Finans- och näringsutskottets betänkande 6/2019-2020

Tillhör ärendet: Temporärt tilläggsstöd
Lagtingsår: 2019-2020

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 6/2019-2020

 

Datum

 

Finans- och näringsutskottet

2020-03-26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finans- och näringsutskottets betänkande

Temporärt tilläggsstöd

·      Landskapsregeringens lagförslag LF 13/2019-2020

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 2

Höranden. 2

Närvarande. 2

Reservationer 2

Utskottets förslag. 3

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att en landskapslag om temporärt tilläggsstöd för den som lyfter grunddagpenning eller arbetsmarknadsstöd antas. Förslaget medför att den som lyfter grunddagpenning eller arbetsmarknadsstöd för tiden 1 april – 30 juni 2020 även skulle kunna lyfta ett tilläggsstöd om 30 euro per dag för samma tidsperiod.

     Lagförslaget hänför sig till landskapsregeringens förslag till andra tilläggsbudget för år 2020 och avses bli behandlad i samband med den. Avsikten är att den föreslagna lagen ska behandlas som en budgetlag i enlighet med 20 § 3 mom. i självstyrelselagen, så att bestämmelserna snarast kan träda i kraft.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagtinget antar lagförslaget i oförändrad lydelse.

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet konstaterar att Covid-19 är en pandemi som slagit ut delar av världen och försatt Finland och Åland i undantagstillstånd. Detta är något som drabbar hela vårt samhälle hårt på alla plan både ekonomiskt och socialt. Ingen kan i dagsläget överblicka konsekvenserna av den pågående pandemin. Det står redan idag klart att de ekonomiska och sociala effekterna kommer att bli stora och långvariga samt att de kommer att drabba såväl små och stora företag som enskilda individer.

     Utskottet konstaterar att förslaget till lag om temporärt tilläggsstöd tar fasta på att dämpa de negativa effekterna. Lagen är ägnad att göra det lättare för företag att permittera personal och att stärka enskilda individers köpkraft i en förhoppningsvis tillfällig ekonomisk mycket trängd situation.

     I utskottet har funnits oro för att effekterna av det temporära tilläggsstödet inte är till fullo utredda och ifall tilläggsstödet när det utdelas i en komplex helhet av olika sociala trygghetssystem kan påverka inkomstrelaterade stöd och avgifter. Det kan finnas skäl att utreda hur det föreslagna tillägget på dagpenningen påverkar andra bidrag och vid behov återkomma med lagstiftning som krävs för att det temporära tilläggsstödet inte ska påverka nivån på de avgifter eller förmåner som uppbärs eller utbetalas med stöd av lagen om allmänt bostadsbidrag, barnbidragslagen, barnomsorgslagen, lagen om hemvårdsstöd osv.

  Utskottet konstaterar att lagen om temporärt tilläggsstöd för den som lyfter grunddagpenning är en åtgärd som gäller under en begränsad tidsperiod om tre månader från och med 1 april till och med 30 juni. Åtgärden har tillkommit på grund av den världsomspännande Covid-19 pandemin och är en viktig del i landskapsregeringens stödpaket för att långsiktigt säkra företags överlevnad samt de permitterades grundläggande trygghet och försörjning. Vidare konstaterar utskottet att detta tilläggsstöd sker på basen av landskapsregeringens politiska målsättningar. Regeringen vill underlätta permitteringsbeslut för att få ner lönekostnaderna för företagen då intäkterna uteblir, samtidigt som man vill förbättra betalningsförmågan för personer som permitterats vilka inte annars har ett tillräckligt skydd.

     I ljuset av behovet av skyndsam hantering föreslår utskottet inga ändringar i det aktuella lagförslaget. Med hänvisning till vad som ovan anförts uppmanar utskottet landskapsregeringen att återkomma vid behov av kompletteringar, ändringar eller förtydliganden.

 

Beslutet har tillkommit efter en omröstning som utföll 4–3. Beslutet biträddes av ordföranden Jörgen Pettersson samt ledamöterna Lars Häggblom, Liz Mattsson och Jörgen Strand. Reservation har lämnats av ledamoten Nina Fellman och ersättaren Katrin Sjögren.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 26 mars 2020 inbegärt finans- och näringsutskottets yttrande över förslaget till tilläggsbudget.

 

Höranden

 

Utskottet har i ärendet hört näringsministern Fredrik Karlström, avdelningschefen Linnea Johansson och lagberedaren Hans Selander samt tagit del av FFC:s lokalorganisation på Åland öppna brev till lagtinget av den 26 mars 2020.

 

Beslutet om höranden har tillkommit efter en omröstning som utföll 4–3. Beslutet biträddes av ordföranden Jörgen Pettersson samt ledamöterna Lars Häggblom, Liz Mattsson och Jörgen Strand. Reservationer har lämnats dels av ledamoten Stephan Toivonen samt av ledamoten Nina Fellman och ersättaren Katrin Sjögren.

 

Närvarande

 

I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Jörgen Pettersson, ledamöterna Nina Fellman, Lars Häggblom, Liz Mattsson, Jörgen Strand och Stephan Toivonen samt ersättaren Katrin Sjögren.

 

Reservationer

 

Följande reservationer har fogats till betänkandet:

 

Ledamoten Stephan Toivonen har inlämnat en (1) reservation.

Ledamoten Nina Fellman och ersättaren Katrin Sjögren har inlämnat en (1) reservation.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar lagförslaget i oförändrad lydelse

    

 

Mariehamn den 26 mars 2020

 

 

 

Ordförande

 

 

Jörgen Pettersson

 

 

 

Sekreterare

 

 

Emma Dahlén