Finans- och näringsutskottets betänkande 6/2022-2023

Lagtingsår: 2022-2023

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 6/2022-2023

 

Datum

 

Finans- och näringsutskottet

2022-12-14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finans- och näringsutskottets betänkande

Ändringar i kommunalbeskattningen 2023

·       Landskapsregeringens lagförslag LF 10/2022-2023

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att grundavdraget höjs genom att avdragets nedtrappningsgrad sänks. Grundavdragets maxbelopp är 3 500 euro, vilket innebär att en skattskyldig som har en förvärvsinkomst efter andra avdrag som uppgår till 3 500 euro eller mindre får dra av hela beloppet. Om förvärvsinkomsten överstiger 3 500 euro sänks grundavdraget enligt gällande lag med 18 procent av det överstigande beloppet. Enligt förslaget ska avdraget sänkas med 8,4 procent av det överstigande beloppet.

     Förslaget innehåller även temporära bestämmelser som innebär att hushållsavdraget enligt vissa avvikande grunder samt på basis av elenergiräkningar ska tillämpas även vid kommunalbeskattningen på Åland. Hushållsavdraget är ett avdrag som primärt dras från statsskatten, men i de fall där statsskatten inte är tillräcklig dras avdraget också från kommunalskatten och till den delen regleras avdraget i kommunalskattelagen. De avvikande grunderna gäller höjt hushållsavdrag för kostnader för avstående från oljeuppvärmning samt hushålls-, omsorgs- och vårdarbete och är avsedda att tillämpas för skatteåren 2022–2027. Det höjda hushållsavdraget på basis av el­-energiräkningar gäller skatteåret 2023.

     Slutligen ingår i förslaget också komplettering och förtydligande av vissa bestämmelser i kommunalskattelagen, vilket föranleds av de ändringar som sker i beskattningen i riket med anledning av den stora social- och hälsovårdsreformen där. Till den delen är syftet med förslaget att kommunalbeskattningen på Åland inte ska förändras.

     De föreslagna lagändringarna är avsedda att tillämpas från och med beskattningen för skatteåret 2023, förutom förslaget om vissa avvikande grunder för hushållsavdraget som är avsett att även tillämpas retroaktivt vid beskattningen för skatteåret 2022. Med hänvisning till det bör lagstiftningen träda i kraft så snart som möjligt.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagtinget antar lagförslaget.

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet konstaterar att förslaget innehåller en rad förändringar i de kommunala skatteavdragen.

     Den mest betydande förändringen är att nedtrappningsgraden för grundavdraget i kommunalbeskattningen sänks från 18 procent till 8,4 procent. I praktiken innebär det att den högsta nettoförvärvsinkomstnivån som kan erhålla grundavdrag stiger från cirka 23 000 euro till cirka 45 000 euro.

     Vidare ändrar hushållsavdraget på två punkter, dels så att det högsta avdragsbeloppet höjs till 3 500 euro under perioden 2022-2027 och dels så att andelen för de avdragsberättigade arbetskostnaderna stiger från 40 till 60 procent.

     Vidare införs ett temporärt avdrag för januari till april 2023 som avser att kompensera för de förhöjda elpriserna. Hushåll med elräkningar som överstiger 2 000 euro får göra avdrag via hushållsavdraget.

     Därutöver har lagtinget redan godkänt en höjning av avdraget för arbetsresekostnader (LTB 45/2022), något som blev gällande retroaktivt för år 2022. Motsvarande höjning genomfördes i Finland och har nu förlängts till att gälla även 2023. Denna höjning blir automatiskt gällande även på Åland med stöd av den nya formulering som intogs i 10 § i kommunalskattelagen i samband med lagtingets beslut.

     Utskottet konstaterar att det är bra att hushållens kostnadsbörda kan lättas genom delvis temporära skattelindringar och att det är viktigt att landskapsregeringen följer med kostnadslägets utveckling under nästa år.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 12 december 2022 inbegärt finans- och näringsutskottets yttrande i ärendet.

     Utskottet har i ärendet hört ministern Roger Höglund, lagberedaren Diana Lönngren, förbundsdirektören Minna Hellström från Ålands kommunförbund samt stadsdirektören Arne Selander från Mariehamns stad.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Jörgen Pettersson, viceordföranden John Holmberg, ledamöterna Nina Fellman, Lars Häggblom och Robert Mansén.

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar lagförslaget i föreslagen lydelse.

 

 

 

 

 

 

Mariehamn den 14 december 2022

 

 

Ordförande

 

 

Jörgen Pettersson

 

 

 

Sekreterare

 

 

Sten Eriksson