Finans- och näringsutskottets betänkande 7/2016-2017

Lagtingsår: 2016-2017

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 7/2016-2017

 

Datum

 

Finans- och näringsutskottet

10 januari 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finans- och näringsutskottets betänkande

Ändringar i skattelagstiftningen 2017

·       Landskapsregeringens lagförslag nr 7/2016-2017

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 1

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att avdraget för inkomstens förvärvande, pensionsinkomstavdraget och grundavdraget ändras. Det nya företagaravdraget som införs i Finland kommer även att tillämpas vid kommunalbeskattningen i landskapet.

     Det högsta beloppet för avdraget för inkomstens förvärvande höjs med 130 euro, från 620 till 750 euro, och avdragets inflödes- och minskningsprocent höjs också. Pensionsinkomstavdraget höjs liksom maximibeloppet för grundavdraget. Det sistnämnda höjs med 40 euro, från 3 020 till 3 060 euro.

     Slutligen innehåller förslaget även en justering av hänvisningen till åldern för ålderspension i anslutning till frivilliga tilläggspensionsarrangemang. Justeringen är en följd av en reform av arbetspensionslagstiftningen.

     Den föreslagna lagstiftningen är avsedd att tillämpas från och med beskattningen för skatteåret 2017.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagförslaget antas oförändrat.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 9 januari 2017 begärt in finans- och näringsutskottets yttrande över ändringar i skattelagstiftningen 2017.

     Utskottet har i ärendet hört finansministern Mats Perämaa, finanschefen Conny Nyholm, budgetplaneraren Robert Lindblom och lagberedaren Diana Lönngren.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Tage Silander, vice ordföranden Göte Winé samt ledamöterna John Holmberg, Lars Häggblom, vtm Veronica Thörnroos, Stephan Toivonen och ersättaren Sara Kemetter.

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar lagförslaget oförändrat.

 

 

Mariehamn den 10 januari 2017

 

 

Ordförande

 

 

Tage Silander

 

 

Sekreterare

 

 

Pia Rothberg-Olofsson