Finans- och näringsutskottets betänkande 5/2022-2023

Lagtingsår: 2022-2023

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 5/2022-2023

 

Datum

 

Finans- och näringsutskottet

2022-12-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finans- och näringsutskottets betänkande

Temporärt slopad förvärvsinkomstgräns för studiestöd förlängs

·      Landskapsregeringens lagförslag LF 7/2022-2023

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Ärendets behandling. 1

Reservation. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår en temporär ändring av landskapslagen om studiestöd. Genom förslaget förlängs tiden som den studerandes förvärvsinkomster inte behöver beaktas vid prövningen av den studerandes möjlighet att lyfta studiestöd. Slopandet av gränsen för de förvärvsinkomster den studerande kan ha förlängs till och med utgången av läsåret 2022-2023, vilket medför att de förvärvsinkomster som den studerande har under år 2023 inte kommer att påverka det studiestöd som den studerande kommer att lyfta för studier som bedrivs som längst till och med den 31 juli 2023.

     Slopandet av inkomstgränsen möjliggör för studerande att vid sidan av studier kunna arbeta under kortare perioder utan att arbetsinsatsen ska påverka möjligheten att lyfta studiestöd. Förslaget bidrar på så sätt till att öka studerandes intresse för en arbetsinsats vid sidan av studierna samt till att bredda möjligheten för de studerande att förbättra sin ekonomi.

     Lagförslaget hänför sig till landskapsregeringens förslag till Ålands budget för år 2023 och avses bli behandlad i samband med den. Avsikten är att den föreslagna lagen ska behandlas som en budgetlag i enlighet med 20 § 3 mom. i självstyrelselagen, så att bestämmelserna kan träda i kraft den 1 januari 2023.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagtinget antar lagförslaget.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 15 november 2022 inbegärt finans- och näringsutskottets yttrande i ärendet.

     Utskottet har i ärendet hört ministern Annika Hambrudd.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Jörgen Pettersson, viceordföranden John Holmberg, ledamöterna Nina Fellman, Lars Häggblom, Robert Mansén och Jörgen Strand.

 

Reservation

 

Ltl Nina Fellman har lämnat en reservation till betänkandet.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar lagförslaget i föreslagen lydelse samt

 

att lagen antas i den ordning som föreskrivs i 20 § 3 mom. självstyrelselagen.

 

__________________

 

 

 

Mariehamn den 13 december 2022

 

 

 

Ordförande

 

 

Jörgen Pettersson

 

 

 

Sekreterare

 

 

Sten Eriksson