Temporärt tilläggsstöd

Lagförslag LF 13/2019-2020 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Landskapsregeringen föreslår att en landskapslag om temporärt tilläggsstöd för den som lyfter grunddagpenning eller arbetsmarknadsstöd antas. För-slaget medför att den som lyfter grunddagpenning eller arbetsmarknadsstöd för tiden 1 april – 30 juni 2020 även skulle kunna lyfta ett tilläggsstöd om 30 euro per dag för samma tidsperiod.
Lagförslaget hänför sig till landskapsregeringens förslag till andra tilläggsbudget för år 2020 och avses bli behandlad i samband med den. Av-sikten är att den föreslagna lagen ska behandlas som en budgetlag i enlighet med 20 § 3 mom. i självstyrelselagen, så att bestämmelserna snarast kan träda i kraft.


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Socialvård och sysselsättning