Finans- och näringsutskottets betänkande 6/2021-2022

Lagtingsår: 2021-2022

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 6/2021-2022

 

Datum

 

Finans- och näringsutskottet

2022-02-03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finans- och näringsutskottets betänkande

Förvaltning på Åland av fonder inom området för inrikes frågor under programperioden 2021—2027

·      Landskapsregeringens lagförslag nr 8/2021-2022

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar en landskapslag om tillämpning på Åland av lagen om fonderna inom området för inrikes frågor under programperioden 2021-2027 (programfondslagen). Genom att anta programfondslagen blir det möjligt för åländska aktörer att fortsättningsvis söka medel från en EU-fond för asyl, migration och integration och från en EU-fond som beviljar medel för projekt som har att göra med EU:s inre säkerhet. Handläggningen av stöden ska enligt landskapslagen skötas av landskapsregeringen men avsikten är att så fort programfondslagen blivit tillämplig på Åland tillse att skötseln av förvaltningsuppgifterna, på motsvarande sätt som är fallet för närvarande, handhas av berört ministerium, med stöd av överenskommelseförordning. Stöden kan sökas fram till och med 2027 så det är viktigt att lagen träder i kraft och kan börja tillämpas så snart som möjligt.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagförslaget antas i oförändrad form.

 

Utskottets synpunkter

 

Genom antagande av detta lagförslag skapas möjlighet för åländska aktörer att ansöka om fondmedel direkt från EU:s asyl-, migrations- och integrationsfond (AMIF) samt från fonden för EU:s inre säkerhet för projekt inom fondernas verksamhetsområden. Fondernas finansieringsinsats är också betydande då det går att erhålla upp till 90 procents projektfinansiering från AMIF-fonden.

     Utskottet välkomnar den möjlighet som denna lag ger för åländska aktörer att söka finansiering för projekt inom områden där det annars kan vara svårt att få resurserna att räcka till.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 28 januari 2022 inbegärt finans- och näringsutskottets yttrande i ärendet.

     Utskottet har i ärendet hört vice lantrådet Harry Jansson.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Jörgen Pettersson, viceordföranden John Holmberg, ledamöterna Nina Fellman, Lars Häggblom, Johan Lindström, Robert Mansén och Jörgen Strand.

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar lagförslaget i oförändrad lydelse.

 

 

 

 

Mariehamn den 3 februari 2022

 

 

 

Ordförande

 

 

Jörgen Pettersson

 

 

 

Sekreterare

 

 

Sten Eriksson