ser positivt på att landskapsregeringen under 2018 avser att tillsätta ett råd för bekämpning av ojämlikhet och ekonomisk utsatthet. Utskottet motser konkreta handlingsplaner och åtgärder i denna viktiga fråga. Utskottet framhåller vikten av att se de olika stödsystemen inom socialskyddet som en helhet för att undvika att eventuella ändringar motverkar sitt syfte genom att de påverkar övriga transfereringar. Utskottet noterar också att en uppföljande utredning om ekonomisk utsatthet genomförs av ÅSUB under 2018.

 

Hälso- och sjukvård

 

Utskottet konstaterar att befolkningen åldras och att de åldersklasser som går ut från arbetsmarknaden är relativt stora, vilket medför att den så kallade försörjningskvoten försämras. Den äldre befolkningen förväntas också ha en relativt lång återstående livslängd, vilket så småningom medför ett ökande tryck på äldreomsorgen och hälso- och sjukvårdssystemet. Med en ökande äldre befolkning kommer också antalet personer med demenssjukdomar att öka, vilket också ställer ytterligare krav på omsorgen. Utskottet konstaterar att den demografiska utvecklingen ställer ökade krav på kompetens, effektiva vård- och omsorgskedjor, vård på rätt nivå och ett tätt samarbete mellan kommunerna och ÅHS.

 

Hållbar utveckling och miljö

 

Som en del av arbetet för ett Hållbart Åland lämnade regeringen i augusti ett meddelande om en energi- och klimatstrategi för Åland till år 2030. Avsikten med strategin är att minska beroendet av fossila bränslen och istället använda förnyelsebara energikällor. Förbrukningen av eldningsolja har halverats sedan år 2000 och kommer troligen att minska ytterligare vartefter värmekällorna i byggnader byts ut. Den stora utmaningen ligger i bränslen som används i fordon. Bensinförbrukningen är konstant och dieselbränsleförbrukningen har nästan fördubblats från år 2000, vilket sannolikt har att göra med det ökade antalet fordon på Åland. Elbilar och framförallt hybridbilar kommer starkt på nybilsmarknaden men de existerande fordonen kommer att dominera länge ännu. För att om möjligt skynda på utvecklingen önskar utskottet därför fästa uppmärksamheten på möjligheten att konvertera fossilbränsledrivna fordon till fordon som kan drivas med koldioxidneutral biogas.

 

Närings-, arbetsmarknads- och regionalpolitik

 

Det åländska näringslivet som helhet har en ganska svag tillväxttakt och också lägre lönsamhet än det finländska näringslivet i allmänhet. Utskottet ser därför att det är av allra största betydelse att landskapsregeringen arbetar på att förbättra förutsättningarna för en ökad tillväxt i ekonomin. Företagens konkurrenskraft måste stärkas. Utskottet noterar att landskapsregeringen tillsammans med Ålands Näringsliv kommer att identifiera och försöka minimiera olika konkurrensnackdelar som belastar det åländska näringslivet. Speciellt viktigt är det att minska konkurrensnackdelar för små- och medelstora företag.

     Utskottet vill framhålla betydelsen av att arbetsmarknaden på Åland fortsättningsvis kan erhålla kunnig arbetskraft. Som ett viktigt led i denna strävan noterar utskottet att budgeten innehåller kraftiga satsningar på integrationsfrämjande åtgärder, där kurser i svenska för inflyttare hör till de viktigaste insatserna. Övriga viktiga rekryteringsförutsättningar är förekomsten av en god infrastruktur, samt en god kvalitet speciellt inom sektorerna barnomsorg, skola och hälsovård. Utskottet ser positivt på att landskapsregeringen strävar till att locka tillbaka utflyttade ålänningar.

     Turismen är en global tillväxtbransch och utskottet har noterat att landskapsregeringen medverkar i en stor satsning med avsikt att höja kvaliteten och profilen på våra gästhamnar.

     Det nyligen antagna skogsprogrammet ska förhoppningsvis höja förädlingsgraden och nyttjandet av våra skogar. Skogsråvara är också ett viktigt inslag i bioekonomin och utgör således också en sektorspecifik del av landskapets utvecklings- och hållbarhetsagenda.

 

Infrastruktur och transportpolitik

 

Utskottet konstaterar att den inledande fasen med det s.k. kortruttsprojektet har påbörjats i enlighet med de riktlinjer som utstakades i tilläggsbudget nr 1 2017 och för vilket en investeringsfullmakt beviljades. Den del av projektet som gäller ett nytt färjfäste på västra Föglö med tillhörande nya vägsträckningar och en bro över Spettarhålet har medfört diskussioner bland allmänheten med anledning av investeringskostnaderna som projektet kräver, samt den påverkan på naturmiljön som projektet förorsakar. Utskottet har erfarit att planerarna av projektet för en kontinuerlig dialog med sakkunniga för att hitta de bästa lösningarna i terrängen med beaktande av områdets viktiga natur- och kulturmiljöer. Utskottet har även tagit del av ett privat initiativ att etablera en tunnel till Föglö som ett OPS-projekt (Offentlig-Privat Samverkan). Utskottet konstaterar att det påbörjade projektet på västra Föglö inte förhindrar en framtida tunnelanslutning mot fasta Åland. Utskottet konstaterar dock att beslutet om riktlinjerna för kortruttens landbaserade delar är fattat och att projektet nu befinner sig i ett förverkligandestadium.

     Vtm Veronica Thörnroos har föreslagit två förslag till tilläggstext, vilka framgår i reservation, vilka utskottet har förkastat efter omröstning om den första attsatsen som utfallit (4-3), varvid beslutet biträddes av ordföranden Tage Silander, vice ordföranden Göte Winé och ledamöterna John Holmberg samt Ingrid Johansson. Den andra attsatsen erhöll inget understöd. Reservation har inlämnats av vtm Veronica Thörnroos.

 

    

Motionerna

 

Med hänvisning till betänkandets och budgetförslagets allmänna motivering föreslås att budgetmotionerna nr 8, 14, 16, 18-22, 24, 30, 35-37, 46 och 47 som samtliga hänför sig till den allmänna motiveringen förkastas. Därtill föreslår utskottet att övriga budgetmotioner förkastas.

     Vtm Veronica Thörnroos har föreslagit tilläggstext i budgetmotion nr 36, vilken framgår i reservation, vilken utskottet har förkastat efter omröstning som utfallit (4-2), varvid beslutet biträddes av ordföranden Tage Silander, vice ordföranden Göte Winé och ledamöterna John Holmberg samt Ingrid Johansson. Reservation har inlämnats av ledamöterna vtm Veronica Thörnroos och Lars Häggblom.

 

 

Detaljmotivering

 

 

 

VERKSAMHET - detaljmotivering

 

200

LANDSKAPSREGERINGEN OCH REGERINGSKANSLIET

200

LANTRÅDET OCH LANDSKAPSREGERINGENS LEDAMÖTER

210

REGERINGSKANSLIET

21010

Regeringskansliet, verksamhet

 

I ltl. Stephan Toivonens budgetmotion nr 3/2017-2018 föreslås att motiveringen under momentet får följande tillägg: ”Ökningen av detta moment skall användas till en konvertering av ÅL1 till gasbil.”

Utskottet föreslår att budgetmotion nr 3/2017-2018 förkastas.

 

215

KOMMUNIKATIONSVERKSAMHET

21520

Ålandskontoret i Stockholm, verksamhet

 

 

 

 

 

 

300

390

39000

I ltl. Jörgen Petterssons m.fl. budgetmotion nr 34/2017-2018 föreslås att anslaget höjs med 60 000 euro.

Utskottet föreslår att budgetmotion nr 34/2017-2018 förkastas. Utskottet hänvisar till allmänna motiveringen.

 

FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

GEMENSAMMA FÖRVALTNINGSKOSTNADER

It-drifts- och utvecklingskostnader (R)

 

Utskottet har av landskapsregeringen erhållit en korrigerad text gällande motiveringens tredje stycke under rubriken ”Utgifter”. Utskottet föreslår därför att texten ersätts med följande text:

I anslaget ingår 600 000 euro avsett att täcka kostnader för kartläggning, analys och utveckling samt för it-drifttjänster och drift av it-system relaterade till förverkligandet av landskapsförvaltningens it-samordning genom Åda Ab. Med landskapsförvaltningen avses allmänna förvaltningen, Ålands hälso- och sjukvård, högskolan på Åland, Ålands gymnasium samt övriga myndigheter som är underställda landskapsregeringen.”

 

 

400

410

41000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

420

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44000

SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

ÖVRIGA SOCIALA UPPGIFTER

Övriga sociala uppgifter

I ltl Stephan Toivonens bugetmotion nr 5/2017-2018 föreslås att anslaget ökas med 1 300 000 euro och att motiveringen under momentet får följande tillägg: ”Anslaget ökas med 1 300 000 € att användas som ett pensionsarvode för personer, som lyfter folkpension eller sjukpension.”

Utskottet hänvisar till texten i allmänna motiveringen om ekonomiskt utsatta hushåll och föreslår att budgetmotion nr 5/2017-2018 förkastas.

Reservation har inlämnats av ledamoten Stephan Toivonen.

 

ÖVRIGA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSUPPGIFTER

I ltl Runar Karlssons bugetmotion nr 41/2017-2018 föreslås att motiveringen till kapitlet får följande tillägg:

I ett led att motverka resistenta bakterier på Åland så förslås följande. ”Landskapet uppmanar de kök som lyder under regeringen att införa följande policy vid inköp av livsmedel:

-          I första hand närproducerade ekologiska varor

-          I andra hand när närproducerade varor

-          I tredje hand icke närproducerade ekologiska varor

Denna policy medför något högre livsmedelkostnader men i förlängningen betalar sig policyn mångfalt för den enskilde och inom sjukvården”.

Utskottet konstaterar att motionären har ett vällovligt syfte och anser att landskapsregeringen bör överväga att ta fram en livsmedelspolicy för upphandling som är i samklang med hållbarhetsagendan.

Utskottet föreslår att budgetmotion nr 41/2017-2018 förkastas.

Utskottet har fattat beslut om motionen efter omröstning som utfallit (5-2), varvid beslutet biträddes av ordföranden Tage Silander, vice ordföranden Göte Winé och ledamöterna John Holmberg, Ingrid Johansson samt Stephan Toivonen.

 

Övriga hälso- och sjukvårdsuppgifter

I vtm Veronica Thörnroos budgetmotion nr 32/2017-2018 föreslås att anslaget höjs med 50 000 euro och att momentmotiveringen får följande tillägg: ”Under 2018 ska alla ålänningar kostnadsfritt ges möjlighet till att få sina födelsemärken "prickar" kontrollerade och behandlade.”

Utskottet föreslår att budgetmotion nr 32/2017-2018 förkastas. Landskapsregeringen avser återkomma i tilläggsbudget utgående från landskapsregeringens utvecklingsbehov inom cancerscreening enligt budgetförslaget.

Utskottet har fattat beslut om motionen efter omröstning som utfallit (4-3), varvid beslutet biträddes av ordföranden Tage Silander, vice ordföranden Göte Winé och ledamöterna John Holmberg samt Ingrid Johansson. Reservation har inlämnats av ledamöterna vtm Veronica Thörnroos och ledamöterna Lars Häggblom samt Stephan Toivonen.

 

 

Naturvård

I ltl Brage Eklunds m.fl. budgetmotion nr 28/2017-2018 föreslås

ett tillägg till motiveringen som lyder: ”Anslaget för främjande av biologisk mångfald används särskilt till att i skyndsam ordning upprätta en förvaltningsplan och en åtgärdsplan för att reglera det växande havsörnsbeståndet samt till att minska beståndet av övriga predatorer som skadar återväxten av ejderstammen.”

Utskottet konstaterar att en förvaltningsplan för ejder är under arbete och föreslår att budgetmotion nr 28/2017-2018 förkastas.

 

450

VATTENFÖRSÖRJNING OCH VATTENVÅRD

45000

Vattenförsörjning och vattenvård

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

460

46000

I ltl Runar Karlssons budgetmotion nr 42/2017-2018 föreslås att anslaget höjs med 35 000 euro och att momentmotiveringen får följande tillägg: ”Landskapsregeringen beviljar stöd till vattenbolagen för skydd vattentäkter med 50 % av avtalade och marknadsmässiga kostnader. 35 000 euro anslås för år 2018 och behovet beräknas ökas betydligt de kommande åren.”

Utskottet konstaterar att ett flertal projekt gällande vattenförsörjningen och –kvaliteten redan pågår och planeras, varför utskottet föreslår att budgetmotion nr 42/2017-2018 förkastas.

Utskottet har fattat beslut om motionen efter omröstning som utfallit (4-3), varvid beslutet biträddes av ordföranden Tage Silander, vice ordföranden Göte Winé och ledamöterna John Holmberg samt Ingrid Johansson.

 

CIRKULÄR EKONOMI

Cirkulär ekonomi

I ltl Runar Karlssons budgetmotion nr 38/2017-2018 föreslås att anslaget sänks med 35 000 euro med hänvisning till att momentet inte innehåller konkreta åtgärder för en hållbarare miljö.

Utskottet föreslår att budgetmotion nr 38/2017-2018 förkastas.

 

500

UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

510

ALLMÄN UNGDOMS-, IDROTTS- OCH KULTURVERKSAMHET

51600

Penningautomatmedel för kulturell verksamhet (R)

 

I ltl Axel Jonssons m.fl. budgetmotion nr 27/2017-2018 föreslås att anslaget höjs med 20 000 euro och att motiveringen erhåller följande tillägg: ”Under året inleds ett projekt i syfte att skapa ett friare, enklare och billigare regelverk för arrangörer av evenemangs- och nöjestillställningar.”

Utskottet föreslår att budgetmotion nr 27/2017-2018 förkastas.

 

600

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

670

FRÄMJANDE AV FISKERINÄRINGEN

 

 

 

67010

 

I ltl. Lars Häggbloms m.fl. budgetmotion nr 15/2017-2018 föreslås att stycke 5 i kapitelmotiveringen på sida 102 stryks.

 

Fiskevård

I ltl. Lars Häggbloms m.fl. budgetmotion nr 15/2017-2018 föreslås att anslaget minskas med 300 000 euro.

Utskottet föreslår att budgetmotion nr 15/2017-2018 förkastas.

Utskottet har fattat beslut om motionen efter omröstning som utfallit (4-3), varvid beslutet biträddes av ordföranden Tage Silander, vice ordföranden Göte Winé och ledamöterna John Holmberg samt Ingrid Johansson. Reservation har inlämnats av ledamoten Lars Häggblom.

 

I ltl. Brage Eklunds m.fl. budgetmotion nr 29/2017-2018 föreslås att anslaget för kostnader ökas med 300 000 euro och att motiveringen ändras till: ”Istället för att införa en dåligt utredd fiskevårdsavgift återkommer regeringen till lagtinget med ett lagförslag om ett förbud mot nätfiske under lektiden samt inrättar en särskild vatten- och fiskevårdsfond.”

Utskottet föreslår att budgetmotion nr 27/2017-2018 förkastas.

 

I ltl Mikael Lindholms budgetmotion nr 43/2017-2018 föreslås att anslaget utgår.

Utskottet föreslår att budgetmotion nr 43/2017-2018 förkastas.

Utskottet har fattat beslut om motionen efter omröstning som utfallit (4-3), varvid beslutet biträddes av ordföranden Tage Silander, vice ordföranden Göte Winé och ledamöterna John Holmberg samt Ingrid Johansson. Reservation har inlämnats av vtm Veronica Thörnroos och ledamot Stephan Toivonen.

 

700

INFRASTRUKTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

750

75010

KOSTNADER FÖR SJÖTRAFIK

Upphandling av sjötrafik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

760

76010

 

I vtm. Veronica Thörnroos m.fl. budgetmotion nr 30/2017-2018 föreslås att det sista stycket i motiveringen med rubriken ”Fullmakt” stryks.

Utskottet föreslår att budgetmotion nr 30/2017-2018 förkastas.

Utskottet har fattat beslut om motionen efter omröstning som utfallit (4-3), varvid beslutet biträddes av ordföranden Tage Silander, vice ordföranden Göte Winé och ledamöterna John Holmberg samt Ingrid Johansson. Reservation har inlämnats av vtm Veronica Thörnroos.

 

Upphandling av linfärjetrafik

I ltl Runar Karlssons budgetmotion nr 39/2017-2018 föreslås att till momentets motivering fogas ett nytt stycke med texten:

Konkurrensutsättning

Landskapsregeringen inleder under året konkurrensutsättning av linfärjetrafiken och vägunderhållet. Full konkurrensutsättning beräknas vara utförd under år 2019.”

Utskottet föreslår att budgetmotion nr 39/2017-2018 förkastas.

Utskottet har fattat beslut om motionen efter omröstning som utfallit (4-3), varvid beslutet biträddes av ordföranden Tage Silander, vice ordföranden Göte Winé och ledamöterna John Holmberg samt Ingrid Johansson. Reservation har inlämnats av ledamöterna vtm Veronica Thörnroos, Lars Häggblom och Stephan Toivonen.

 

KOSTNADER FÖR VÄGHÅLLNING

Utgifter för drift och underhåll av vägar

I ltl Runar Karlssons budgetmotion nr 39/2017-2018 föreslås att till momentets motivering fogas ett nytt stycke med texten:

Konkurrensutsättning

Landskapsregeringen inleder under året konkurrensutsättning av linfärjetrafiken och vägunderhållet. Full konkurrensutsättning beräknas vara utförd under år 2019.”

Utskottet föreslår att budgetmotion nr 39/2017-2018 förkastas.

Utskottet har fattat beslut om motionen efter omröstning som utfallit (4-3), varvid beslutet biträddes av ordföranden Tage Silander, vice ordföranden Göte Winé och ledamöterna John Holmberg samt Ingrid Johansson. Reservation har inlämnats av ledamöterna vtm Veronica Thörnroos, Lars Häggblom och Stephan Toivonen.

 

855

 

ÅLANDS GYMNASIUM

I ltl Axel Jonssons m.fl. budgetmotion nr 17/2017-2018 föreslås att motiveringen ges följande tillägg: ”Åtgärder vidtas under året för att återställa värderingen av åländska gymnasiebetyg för ansökan till kvalificerade utbildningar i Sverige inför antagningen till hösten 2018.”

Utskottet föreslår att budgetmotion nr 17/2017-2018 förkastas.

Utskottet har fattat beslut om motionen efter omröstning som utfallit (4-3), varvid beslutet biträddes av ordföranden Tage Silander, vice ordföranden Göte Winé och ledamöterna John Holmberg samt Ingrid Johansson.

 

870

MOTORFORDONSBYRÅN

87000

Motorfordonsbyrån, verksamhet

 

I ltl. Fredrik Fredlund m.fl. budgetmotion nr 9/2017-2018 föreslås ett tillägg till motiveringen med följande lydelse: ”Landskapsregeringen utarbetar under år 2018 en ny tjänst över internet så att avställning och påställning av fordon möjliggörs på Åland.”            Utskottet har erfarit att en sådan tjänst redan är under utarbetande och att den kommer att lanseras i början på 2018. Med anledning därav föreslår utskottet att budgetmotion nr 9/2017-2018 förkastas.

 

 

ÖVERFÖRINGAR – detaljmotivering

 

 

 

 

 

300

FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

330

ALLMÄNNA STÖD TILL KOMMUNERNA

 

33000

Allmänna stöd till kommunerna (F)

 

 

I ltl. Stephan Toivonens budgetmotion nr 4/2017-2018 föreslås att anslaget sänks med 1 300 000 euro och att momentets motivering får följande lydelse: ”Föreslår ett anslag om 16 460 000 euro för skattekomplettering och kompensationer.” vidare föreslås att det 5:e stycket under rubriken utgifter i momentmotiveringen utgår.

Utskottet föreslår att budgetmotion nr 4/2017-2018 förkastas.

Reservation har inlämnats av ledamoten Stephan Toivonen.

 

I ltl. Lars Häggbloms m.fl. budgetmotion nr 12/2017-2018 föreslås ett tillägg till motiveringen med följande text: Landskapsregeringen får i uppdrag att återställa landskapsandelarna till kommunerna för att säkerställa nuvarande servicenivå och skatteuttag av medborgarna.”

Utskottet föreslår att budgetmotion nr 12/2017-2018 förkastas.

Utskottet har fattat beslut om motionen efter omröstning som utfallit (4-3), varvid beslutet biträddes av ordföranden Tage Silander, vice ordföranden Göte Winé och ledamöterna John Holmberg samt Ingrid Johansson. Reservation har inlämnats av ledamoten Lars Häggblom.

 

I ltl. Axel Jonssons m.fl. budgetmotion nr 26/2017-2018 föreslås att anslaget ökas med 1 200 000 euro.

     Utskottet föreslår att budgetmotion nr 26/2017-2018 förkastas.

 

 

350

PENNINGAUTOMATMEDEL

 

35000

Penningautomatmedel (R)

 

 

I ltl. Bert Häggbloms m.fl. budgetmotion nr 10/2017-2018 föreslås att anslaget ökas med 1 000 000 euro och att följande text läggs till motiveringen: "Av anslaget under momentet reserveras 1 000 000€ att användas så att alla som konstaterats att ha drabbats av spel som inte uppfyller de krav som bör ställas på ett ansvarsfullt spel via Ålands Penningautomatförening skall ersättas för uppkommen och konstaterad skada."

Utskottet föreslår att budgetmotion nr 10/2017-2018 förkastas.

Utskottet har fattat beslut om motionen efter omröstning som utfallit (4-3), varvid beslutet biträddes av ordföranden Tage Silander, vice ordföranden Göte Winé och ledamöterna John Holmberg samt Ingrid Johansson. Reservation har inlämnats av ledamöterna Lars Häggblom och Stephan Toivonen.

 

I ltl Runar Karlssons m.fl. budgetmotion nr 40/2017-2018 föreslås att texten i motiveringens andra punkt ersätts med följande text: ”

- 1.000.000 euro utges som stöd för aktivitetsfrämjande och sysselsättningsskapande projekt eller andra investeringar som faller inom ramen för principer för fördelning av penningautomatmedel i enlighet med 3 § LL (1966:10) om lotterier” och att det till momentmotiveringen fogas en ny punkt som lyder:

”- 3.000.000 euro utges som stöd till kommunerna för byggande av institutionsplatser och för platser inom effektiviserat serviceboende. Landskapsregeringen ges i fullmakt att bevilja minst 20 procent och högst 50 procent i investeringsstöd för byggande av institutionsboende och effektiviserat serviceboende, 20 procent till den kommun eller till de kommuner som samarbetar och har ett innevånarantal som överstiger 10 000 innevånare och 50 procent till den kommun eller till de kommuner som samarbetar och har ett innevånarantal som understiger 1 000 personer. Däremellan ges procentsatsen steglöst i förhållande till innevånarantalet.”

     Utskottet föreslår att budgetmotion nr 40/2017-2018 förkastas.

Utskottet har fattat beslut om motionen efter omröstning som utfallit (4-3), varvid beslutet biträddes av ordföranden Tage Silander, vice ordföranden Göte Winé och ledamöterna John Holmberg samt Ingrid Johansson.

 

I ltl Harry Janssons m.fl. budgetmotion nr 45/2017-2018 föreslås att till motiveringen fogas följande text: ”Av landskapsregeringens dispositionsmedel avsätts 25 000 euro som landskapets andel av grundkapitalet för stiftelsen för besökscentrat i Bomarsund.”

Utskottet omfattar den övergripande idén med en utveckling av Bomarsundsområdet med bland annat ett besökscenter, men anser att verksamhetens omfattning och finansiering bör utredas av landskapsregeringen innan man går vidare i ärendet och föreslår att budgetmotion nr 45/2017-2018 förkastas.

Utskottet har fattat beslut om motionen efter omröstning som utfallit (4-3), varvid beslutet biträddes av ordföranden Tage Silander, vice ordföranden Göte Winé och ledamöterna John Holmberg samt Ingrid Johansson. Reservation har inlämnats av vtm Veronica Thörnroos.

 

 

400

SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

410

ÖVRIGA SOCIALA UPPGIFTER

 

41010

Övriga sociala uppgifter, överföringar (F)

 

 

I ltl. Axel Jonssons m.fl. budgetmotion nr 25/2017-2018 föreslås att anslaget ökas med 450 000 euro och att till motiveringen fogas följande tillägg: ”Under början av året förs ett lagförslag till lagtinget om att fördubbla ensamförsörjartilläggets storlek.”

Utskottet konstaterar att de sociala transfereringarna måste ses som en helhet och att enskilda insatser riktade mot ett specifikt stöd inte är att rekommendera och föreslår därför att budgetmotion nr 25 /2017-2018 förkastas.

 

I ltl. Mikael Lindholms m.fl. budgetmotion nr 44/2017-2018 föreslås att anslaget ökas med 325 000 euro och att till motiveringen fogas följande text: ”Av anslaget ska 325 000 euro användas för att säkerställa åtaganden och kostnader i enlighet med LL (2014:53) om avbytarservice. Anslaget avser utgifter för ersättning till privat avbytarservice samt vikariehjälp i enlighet med regelverket.”

Utskottet konstaterar att motionären syftar till att överflytta avbytarstöden från näringsavdelningen till social- och miljöavdelningens ansvarsområde. Utskottet delar landskapsregeringens uppfattning om att stödet fortsättningsvis ska budgeterats inom näringsavdelningen och föreslår därför att motion nr 44/2017-2018 förkastas.

Utskottet har fattat beslut om motionen efter omröstning som utfallit (4-3), varvid beslutet biträddes av ordföranden Tage Silander, vice ordföranden Göte Winé och ledamöterna John Holmberg samt Ingrid Johansson. Reservation har inlämnats av ledamöterna vtm Veronica Thörnroos, Lars Häggblom och Stephan Toivonen.

 

 

460

CIRKULÄR EKONOMI

 

46000

Cirkulär ekonomi (R)

 

 

I ltl. Bert Häggbloms budgetmotion nr 11/2017-2018 föreslås

att anslaget ökas med 90 000 euro och att till motiveringen fogas följande text: Skrotbilspremie införs år 2018.”

Utskottet föreslår att budgetmotion nr 11/2017-2018 förkastas.

 

I vtm.Veronica Thörnroos budgetmotion nr 31/2017-2018 föreslås att anslaget ökas med 90 000 euro och att till motiveringen fogas följande text: "Anslaget under momentet inkluderar även skrotbilspremier”.

Utskottet föreslår att budgetmotion nr 31/2017-2018 förkastas.

Utskottet har fattat beslut om motionen efter omröstning som utfallit (4-3), varvid beslutet biträddes av ordföranden Tage Silander, vice ordföranden Göte Winé och ledamöterna John Holmberg samt Ingrid Johansson. Reservation har inlämnats av ledamöterna vtm Veronica Thörnroos, Lars Häggblom och Stephan Toivonen.

 

 

500

UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

502

STUDIESTÖD

 

50200

Studiestöd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52000

 

I ltl. Fredrik Fredlunds m.fl. budgetmotion nr 13/2017-2018 föreslås att till motiveringen fogas följande text: ”Landskapsregeringen får i uppdrag att möjliggöra att långtidsarbetslösa ungdomar ska ha möjlighet att uppta studielån för att ta körkort vid godkända trafikskolor.”

Utskottet konstaterar att den föreslagna åtgärden inte kan anses höra till verksamhetsområdet studiestöd och föreslår att budgetmotion nr 13/2017-2018 förkastas.

 

 

Landskapsandelar för grundskolan och stöd för undervisning (F)

Utskottet har av landskapsregeringen erhållit en kompletterande text till motiveringen under rubriken Utgifter. Utskottet föreslår därför att till motiveringen fogas ett nytt stycke som lyder:

”Anslaget kan även användas för stöd för finansieringen av verksamheten vid ersättande skolor, i enlighet med den ändring av grundskolelagen (1995:18) för landskapet Åland som träder i kraft från ingången av år 2018.”

 

 

600

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

615

FRÄMJANDE AV LIVSMEDELSPRODUKTION

 

61550

Avbytarservice

 

 

I ltl. Mikael Lindholms m.fl. budgetmotion nr 44/2017-2018 föreslås att anslaget sänks med 325 000 euro och att momentets motivering får följande lydelse: ”Anslaget utgår och medlen tas upp under moment 41010.

Utskottet föreslår att budgetmotion nr 44/2017-2018 förkastas med hänvisning till utskottets betänkande över samma budgetmotion under moment 41010 (överföringar).

 

 

700

715

INFRASTRUKTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

BOSTÄDER OCH BYGGANDE

 

71500

Stöd för byggnadsrelaterade åtgärder (R)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

720

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72010

I ltl. Stephan Toivonens budgetmotion nr 7/2017-2018 föreslås att den andra punkten under rubriken Utgifter får följande tillägg: ”Anslaget bör ges till alla former av förnyelsebara/klimatvänliga åtgärder såsom biomassa, sol, vindkraft, värmepumpar m.m.”

Utskottet föreslår att budgetmotion nr 7/2017-2018 förkastas.

Utskottet har fattat beslut om motionen efter omröstning som utfallit (4-3), varvid beslutet biträddes av ordföranden Tage Silander, vice ordföranden Göte Winé och ledamöterna John Holmberg samt Ingrid Johansson. Reservation har inlämnats av ledamoten Stephan Toivonen.

 

ELSÄKERHET OCH ENERGI

I ltl. Stephan Toivonens budgetmotion nr 6/2017-2018 föreslås att till kapitelmotiveringen fogas följande text: ”Driftsstödet till vindkraftverken bör ges med villkor om att stödet skall återbetalas ifall vindkraftverket säljs inom fem år efter att stödet utbetalts.”

Utskottet konstaterar att villkoren för de nämnda stöden är fastställda och reglerade i lagen och föreslår att budgetmotion nr 6/2017-2018 förkastas.

Reservation har inlämnats av ledamoten Stephan Toivonen.

 

Främjande av hållbar energiomställning (RF)

I ltl. Stephan Toivonens budgetmotion nr 1/2017-2018 föreslås att anslaget ökas med 75 000 euro och att motiveringen får följande lydelse: ”Ökningen av detta moment skall användas till en subventionering av konvertering av bensin- och dieselbilar till gasbilar.”

I ltl. Stephan Toivonens budgetmotion nr 2/2017-2018 föreslås att till motiveringen fogas följande text: ”70 000 av detta moment skall användas till investering i en gasstation.”

Utskottet hänvisar till texten i allmänna motiveringen under hållbar utveckling och föreslår att budgetmotion nr 1 och 2

/2017-2018 förkastas.

 

 

 

 

 

INVESTERINGAR, LÅN OCH ÖVRIGA

FINANSINVESTERINGAR - detaljmotivering

 

 

700

INFRASTRUKTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

9750

KOSTNADER FÖR SJÖTRAFIK

975000

Fartygs- och färjeinvesteringar (R)

 

I ltl. Bert Häggbloms m.fl. budgetmotion nr 8/2017-2018 föreslås att det fjärde stycket under rubriken ”Utgifter” stryks.

Utskottet föreslår att budgetmotion nr 8/2017-2018 förkastas.

Utskottet har fattat beslut om motionen efter omröstning som utfallit (4-2), varvid beslutet biträddes av ordföranden Tage Silander, vice ordföranden Göte Winé och ledamöterna John Holmberg samt Ingrid Johansson. Reservation har inlämnats av ledamöterna Lars Häggblom och Stephan Toivonen.

 

I vtm Veronica Thörnroos budgetmotion nr 30/2017-2018 föreslås att det nästsista stycket får en ny lydelse: ”Arbetet med att förbättra kapaciteten inom skärgårdstrafiken fortgår under år 2018 genom att ta fram en kravbeskrivning och begära in anbud på en färja på totalentreprenad för driften på linjen Åva-Osnäs.”

     Utskottet föreslår att budgetmotion nr 30/2017-2018 förkastas.

Utskottet har fattat beslut om motionen efter omröstning som utfallit (4-3), varvid beslutet biträddes av ordföranden Tage Silander, vice ordföranden Göte Winé och ledamöterna John Holmberg samt Ingrid Johansson. Reservation har inlämnats av vtm Veronica Thörnroos.

 

I vtm. Veronica Thörnroos budgetmotion nr 33/2017-2018 föreslås att det sista stycket under rubriken ”Utgifter” under motiveringen till momentet utgår i sin helhet.

     Utskottet föreslår att budgetmotion nr 33/2017-2018 förkastas.

Utskottet har fattat beslut om motionen efter omröstning som utfallit (4-3), varvid beslutet biträddes av ordföranden Tage Silander, vice ordföranden Göte Winé och ledamöterna John Holmberg samt Ingrid Johansson. Reservation har inlämnats av vtm Veronica Thörnroos.

 

9760

KOSTNADER FÖR VÄGHÅLLNING

976000

Infrastrukturinversteringar (R)

 

I ltl. Brage Eklunds m.fl. budgetmotion nr 23/2017-2018 föreslås att motiveringen får följande tillägg: ”Investeringsfullmakten för kortruttsinvesteringarna på västra Föglö återtas och regeringen stoppar omgående utbyggnadsplanerna.”

     Utskottet föreslår att budgetmotion nr 23/2017-2018 förkastas.

Utskottet har fattat beslut om motionen efter omröstning som utfallit (4-2), varvid beslutet biträddes av ordföranden Tage Silander, vice ordföranden Göte Winé och ledamöterna John Holmberg samt Ingrid Johansson. Reservation har inlämnats av ledamot Stephan Toivonen.

 

I ltl. Harry Janssons m.fl. budgetmotion nr 48/2017-2018 föreslås att motiveringen under rubriken ”Kortrutten” får följande lydelse: ”I tilläggsbudget 1 för år 2017 avsattes 1 miljon till kortruttsprojekten västra och östra Föglö. Samtidigt gavs en investeringsfullmakt om 39 miljoner euro för att fullfölja projekten. Den av lagtinget givna investeringsfullmakten återtas nu.”

     Utskottet föreslår att budgetmotion nr 48/2017-2018 förkastas.

Utskottet har fattat beslut om motionen efter omröstning som utfallit (4-3), varvid beslutet biträddes av ordföranden Tage Silander, vice ordföranden Göte Winé och ledamöterna John Holmberg samt Ingrid Johansson.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 14 november 2017 inbegärt finans- och näringsutskottets yttrande över budgetförslaget och budgetmotionerna.

 

Motioner

 

I anslutning till budgetförslaget har utskottet behandlat följande budgetmotioner:

 

Främjande av hållbar energiomställning

Ltl Stephan Toivonens budgetmotion BM 1/2017-2018

Främjande av hållbar energiomställning

Ltl Stephan Toivonens budgetmotion BM 2/2017-2018

Främjande av hållbar energiomställning

Ltl Stephan Toivonens budgetmotion BM 3/2017-2018

Landskapsandelar och stöd till kommunerna

Ltl Stephan Toivonens budgetmotion BM 4/2017-2018

Pensionsarvode

Ltl Stephan Toivonens budgetmotion BM 5/2017-2018

Produktionsstöd för el från vindkraftverk

Ltl Stephan Toivonens budgetmotion BM 6/2017-2018

Stöd för byggnadsrelaterade åtgärder

Ltl Stephan Toivonens budgetmotion BM 7/2017-2018

Kortrutt-byggnadsprojekt Föglö utgår

Ltl Bert Häggbloms m.fl. budgetmotion BM 8/2017-2018

Avställning och påställning på nätet av fordon

Ltl Fredrik Fredlunds m.fl. budgetmotion BM 9/2017-2018

Penningautomatmedel

Ltl Bert Häggbloms m.fl. budgetmotion BM 10/2017-2018

Skrotbilspremie

Ltl Bert Häggbloms m.fl. budgetmotion BM 11/2017-2018

Utökade landskapsandelar till kommunerna

Ltl Lars Häggbloms m.fl. budgetmotion BM 12/2017-2018

Studielån för körkort för långtidsarbetslösa

Ltl Fredrik Fredlunds m.fl. budgetmotion BM 13/2017-2018

Utflyttade ålänningar

Ltl Fredrik Fredlunds m.fl. budgetmotion BM 14/2017-2018

Fiskevårdsavgift för personer som inte är bosatta i landskapet

Ltl Lars Häggbloms m.fl. budgetmotion BM 15/2017-2018

Krafttag för det svenska språket

Ltl Axel Jonssons m.fl. budgetmotion BM 16/2017-2018

Återställd antagning till utbildning i Sverige

Ltl Axel Jonssons m.fl. budgetmotion BM 17/2017-2018

Säsongsanpassad SFI-utbildning

Ltl Brage Eklunds m.fl. budgetmotion BM 18/2017-2018

Räddningsaktion för ålänningarnas socialförsäkring

Ltl Axel Jonssons m.fl. budgetmotion BM 19/2017-2018

En sammanhållen alkoholpolitik och ett eget monopol

Ltl Axel Jonssons m.fl. budgetmotion BM 20/2017-2018

Åtgärder för sänkta verksamhetskostnader

Ltl Brage Eklunds m.fl. budgetmotion BM 21/2017-2018

Nekande av fullmakt till externa lån

Ltl Axel Jonssons m.fl. budgetmotion BM 22/2017-2018

Återtagande av investeringsfullmakt för kortrutt på västra Föglö

Ltl Brage Eklunds m.fl. budgetmotion BM 23/2017-2018

Begränsa det offentligas konkurrens på marknaden

Ltl Axel Jonssons m.fl. budgetmotion BM 24/2017-2018

Minskade ekonomiska klyftor mellan barnfamiljer

Ltl Axel Jonssons m.fl. budgetmotion BM 25/2017-2018

Avdragsrätt åt alla arbetande ålänningar

Ltl Axel Jonssons m.fl. budgetmotion BM 26/2017-2018

Enklare regler för evenemangs- och nöjesarrangörer

Ltl Axel Jonssons m.fl. budgetmotion BM 27/2017-2018

Åtgärder för en hållbar havsörnspopulation

Ltl Brage Eklunds m.fl. budgetmotion BM 28/2017-2018

Åtgärder för ett hållbart fiske

Ltl Brage Eklunds m.fl. budgetmotion BM 29/2017-2018

Ett nytt tonnage till linjen Åva-Osnäs

Vtm Veronica Thörnroos budgetmotion BM 30/2017-2018

Konkretiserat miljöarbete – inför skrotbilspremie

Vtm Veronica Thörnroos budgetmotion BM 31/2017-2018

Hudcancerscreening

Vtm Veronica Thörnroos budgetmotion BM 32/2017-2018

Ingen ny linfärja till Prästö-Töftölinjen

Vtm Veronica Thörnroos m.fl. budgetmotion BM 33/2017-2018

Ålandskontoret i Stockholm

Ltl Jörgen Pettersson m.fl. budgetmotion BM 34/2017-2018

Trygghet för hela Åland

Ltl Jörgen Pettersson budgetmotion BM 35/2017-2018

Förnyelsebara energikällor och effektivering

Ltl Jörgen Pettersson m.fl. budgetmotion BM 36/2017-2018

Social omsorg och kommunernas socialtjänst

Ltl Jörgen Pettersson m.fl. budgetmotion BM 37/2017-2018

Cirkulär ekonomi

Ltl Runar Karlssons budgetmotion BM 38/2017-2018

Konkurrensutsättning av linjetrafiken samt drift och underhåll av landskapets vägar

Ltl Runar Karlssons budgetmotion BM 39/2017-2018

Investeringsstöd för äldreboende

Ltl Runar Karlssons m.fl. budgetmotion BM 40/2017-2018

Rena råvaror i landskapet kök

Ltl Runar Karlssons budgetmotion BM 41/2017-2018

Skydd för dricksvattentäkter

Ltl Runar Karlssons budgetmotion BM 42/2017-2018

Fiskevård

Ltl Mikael Lindholms m.fl. budgetmotion BM 43/2017-2018

Avbytarservice

Ltl Mikael Lindholms m.fl. budgetmotion BM 44/2017-2018

Stiftelse för besökscentret i Bomarsund

Ltl Harry Janssons m.fl. budgetmotion BM 45/2017-2018

Extra anslag för kortrutten

Ltl Harry Janssons m.fl. budgetmotion BM 46/2017-2018

Tillsättande av språkpolitisk kommitté

Ltl Harry Janssons m.fl. budgetmotion BM 47/2017-2018

Återkallande av investeringsfullmakt för kortrutt

Ltl Harry Janssons m.fl. budgetmotion BM 48/2017-2018

 

Hörande

 

Utskottet har i ärendet hört lantrådet Katrin Sjögren, vicelantrådet Camilla Gunell, ministrarna Tony Asumaa, Nina Fellman, Mika Nordberg, Mats Perämaa och Wille Valve, överläkaren Christian Andersson från ÅHS, forskaren Birgitta Berg-Andersson från Näringslivets forskningsanstalt Etla (per telefon), projektingenjören Ian Bergström från infrastrukturavdelningen, vd:n Anders Ekström från Ålands Näringsliv r.f., avdelningschefen Linnea Johansson från näringsavdelningen, avdelningschefen Rainer Juslin från utbildnings- och kulturavdelningen, biträdande avdelningschefen Niklas Karlman från infrastrukturavdelningen, budgetplaneraren Robert Lindblom från finansavdelningen, byråchefen Lennart Nord från infrastrukturavdelningen, finanschefen Conny Nyholm från finansavdelningen, utredaren Richard Palmer från ÅSUB, ordföranden Simon Holmström från Ålands Natur och miljö r.f., t.f. avdelningschefen Helena Blomqvist från social- och miljöavdelningen, avdelningschefen Yvonne Österlund från infrastrukturavdelningen, styrelseordföranden Clas Öfverström från Ålands omsorgsförbund k.f., verksamhetsledaren Cita Nylund från Ålands demensförening r.f., företagarna Otto Hojar och Hans Holmström från FS Links Ab, ordföranden Leif Jansson från Äldrerådet i Mariehamns stad, skattedirektören Maria Sagulin från Ålands skattebyrå, vice ordföranden i fullmäktige Dan-Johan Dahlblom från Geta kommun, kommundirektören Gustav Blomberg från Geta kommun och lagberedaren Diana Lönngren.

 

Närvarande

 

I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Tage Silander, vice ordföranden Göte Winé och ledamöterna John Holmberg, Lars Häggblom, Ingrid Johansson, vtm. Veronica Thörnroos samt Stephan Toivonen.

 

Reservationer

 

Följande reservationer har fogats till betänkandet:

21 reservationer har fogats till betänkandet. Ledamoten Lars Häggblom har inlämnat en reservation. Ledamoten Stephan Toivonen har inlämnat fem reservationer. Vtm Veronica Thörnroos har inlämnat fyra reservationer. Fem reservationer har inlämnats av vtm Veronica Thörnroos samt ledamöterna Lars Häggblom och Stephan Toivonen tillsammans. Två reservationer har inlämnats av vtm Veronica Thörnroos och ledamoten Lars Häggblom tillsammans. En reservation har inlämnats av vtm Veronica Thörnroos och ledamoten Stephan Toivonen tillsammans. Tre reservationer har inlämnats av ledamöterna Lars Häggblom och Stephan Toivonen tillsammans.

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar landskapsregeringens förslag till budget för landskapet Åland under år 2018 med följande ändringar samt bemyndigar landskapsregeringen att uppta för budgetens förverkligande erforderliga lån

 

att lagtinget förkastar budgetmotionerna nr 1-48 samt

 

att lagtinget beslutar att budgeten för år 2018 ska tillämpas från och med den 1 januari 2018 i den lydelse den har i lagtingets beslut.

 

 

Mariehamn den 12 december 2017

 

 

Ordförande

 

 

Tage Silander

 

 

Sekreterare

 

 

Sten Eriksson


 

 

 


Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

RESERVATION

Lagtingsledamot

Datum

 

Lars Häggblom

2017-12-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Reservation mot Finans- och näringsutskottets betänkande nr 4/2017-2018 gällande budget för landskapet Åland 2018.

 

Motivering

600 Näringsavdelningens förvaltningsområde 670 främjande av fiskerinäringen

 

67010 Fiskevård. Vi anser att landskapsregeringen inte tillräckligt utrett konsekvensen av fiskevårdsavgifter för personer som inte är bosatta i landskapet. Det förslag som nu föreligger kan vi inte omfatta eftersom det inte finns någon grund för införande av en fiskevårdsavgift, och införande av en sådan kommer att försämra turistnäringsutövarnas verksamhetsförutsättningar på ett grundläggande plan. Vi anser att detta förslag bör strykas.

 

 

 

Med anledning av det ovanstående föreslår jag

 

att 670 främjande av fiskerinäringen får en ändring av motiveringen och att det ursprungliga budgetstycke 5 stryks. Moment 67010 fiskevård ändring av anslag, minskas med 300 000 €.

 

 

Mariehamn den 12 december 2017

 

 

 

 

 

Lars Häggblom

 

 


Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

RESERVATION

Lagtingsledamot

Datum

 

Stephan Toivonen

2017-12-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 4/2017-2018 gällande budget för landskapet Åland 2018.

 

Motivering:

 

Enligt mitt förslag skall det planerade avdraget på löne- och pensionsinkomster strykas. Av denna anledning bör även kompensationen för detta avdrag utgå.

 

 

Med anledning av det ovanstående föreslår jag

 

att moment 33000 Landskapsandelar och stöd till kommunerna (sid 148) sänks med 1 300 000 euro och

 

att första meningen under momentmotiveringen får följande lydelse: "Föreslår ett anslag om 16 460 000 euro för skattekomplettering och kompensationer" och

 

att det i 5:e stycket under rubriken utgifter i momentmotiveringen utgår. (1 300 000 euro avser...)

 

 

Mariehamn den 12 december 2017

 

 

 

 

 

Stephan Toivonen

 

 


Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

RESERVATION

Lagtingsledamot

Datum

 

Stephan Toivonen

2017-12-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Reservation mot Finans- och näringsutskottets betänkande nr 4/2017-2018 gällande budget för landskapet Åland 2018.

 

Motivering:

 

Landskapsregeringen har olika former av stöd för energieffektivisering och klimatvänliga åtgärder. Dessa bör sammantaget täcka alla former av förnyelsebar energiproduktion. I dagens läge får man dock inte stöd för värmepumpar trots att man uppskattar ett de sparar in lika mycket energi, som produceras av vindkraftverken, som erhåller stöd varje år.

 

Med anledning av det ovanstående föreslår jag

 

att momentmotiveringen i moment 71500 Stöd för byggnadsrelaterade åtgärder ( R ) (s. 176) kompletteras med följande tillägg: 

”Anslaget bör ges till alla former av förnyelsebar / klimatvänliga åtgärder såsom biomassa, sol, vindkraft, värmepumpar m.m.”

 

 

Mariehamn den 12 december 2017

 

 

 

Stephan Toivonen

 

 


Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

RESERVATION

Lagtingsledamot

Datum

 

Stephan Toivonen

2017-12-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 4/2017-2018 gällande budget för landskapet Åland 2018.

 

Motivering:

 

Återtagande av investeringsfullmakt för kortrutt på västra Föglö

 

Den planerade kortruttsatsningen på västra Föglö innebär bestående ingrepp i känslig, orörd natur. Sprängningar, bankningar, bygget av nya vägar och dessutom en bro gör att genuina naturvärden går förlorade för alltid. Projektet är illa underbyggt och möter stort motstånd hos den åländska folkopinionen.

     Kritiken mot kortruttsprojektet på västra Föglö riktar sig främst mot att regeringen överhuvudtaget inte beaktat alternativ med modern driftsteknik och anpassat tonnage.

     Föreningen Ålands natur- och miljö invänder mot att stora miljövärden går förlorade. Även internt inom förvaltningen möter projektet kritik från miljöbyrån för att inte vara tillräckligt utrett vad gäller projektets miljöpåverkan.

     Trots kritiken rullar projektet på. Geologiska mätningar görs och kontrakt skrivs under. Lagtingets beslut om ett hållbart Åland 2051 förpassas plötsligt till byrålådan när regeringen vill plocka fram dynamit och betong och skövla orörd natur.

     En effektivare skärgårdstrafik är välkommen, men inte enligt den fastslagna planen för västra Föglö med väg- och broförbindelse till Gripö och ett nytt färjfäste där. Istället för att skövla oersättliga naturvärden för att spara in 10 minuter på färjepasset bör regeringen lägga budgetmedel på att byta ut dagens mycket föråldrade, omoderna, oändamålsenliga och bränsleslukande skärgårdsfärjor.

    

Med anledning av det ovanstående föreslår jag

 

att moment 976000 Infrastrukturinvesteringar (R) (Sida: 197) får följande tillägg i momentmotiveringen:

 

”Investeringsfullmakten för kortruttsinvesteringarna på västra Föglö återtas och regeringen stoppar omgående utbyggnadsplanerna.”

 

 

Mariehamn den 12 december 2017

 

 

 

 

 

Stephan Toivonen

 

 


Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

RESERVATION

Lagtingsledamot

Datum

 

Stephan Toivonen

2017-12-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Reservation mot Finans- och näringsutskottets betänkande nr 4/2017-2018 gällande budget för landskapet Åland 2018.

 

 

Motivering:

 

I vårt partiprogram skriver vi att vi vill ge ett pensionsarvode om 100 €/månad till alla som lyfter folkpension eller sjukpension, p.g.a. att pensionerna stått stilla och prisnivån stiger hela tiden.

Men denna gång föreslår jag istället att vi skall ge samma summa, som regeringen vill satsa på sitt nya avdrag på löne- och pensionsinkomster i kommunalbeskattningen, d.v.s. 1 300 000 €,  som ett pensionsarvode  som stöd för ovan nämnda grupper.

Arvodet skall vara skattefritt, och det skall inte påverka övriga sociala un-derstöd.

 

Med anledning av det ovanstående föreslår jag

 

att moment 41000 Övriga sociala utgifter (s 75) ökas med 1.300.000 €

 

Motiveringstext: Anslaget om 1.300.000 € skall användas som ett pensionsarvode för personer, som lyfter folkpension eller sjukpension.

 

 

Mariehamn den 12 december 2017

 

 

 

Stephan Toivonen

 

 


Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

RESERVATION

Lagtingsledamot

Datum

 

Stephan Toivonen

2017-12-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Reservation mot Finans- och näringsutskottet betänkande nr 4/2017-2018 gällande budget för landskapet Åland 2018.

 

Motivering:

 

I dagens läge förekommer det att vindkraftverk monteras ner för försäljning direkt då stödperioden är slut d.v.s. då vindkraftverken är avskrivna. Då den tekniska livslängden ofta överskrider den bokföringsmässiga livslängden vore det viktigt att vindkraftverken kunde drivas så länge som möjligt på Åland.

 

Med anledning av det ovanstående föreslår jag

    

att under Rubrik i den allmänna motiveringen Produktionsstöd för el från vindkraftverk (s. 177) att följande text läggs till: ”Driftsstödet till vindkraftverken bör ges med villkor om att stödet skall återbetalas ifall vindkraftverket säljs inom fem år efter att stödet utbetalts.”

 

 

 

Mariehamn den 12 december 2017

 

 

 

Stephan Toivonen

 

 


Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

RESERVATION

Lagtingsledamot

Datum

 

Veronica Thörnroos

2017-12-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Reservation mot Finans- och näringsutskottets betänkande nr 4/2017-2018 gällande budget för landskapet Åland 2018 

 

 

Infrastruktur och transportpolitik

 

Med hänvisning till texten i betänkandet föreslår jag

 

att texten i betänkandets allmänna motivering under rubriken ”Infrastruktur och transportpolitik” sista meningen utgår och ersätts av följande text: ”För att inte äventyra utfallet av ansökan om extra anslag avser landskapsregeringen att avvakta lagtingets behandling av framställan om extra anslag före det att ytterligare åtgärder vidtas i fråga om kortruttsprojektet.”

 

att det till betänkandet fogas ett nytt stycke med följande lydelse: ”För att bättre kunna möta dagens behov och stödja utvecklingen mot ett hållbarare samhälle tas en kravbeskrivning fram och anbud inhämtas för en färja på totalentreprenad för Åva-Osnäs linjen.”

 

 

Fartygsinvesteringar

 

Landskapets fartygsflotta är föråldrad och investeringsbehovet stort. Trots ett kontinuerligt underhåll är trafikstörningar på grund av tekniska problem allt vanligare. Nya säkerhetskrav, tyngre och bredare fordon samt passagerarnas berättigade krav gör det allt svårare att upprätthålla en trygg, säker och förutsägbar trafik. Det torde vara allmänt känt att det på linjen Åva - Osnäs finns kapacitetsproblemen. Näringslivet i skärgården, främst inom fiskindustrin, har ett kontinuerligt behov av tunga transporter. Den tillgängliga lastkapaciteten motsvarar inte det faktiska behovet.

 

Med anledning av detta är det anmärkningsvärt att landskapsregeringen väljer att prioritera ett nybygge till Föglölinjen där det i skrivandets stund är ytterst oklart kring trafiklösningarna, och därmed också rutten. ”En ny färja kan inleda trafiken på en kortare linje när kortrutten till denna del är utbyggd på västra Föglö" skriver landskapsregeringen, men om och när västra Föglö kommer att vara utbyggt vågar landskapsregeringen inte sia om. Men skärgården kan inte vänta längre. Det behöver beställas ett nytt tonnage och det behöver beställas nu. Att ytterligare vänta några år medan den demokratiska processen rullar vidare på västra Föglö låter sig inte göras om vi vill ha en levande skärgård. Därtill bör inte ges fullmakt att gå vidare med planerna på att påbörja arbetet med en kravspecifikation för ett mindre nybyggt fartyg för matartrafik innan landskapsregeringen har presenterat närmare uppgifter om trafikområde, storlek etc.

 

 

Med hänvisning till det anförda föreslår jag

    

att innehållet med underrubriken ”Fullmakt” under moment 75010 Upphandling av sjötrafik stryks samt

 

att motiveringen under moment 975000 Fartygs- och färjeinvesteringar (R) får följande lydelse: ”Arbetet med att förbättra kapaciteten inom skärgårdstrafiken fortgår under år 2018 genom att ta fram en kravbeskrivning och begära in anbud på en färja på  totalentreprenad för driften på linjen Åva-Osnäs.”

 

 

Penningautomatmedel

 

Byggandet av ett besökscentrum i Bomarsund har länge varit under planering. Ur ruinerna av den förstörda fästningen 1854 lades första grunden för Ålands unika internationella status. Föreningen Bomarsundssällskapet har målmedvetet under flera års tid arbetat med att påtagligt höja Ålands attraktionskraft som besöksmål genom ett förverkligande av ett besökscentrum. I motsatts till tidigare strandade planer kan föreningen nu redovisa en vilja även från det åländska näringslivet att medverka i satsningen. Föreningen har därmed lyckats samla ihop 25 000 euro som del av den planerade stiftelsens grundkapital (totalt 50 000 euro) under förutsättning att landskapet står för resterande 50 procent, dvs. 25 000 euro. I likhet med andra viktiga samhällsinvesteringar bör besökscentret finansieras med PAF-medel.

 

 Med hänvisning till det anförda föreslår jag

 

att till motiveringen under moment 35000 Penningautomatmedel (R) fogas följande tillägg: ”Av landskapsregeringens dispositionsmedel avsätts 25 000 euro som landskapets andel av grundkapitalet för stiftelsen för besökscentrat i Bomarsund.”

 

 

Fartygs- och färjeinvesteringar

 

För trafiken med linfärjor avser landskapsregeringen att under året begära in anbud för nytt tonnage till linjen Prästö-Töftö med en kapacitet på minst 160 ton och elektrisk drift. Det är en helt onödig investering då målsättningen på sikt bör vara att bygga en bro över Prästösund. Om landskapsregeringen vill satsa på en elektrifierad linfärja bör det i såfall ske på ett färjpass där man inte avser att bygga en fast förbindelse.

 

Med hänvisning till det anförda föreslår jag

    

att sista stycket under rubriken Utgifter i motiveringen under moment 975000 Fartygs- och färjeinvesteringar (R) utgår i sin helhet.

 

 

 

 Mariehamn den 12 december 2017

 

 

 

 

 

Veronica Thörnroos

 

 


Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

RESERVATION

Lagtingsledamot

Datum

 

Veronica Thörnroos m.fl.

2017-12-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Reservation mot Finans- och näringsutskottets betänkande nr 4/2017-2018 gällande budget för landskapet Åland 2018 

 

 

Självstyrelseutveckling

 

Vi föreslår

 

att det till betänkandes allmänna motivering under självstyrelseutveckling fogas följande stycke: ”Ålandskontoret i Stockholm är landskapsregeringens informationskontor som samordnar kommunikation och kontakter mellan målgrupper på Åland och i Stockholm samt i övriga Sverige. Till uppgifterna hör att bistå tjänstemän, politiker och det åländska näringslivet i olika kommunikationssammanhang. Målsättningen är att stärka Ålandsbilden i Sverige och synliggöra Åland. Ålandskontoret ska vara en möjlig mötesplats där tjänstemän, politiker och representanter för det åländska näringslivet kan mötas.” samt

att anslaget för moment 21520 Ålandskontorets i Stockholm verksamhet ökas med 60.000 euro och att till momentmotiveringen fogas följande text: ”Anslaget inkluderar kostnader för att stärka Ålandsbilden i Sverige.”

 

Övriga hälso- och sjukvårdsuppgifter

 

Basalcellscancer, skivepitelcancer och malignt melanom är tre olika typer av hudtumörer. Antalet fall har ökat både i Sverige och Finland och därigenom finns det fog för att anta att motsvarande ökning även finns på Åland. Ålands Cancerförening arrangerade screeningdagar så kallade Prickdagar under våren. Två hudspecialister undersökte under två dagar 380 personer varvid 40 personer opererades vid en privat läkarmottagning och 3 personer remitterades till hudpolikliniken vid Ålands hälso- och sjukvård.

 En cancerdiagnos är alltid tung att bära både för den drabbade samt anhöriga. Genom att i ett tidigt skede upptäcka och behandla en hudtumör minskas den enskildes lidande och prognosen förbättras. Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är uteblivna eller förkortade sjukskrivningar att föredra framom det motsatta. Rent kostnadsmässigt är screeningundersökningar betydligt billigare än behandling av cancer.

 

Med anledning av det ovanförda föreslår vi

 

     att moment 42000 ökas med 50 000 euro, samt

 

att i detaljmotiveringen infogas följande text: ”Under 2018 ska alla ålänningar kostnadsfritt ges möjlighet till att få sina födelsemärken och  ’prickar’ kontrollerade och behandlade.”

 

 

Upphandling av linfärjetrafik och utgifter för drift och underhåll av vägar

 

I princip alla länder har konkurrensutsatt färjtrafiken och vägunderhållet. Tidigare genomfördes framgångsrikt konkurrensutsättning av skärgårdstrafiken. En besparing upp emot tre miljoner årligen uppnåddes. Sedan många år tillbaks har vägbyggnader och grundförbättringar av landskapets vägar utförts av privata aktörer. Nu bör resten av trafikavdelningens verksamheter konkurrensutsättas. Besparingarna beräknas till ca 500.000 euro årligen.

 

Med hänvisning till det anförda föreslår vi

 

att till momentet 75030 Upphandling av linfärjetrafik fogas följande text: ”Landskapsregeringen inleder under året konkurrensutsättning av linfärjetrafiken. Full konkurrensutsättning beräknas vara utförd under år 2019.”

 

att till momentet 76010 Upphandling av linfärjetrafik fogas följande text: ”Landskapsregeringen inleder under året konkurrensutsättning av vägunderhållet. Full konkurrensutsättning beräknas vara utförd under år 2019.”

 

Avbytarservice

 

Förra landskapsregeringen gick in för att privatisera avbytarservicen för lantbrukare. Tanken var att privata företag skulle bildas för att sköta servicen och detta skulle sedan till viss del stödas av landskapsregeringen. I dag vet vi att målsättningen inte infriats och att en ändring av nuvarande system måste till för att trygga såväl lantbrukarna som djurskyddet. I dagsläget finns det inte avbytare som kan rycka in vid t ex plötslig sjukdom eller olyckshändelse vilket är ohållbart. Det går inte att jämföra djurhållning med annan företagsverksamhet då djuren måste ha daglig tillsyn och för mjölkkor flera gånger om dagen. Ett första avgörande steg för att uppnå en tryggare vardag för lantbrukarna är att ansvaret för avbytarservicen överförs till social- och miljöavdelningens förvaltningsområde. Reformen motivreas med att avbytarservicen i första hand är en social rättighet.

 

Med hänvisning till det anförda föreslår jag

 

      att moment 61550 Avbytarservice sänks med 325.000 euro, samt

 

att motiveringen får följande lydelse: ”Anslaget utgår och medlen tas upp under moment 41010.”, samt

 

att moment 41010 Övriga sociala uppgifter, överföringar (F) ökas med 325.000 euro, samt

 

att motiveringen under momentet får följande tillägg: ”Av anslaget ska 325.000 euro användas för att säkerställa åtaganden och kostnader i enlighet med LL (2014:53) om avbytarservice. Anslaget avser utgifter för ersättning till privat avbytarservice samt vikariehjälp i enlighet med regelverket.”

 

 

Cirkulär ekonomi

 

Vill vi skapa en bättre miljö räcker det inte med visioner och utredningar utan det krävs konkreta handlingar. Fordonsparken på Åland är en av världens äldsta. Motorfordonsbyrån uppskattar att antalet fordon ökar med 500-600 per år medan antalet skrotade fordon är 100-200 per år. Antalet fordon som avställs ökar och många ägare väljer tyvärr att dumpa dem i naturen istället för att föra till skrotning. En uppgradering av fordonsparken ger miljösmartare och säkrare bilar med lägre utsläppsnivåer.

Genom införande av en skrotbilspremie minskas antalet skrotbilar som i dag står och skräpar i naturen

 

Med hänvisning till det anförda föreslår jag

    

att anslaget för moment 46000 Cirkulär ekonomi ökas med 90.000 euro, samt

 

att till momentmotiveringen fogas följande tillägg: "Anslaget under momentet inkluderar även skrotbilspremier”.

 

 

 

 

 Mariehamn den 12 december 2017

 

 

 

 

 

Veronica Thörnroos            Lars Häggblom            Stephan Toivonen

 

 


Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

RESERVATION

Lagtingsledamot

Datum

 

Veronica Thörnroos m.fl.

2017-12-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Reservation mot Finans- och näringsutskottets betänkande nr 4/2017-2018 gällande budget för landskapet Åland 2018 

 

 

Kommunerna  

 

Landskapsregeringens iver vad gäller omstrukturering av kommunerna och dess verksamheter har skapat stor oro på det kommunala fältet. Utan någon som helst synkronisering av reformerna, och utan någon egentlig dialog med berörda, ger landskapsregeringen diktat över hur kommunerna ska organisera sig och sin verksamhet. Därtill har landskapsregeringen beslutat minska överföringarna till kommunerna med 4 miljoner (ca 11%). Då kommunernas största utgiftsposter är närservice i form av dagvård, skola och äldreomsorg kan ålänningarna nu se fram emot en försämrad servicenivå alternativt höjda kommunalskatter. Ur ett jämnställdhetsperspektiv är åtgärden direkt kontraproduktiv eftersom den största delen av de kommunalt anställda inom den sociala sektorn är kvinnor.

Efter att lagstiftningen kring kommunernas socialtjänst (KST) blev klar har kommunerna arbetat intensivt för att skapa lösningar i enlighet med lagens anda. Ålands omsorgsförbund har nu samlat alla kommuner i en gemensam arbetsgrupp i syfte att hitta lösningsmodell som alla kan omfatta. Arbetet sinkas dock av att landskapsregeringen inte ger det ekonomiska stöd som tidigare utlovats.

 

Med anledning av det ovanstående föreslår vi

 

att texten i betänkandets allmänna motivering under rubriken ”Kommunerna” första stycket utgår och ersätts av följande text:  ”Landskapsregeringen respekterar den kommunala självstyrelsen och det reformarbete som kommunerna själva driver. Utskottet konstaterar att den tidigare förda regionalpolitiken har möjliggjort livskraftiga kommuner över hela Åland. Detta har skapat bärkraft och nyttig konkurrens mellan kommunerna och en starkt utvecklad närdemokrati. Den kommunala självstyrelsen är grundlagsskyddad och deltagandet i de kommunala valen högt. Engagemanget är starkt och samhörigheten betydelsefull. Landskapsregeringen välkomnar kommunala initiativ till samarbeten och även samgåenden där kommunernas invånare finner det lämpligt. Landskapet Åland är resultatet av stark självstyrelse och lokala beslut och nödvändigheten att följa gällande rätt och rättssamhällets mest grundläggande principer.”

 

att texten i betänkandets allmänna motivering under rubriken ”Kommunerna” andra stycket får ett tillägg i form av en avslutande mening med följande lydelse: ”Landskapsregeringen avser redan innevarande år stöda reformarbetet ekonomiskt.”

 

att till texten i betänkandets allmänna motivering under rubriken ”Kommunerna” tredje stycket fogas följande text: ”Landskapsregeringen har beredskap att i första tilläggsbudget för år 2018 återkomma med en fördelningsnyckel som på ett rättvisande sätt möjliggör en återbetalning av landskapsandelar om 2 miljoner euro till kommunerna.”

 

Förnyelsebara energikällor och effektivering

 

Med hänvisning till budgetmotion nr 36/2017-2018 föreslår vi

    

att de två sista meningarna under rubriken ”Förnyelsebara energikällor och –effektivering” på sidan 39 i budgeten stryks och ersätts med följande text:

”För att förverkliga strategins innehåll förstärks Högskolan på Åland för att skapa en stark, kompetent enhet som leder samarbetet med rikets myndigheter, universitet och företag inom samarbetet för Clic Innovation för att förverkliga Åland som testområde för ny teknik och smarta elnät.”

 

 

 

 

 Mariehamn den 12 december 2017

 

 

 

 

 

Veronica Thörnroos                                  Lars Häggblom

 

 


Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

RESERVATION

Lagtingsledamot

Datum

 

Veronica Thörnroos m.fl.

2017-12-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Reservation mot Finans- och näringsutskottets betänkande nr 4/2017-2018 gällande budget för landskapet Åland 2018 

 

 

      

Fiskevård

 

Landskapsregeringen har i sitt budget förslag för 2018 infört ett nytt moment 67010 Fiskevård, en fiskevårdsavgift för personer som icke är bofasta på Åland. I budgetmomentet beräknas inkomsterna för nämnda fiskevårdsavgift till 300 000 euro och kostnaderna till 46 000 euro. Det har från en samstämmig bransch framkommit att intäkterna från fiskevårdsavgifter baserar sig på oklara faktaunderlag. Lagen som skall möjliggöra införandet av avgiften är ännu inte antagen i lagtinget och det finns en risk för att lagförslaget faller i laggranskningen med tanke på lika behandlingsprincipen. För att undvika den negativa publicitet Åland som sportfiskedestination kommer att få via en fiskevårdsavgift för besökare bör momentet strykas.

 

Med hänvisning till det anförda föreslår vi

 

     att anslaget för moment 67010 Fiskevård utgår.

 

 

 

 

 

 Mariehamn den 12 december 2017

 

 

 

 

 

Veronica Thörnroos                                  Stephan Toivonen

 

 


Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

RESERVATION

Lagtingsledamot

Datum

 

Lars Häggblom m.fl.

2017-12-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Reservation mot Finans- och näringsutskottet betänkande nr 4/2017-2018gällande budget för landskapet Åland 2018.

 

Motivering

Investeringar lån och övriga finansinvesteringar -detaljmotivering 700 infrastrukturavdelningens förvaltningsområde 9750 kostnad för sjötrafik

975000 fartygs och färjeinvesteringar. Jag anser att  det inte finns grund för att fortsätta kortruttsprojektet med att bygga broar och vägar över västra Föglö då  detta varken är ekonomiskt eller miljömässigt försvarbart. Det är inte meningsfullt att satsa så mycket pengar på att förkorta ett färjepass med 10 minuter. Dessutom   medför ingreppen  skövlande av värdefulla biotoper i naturen och förstörd kulturmiljö vilket rimmar illa med landskapsregeringens hållbarhetsagenda.

 

 

Med anledning av det ovanstående föreslår jag/vi

1)      Rubrik i den allmänna motiveringen: Ekonomisk politik, Infrastruktur- och Transportpolitik samt Fartygs- och färjeinvesteringar (R)

       Sida: 22,40 och 196

       Följande text stryks:

                       Sida 22: Stycke 2

                       Sida 40: stycke 3

                       Sida 196: Stycke 4

2)      Moment: 976000 (s.197) Infrastrukturinvesteringar (R) Ändring av anslag: Minskas med 1 900 000 euro

 

 

Mariehamn den 12 december 2017

 

 

 

 

Lars Häggblom                                         Stephan Toivonen

 

 


Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

RESERVATION

Lagtingsledamot

Datum

 

Lars Häggblom m.fl.

2017-12-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Reservation mot Finans- och näringsutskottets betänkande nr 4/2017-2018 gällande budget för landskapet Åland 2018.

 

Motivering

350 Penningautomatmedel

35000 Penningautomatmedel (R) 

Av anslaget under momentet bör 1 000 000 € reserveras att användas till att alla som konstaterats drabbats av spel som inte uppfyller de krav som bör ställas på ett ansvarsfullt spel via Ålands penningautomatförening skall ersättas för uppkommen och konstaterad skada.

 

Med anledning av det ovanstående föreslår jag

 

att moment 35000 Penningautomatmedel, ändring av anslag, 1 000 000 € reserveras att användas till att alla som konstaterat drabbats av spel som inte uppfyller de krav som bör ställas på ett ansvarsfullt spel via Ålands penningautomatförening skall ersättas för uppkommen och konstaterad skada.

 

 

 

Mariehamn den 12 december 2017

 

 

 

 

 

Lars Häggblom                                         Stephan Toivonen

 

 


Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

RESERVATION

Lagtingsledamot

Datum

 

Lars Häggblom m.fl.

2017-12-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Reservation mot Finans- och näringsutskottet betänkande nr 4/2017-2018gällande budget för landskapet Åland 2018.

 

Motivering

300 Finansavdelningens förvaltningsområde 330 allmänna stöd till kommunerna

 

33000 Allmänna stöd till kommunerna. Landskapsregeringens avsikt att skära ner landskapsandelarna till kommunerna under kommande år innebär ett sådant tryck på den kommunala ekonomin att  kommunerna tvingas till  drastiska skattehöjningar för att klara av att ge kommuninvånarna deras lagstadgade service.

 

I budgetförslaget på sid 16 under allmän motivering bedömer landskapsregeringen att den åländska ekonomin under 2017 har utvecklats i en sämre takt än vad tidigare bedömningar gjort gällande. Vidare i budgetförslaget anför landskapsregeringen att de avser att vidta åtgärder för att stimulera det åländska samhället med ett avdrag på löne- och pensionsinkomster.

 

Detta utvisar landskapsregeringens inkonsekventa politik då landskapsandelar till kommunerna minskar med målsättning om 4 000 000€ per år medan ett nytt avdrag införs som innebär 1 300 000 € av minskade skatteintäkter för kommunerna vilket  kommunerna skall kompenseras för. Konsekvensen av denna politik är att dessa åtgärder inte stimulerar det åländska samhället utan tvärtom.

 

Med anledning av det ovanstående reserverar jag mig mot majoritetens åsikt och föreslår

Moment: 33000 Landskapsandelar och stöd till kommunerna (F)

Ändring av motivering: Följande text läggs till motiveringen: ”Landskapsregeringen får i uppdrag att återställa landskapsandelarna till kommunerna för att säkerställa nuvarande servicenivå och skatteuttag av medborgarna.”

 

 

Mariehamn den 12 december 2017

 

 

 

 

Lars Häggblom                                         Stephan Toivonen