Finans- och näringsutskottets betänkande 6/2023-2024

Tillhör ärendet: Ändring av studiestödslagen
Lagtingsår: 2023-2024

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 6/2023-2024

 

Datum

 

Finans- och näringsutskottet

2024-03-07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finans- och näringsutskottets betänkande

Ändring av studiestödslagen

·       Landskapsregeringens lagförslag LF 6/2023-2024

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Detaljmotiveringar 1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår ändringar av studiestödslagen vad gäller bestämmelserna om vem som har rätt till studiestöd, definitionen av stadigvarande bosatt på Åland samt begränsningen av möjligheten att bevilja studiestöd för längre tid än ett år i sänder.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagförslaget antas med de ändringar som framkommer i betänkandet.

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet konstaterar att ändringen dels i viss mån omdefinierar vem som kan söka studiestöd och dels möjliggör för myndigheten att bevilja studiestöd för hela den tidsperiod som en enskild utbildning omfattar.

     Enligt förslaget kommer antalet berättigade sökande att minska i viss mån, samtidigt lagfästs den praxis som redan tillämpats och som samordnar med den rättighet till studiestöd som finns i Sverige.

     Ändringen som möjliggör beviljande av studiestöd för längre tidsperioder har som huvudsyfte att jämna ut arbetsbelastningen inom myndigheten.

     I samband med den föreslagna ändringen i 23 § 3 mom. om studiestödets längd krävs också att motsvarande görs för studielånen, vilket kräver en ändring av 29 § 1 mom., något som förbisågs i lagförslaget och som utskottet nu korrigerar i sitt förslag till lagtinget.

     Utskottet konstaterar att förändringarna torde vara positiva för majoriteten av de berörda.

 

Detaljmotiveringar

 

Ingressen. Ändringen av paragrafrubriken i 1 § finns omnämnd i texten men är inte upptagen i ingressen.

     Utskottet har i behandlingen infört en ändring av 29 § 1 mom.

 

29 § 1 mom. Utskottet har enligt begäran från landskapsregeringen lagt till en ändring av 29 § 1 mom. Landskapsregeringen har meddelat att man förbisett att göra en ändring av 29 § 1 mom. Ändringen är kopplad till motsvarande förändring i 23 § 3 mom. vilken möjliggör att studiestöd kan beviljas för flera år i samma beslut.

 

Ikraftträdelsen. Landskapsregeringen har önskat att ikraftträdelsedatumet lämnas öppet. Samtidigt inskrivs en fullmakt som möjliggör vidtagandet av verkställighetsåtgärder innan lagen träder i kraft.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 24 januari 2024 inbegärt finans- och näringsutskottets yttrande i ärendet.

     Utskottet har i ärendet hört vice lantrådet Annika Hambrudd, lagberedaren Lotta Wickström, avdelningschefen Niklas Stenbäck och enhetschefen Marika Sundqvist-Karlsson.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden John Holmberg, ledamöterna Anders Ekström, Jörgen Gustafsson, Roger Höglund, Andreas Kanborg och ersättarna Sandra Listherby och Mika Nordberg.

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar lagförslaget med följande lydelse:

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om studiestöd

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     upphävs 23 § 3 mom. landskapslagen (2006:71) om studiestöd och

     ändras 1 § rubriken och 1 mom., och 2 § 1 mom. samt 29 § 1 mom., sådana lagrummen lyder i landskapslagen 2023/58, som följer:

 

1 §

Rätt till studiestöd

     Den som är stadigvarande bosatt på Åland och har rätt att uppehålla sig i Finland annat än tillfälligt har rätt till studiestöd i enlighet med bestämmelserna i denna lag. Rätten till studiestöd kvarstår i två år efter att en person beviljats eller haft rätt till studiestöd trots att personen inte är stadigvarande bosatt på Åland.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

2 §

Definitioner

     Med den som är stadigvarande bosatt på Åland avses en person som har haft sin hemkommun på Åland i annat syfte än studier, i minst sex månader i följd under de tolv senaste månaderna före den första månaden för vilken studiestöd beviljas. Den stadigvarande bosättningen ändras inte för den som bor på annan ort huvudsakligen på grund av studier och som beviljats studie-stöd enligt denna lag.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

29 §.  Lyftande av studielån mot landskapsborgen

Landskapsborgen för studielån beviljas för högst ett läsår i sänder. Landskapsborgen för studielånets sammanlagda belopp höjs för varje termin en studerande får studiestöd med det tillägg på studielånet som beviljas av kreditinstitutet för betalning av den ränta på studielånet som förfaller under läsåret.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2024.

     Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

__________________

 

 

 

Mariehamn den 7 mars 2024

 

 

Ordförande

 

 

John Holmberg

 

 

Sekreterare

 

 

Sten Eriksson