Temporärt slopad förvärvsinkomstgräns för studiestöd förlängs

Lagförslag LF 7/2022-2023 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Landskapsregeringen föreslår en temporär ändring av landskapslagen om studiestöd. Genom förslaget förlängs tiden som den studerandes förvärvsinkomster inte behöver beaktas vid prövningen av den studerandes möjlighet att lyfta studiestöd. Slopandet av gränsen för de förvärvsinkomster den studerande kan ha förlängts till och med utgången av läsåret 2022-2023, vilket medför att de förvärvsinkomster som den studerande har under år 2023 inte kommer att påverka det studiestöd som den studerande kommer att lyfta för studier som bedrivs som längst till och med den 31 juli 2023.
Slopandet av inkomstgränsen möjliggör för studerande att vid sidan av studier kunna arbeta under kortare perioder utan att arbetsinsatsen ska på-verka möjligheten att lyfta studiestöd. Förslaget bidrar på så sätt till att öka studerandes intresse för en arbetsinsats vid sidan av studierna samt till att bredda möjligheten för de studerande att förbättra sin ekonomi.
Lagförslaget hänför sig till landskapsregeringens förslag till Ålands budget för år 2023 och avses bli behandlad i samband med den. Avsikten är att den föreslagna lagen ska behandlas som en budgetlag i enlighet med 20 § 3 mom. i självstyrelselagen, så att bestämmelserna kan träda i kraft den 1 januari 2023.


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Utbildning, kultur och idrott