Ändringar i kommunalbeskattningen 2023

Lagförslag LF 10/2022-2023 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Landskapsregeringen föreslår att grundavdraget höjs genom att avdragets nedtrappningsgrad sänks. Grundavdragets maxbelopp är 3 500 euro, vilket innebär att en skattskyldig som har en förvärvsinkomst efter andra avdrag som uppgår till 3 500 euro eller mindre får dra av hela beloppet. Om förvärvsinkomsten överstiger 3 500 euro sänks grundavdraget enligt gällande lag med 18 procent av det överstigande beloppet. Enligt förslaget ska avdraget sänkas med 8,4 procent av det överstigande beloppet.
Förslaget innehåller även temporära bestämmelser som innebär att hushållsavdraget enligt vissa avvikande grunder samt på basis av elenergiräkningar ska tillämpas även vid kommunalbeskattningen på Åland. Hushållsavdraget är ett avdrag som primärt dras från statsskatten, men i de fall där statsskatten inte är tillräcklig dras avdraget också från kommunalskatten och till den delen regleras avdraget i kommunalskattelagen. De avvikande grunderna gäller höjt hushållsavdrag för kostnader för avstående från oljeuppvärmning samt hushålls-, omsorgs- och vårdarbete och är avsedda att tillämpas för skatteåren 2022–2027. Det höjda hushållsavdraget på basis av el¬-energiräkningar gäller skatteåret 2023.
Slutligen ingår i förslaget också komplettering och förtydligande av vissa bestämmelser i kommunalskattelagen, vilket föranleds av de ändringar som sker i beskattningen i riket med anledning av den stora social- och hälsovårdsreformen där. Till den delen är syftet med förslaget att kommunalbeskattningen på Åland inte ska förändras.
De föreslagna lagändringarna är avsedda att tillämpas från och med beskattningen för skatteåret 2023, förutom förslaget om vissa avvikande grunder för hushållsavdraget som är avsett att även tillämpas retroaktivt vid beskattningen för skatteåret 2022. Med hänvisning till det bör lagstiftningen träda i kraft så snart som möjligt.


Åtgärder