Förvaltning på Åland av fonder inom området för inrikes frågor under programperioden 2021—2027

Lagförslag LF 8/2021-2022 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar en landskapslag om tilllämpning på Åland av lagen om fonderna inom området för inrikes frågor under programperioden 2021—2027 (programfondslagen). Genom att anta programfondslagen blir det möjligt för åländska aktörer att fortsättningsvis söka medel från en EU-fond för asyl, migration och integration och från en EU-fond som beviljar medel för projekt som har att göra med EU:s inre säkerhet. Handläggningen av stöden ska enligt landskapslagen skötas av landskapsregeringen men avsikten är att så fort programfondslagen blivit tillämplig på Åland tillse att skötseln av förvaltningsuppgifterna, på mot-svarande sätt som är fallet för närvarande, handhas av berört ministerium, med stöd av överenskommelseförordning. Stöden kan sökas fram till och med 2027 så det är viktigt att lagen träder i kraft och kan börja tillämpas så snart som möjligt.


Åtgärder