Finans- och näringsutskottets betänkande 5/2023-2024

Lagtingsår: 2023-2024

Ladda ner Word-dokument

LSvapen

5x5px

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 5/2023-2024

 

Datum

 

Finans- och näringsutskottet

2024-02-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finans- och näringsutskottets betänkande

Förslag till tredje ändring av budget för år 2023

·       Landskapsregeringens budgetförslag nr 2/2023-2024

 

                                               

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Motionerna. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 2

Motioner 3

Reservation. 3

Höranden. 3

Närvarande. 3

Utskottets förslag. 3

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar ett förslag till en tredje ändring av budgeten för år 2023.

     I föreliggande förslag till ändring av budgeten föreslås ett anslag för att möjliggöra utbetalning av ett skadestånd som landskapet av Åbo hovrätt har blivit dömt att betala.

 

Motionerna

 

I anslutning till budgetförslaget har ingen budgetmotion inlämnats.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att budgetförslaget godkänns.

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet konstaterar att Åbo hovrätt den 24 januari 2024 fastställt tingsrättens tidigare dom om att landskapet Åland ska betala skadestånd till konsortiet Ansgar Ab och Finlands färjetrafik Ab för det uppsagda avtalet gällande färjetrafik mellan Svinö och Mellanholm på Föglö. De fakta som låg till grund för uppsägningen och överklagandet till hovrätten finns i den vitbok som offentliggjordes den 8 februari 2024.

     Det totala skadeståndsbeloppet uppgår per den 31 januari 2024 till 13 094 201,82 euro. I beloppet ingår ett skadeståndsbelopp för utebliven vinst samt rättegångs- och övriga partskostnader jämte räntor på dessa belopp. Utskottet har erfarit att det mellan tingsrättsdomen och hovrättsdomen uppstod cirka 1,5 miljoner euro i räntekostnader.

     Det slutliga skadeståndsbeloppet växer med cirka 3 300 euro per dag varför landskapsregeringen föreslår att skadeståndet ska betalas utan onödiga dröjsmål och oberoende av huruvida landskapsregeringen väljer att begära prövningstillstånd hos Högsta domstolen eller ej. Utskottet delar landskapsregeringens uppfattning i den frågan.

Utskottet har erfarit att Ålandsdelegationen i november 2023 tagit beslut om höjning av förskottsbeloppen för skatteavräkningarna med totalt 9,7 miljoner euro för 2023.  I den ändring som gjordes i landskapslagen om landskapets finansförvaltning står att utgiftsökningar bör finansieras med motsvarande utgiftsminskningar eller inkomstökningar. Utskottet konstaterar att ändringsbudgeten tagits fram i skyndsam ordning och är av exceptionell natur, men noterar att detta innebär att avsteg gjorts från den arbetsmetod som ska användas inom det finanspolitiska ramverket. Utskottet konstaterar dock att denna ändringsbudget tillhör budgetåret 2023 då ramverket ännu ej trätt i kraft. 

     Beträffande ärendet som helhet anser utskottet att det skulle vara angeläget att det görs en oberoende granskning av hela beslutsgången i ärendet och vilka omständigheter som har varit rådande i samband med de beslut som fattats.

     Enligt 20 § i lagtingets arbetsordning (2015:87) har finans- och näringsutskottet uppgiften att övervaka landskapets finanser och budgetens efterlevnad. Utskottet har vidare rätt att på eget initiativ ta upp ett ärende till granskning. Övriga utskott och enskilda ledamöter har även rätt att hos finans- och näringsutskottet väcka frågor om att landskapsregeringens handläggning av finanserna granskas.

     Utskottet konstaterar att detta ärende är av en sådan natur att en granskning bör initieras av utskottet och att den bör utföras av en oberoende part. Samtidigt noterar utskottet att ärendet, förutom de rent budgettekniska och finansiella aspekterna, också innehåller aspekter på lagligheten i landskapsregeringens handlande. Enligt arbetsordningens 18 § åligger granskningen av lagligheten i landskapsregeringens agerande lag- och kulturutskottet.

     Eftersom kontrollmakten över landskapsregeringen åligger lagtinget som en del av dess kärnverksamhet ska en granskning av detta ärende ske på initiativ av lagtinget. Lagtinget erhöll i samband med den senaste ändringen av arbetsordningen (TMK 3/2022-2023) utökade instrument att utöva sin kontrollmakt, vilket skedde genom en utökning av befogenheterna för lag- och kulturutskottet respektive finans- och näringsutskottet.

     Utskottet avser initiera en granskning i samarbete med lag- och kulturutskottet och att granskningen beställs av en extern och oberoende part.

     Om granskningen leder till relevanta iakttagelser från utskottens sida ska ett meddelande lämnas till lagtinget som sedan behandlas i en enda behandling och antecknas för kännedom.

     Utskottet konstaterar att det inträffade inverkar negativt på landskapets förtroende som avtalspart och lagtingets anseende i samhället och understryker vikten av att åtgärder vidtas för att återuppbygga förtroende och beslutsförmåga. 

 

Korrigeringar i budgetförslaget

 

Utskottet har erhållit korrigerade uppgifter gällande vissa sifferuppgifter i detaljmotiveringen. Den totala kostnaden per 31.01.2024 ska vara 13 094 201,82 euro och räntekostnaden 3 225,26 euro per dag fram till den 23.2 och därefter 3 277,25 euro per dag.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 7 februari 2024 inbegärt finans- och näringsutskottets yttrande över förslaget till den tredje ändringen av budgeten för år 2023.

 

Motioner

 

Ingen motion har inlämnats.

 

Reservation

 

Ledamoten Andreas Kanborg har inlämnat en reservation till betänkandet.

 

Höranden

 

Utskottet har i ärendet hört lantrådet Katrin Sjögren, ministern Mats Perämaa, ministern Camilla Gunell, förvaltningschefen John Eriksson, budgetplaneraren Robert Lindblom från finansavdelningen, advokaten Daniel Widman samt biträdande avdelningschefen Niklas Karlman från infrastrukturavdelningen.

 

Närvarande

 

I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden John Holmberg, vice ordföranden Nina Fellman, ledamöterna Anders Ekström, Jörgen Gustafsson, Roger Höglund, Andreas Kanborg och Wille Valve.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

-          att lagtinget antar landskapsregeringens förslag till tredje ändring av budgeten för år 2023,

-          att lagtinget beslutar att den tredje ändringen av budgeten för år 2023 ska tillämpas omedelbart i den lydelse det har i lagtingets beslut.

 

__________________

 

 

Mariehamn den 9 februari 2024

 

 

 

Ordförande                          John Holmberg

 

 

 

Sekreterare                          Sten Eriksson