Finans- och näringsutskottets betänkande 7/2019-2020

Lagtingsår: 2019-2020

Ladda ner Word-dokument

LSvapen

5x5px

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 7/2019-2020

 

Datum

 

Finans- och näringsutskottet

2020-03-26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finans- och näringsutskottets betänkande

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2020

  

·      Landskapsregeringens förslag till andra tilläggsbudget för år 2020

                                                                       

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 2

Höranden. 2

Utskottets förslag. 3

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar ett förslag till tilläggsbudget. Förslaget omfattar anslag för att säkerställa resurserna för kritiska samhällsfunktioner och åtgärder för att lindra de ekonomiska effekterna för näringsliv, privatpersoner och tredje sektor som uppstår p.g.a. att det råder undantagsförhållanden i Finland och på Åland till följd av Covid-19 pandemin. I förslaget ingår även anslag till landskapsregeringens disposition för idag ännu inte identifierade behov av snabba åtgärder. Landskapsregeringen föreslår att tilläggsbudgetförslaget finansieras med upplösning av reserveringar av penningautomatmedel.

     Förslaget till tilläggsbudget innebär ökade utgifter om ca 32,8 miljoner euro. I och med att tilläggsbudgeten enligt förslaget finansieras genom upplösning av reserveringar påverkas inte summan av budgeterade utgifter. I och med tillägget har hittills under år 2020 fortsättningsvis budgeterats utgifter om 406 740 000 euro.

   Efter upplösningen av reserveringarna ur penningautomatmedel om ca 32,9 miljoner är beloppet av återstående reservering ca 16,9 miljoner, att jämföra med 49,7 miljoner enligt grundbudgeten för 2020.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att förslaget till tilläggsbudget antas i oförändrad form.

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet konstaterar att Covid-19 är en pandemi som slagit ut delar av världen och försatt Finland och Åland i undantagstillstånd. Detta är något som drabbar hela vårt samhälle hårt på alla plan både ekonomiskt och socialt.

     Ingen kan i dagsläget överblicka konsekvenserna av den pågående pandemin. Det står redan idag klart att de ekonomiska och sociala effekterna kommer att bli stora och långvariga samt att de kommer att drabba såväl små och stora företag som enskilda individer. Strukturen på Ålands näringsliv gör att Ålands ekonomi är särskilt sårbart för de restriktioner som har föranletts av rådande undantagstillstånd. En betydande arbetslöshet kan vara verklighet inom kort i landskapet. 

     De långsiktiga konsekvenserna av pandemin och de åtgärder som vidtagits är omöjliga att förutse. Beaktat hur snabbt och i vilken omfattning företag och individer påverkas är det ändå nödvändigt att omgående vidta åtgärder för att bromsa de negativa effekterna av situationen.

     Finans- och näringsutskottet stödjer mot denna bakgrund åtgärderna i tilläggsbudgeten och understryker vikten av beredskap att fortsätta stödja företagare och arbetstagare med målet att upprätthålla enskildas och hela samhällets konkurrens- och livskraft.

     Den pågående pandemin medför en akut situation som ställer krav på ett effektivt och snabbt beslutsfattande. Den förutsätter nya åtgärder och en samhällelig samling utöver det normala. Utskottets hantering av ärendet har liksom beredningen varit skyndsam. Det är naturligt att det i en sådan process finns aspekter där man funnit osäkerhet. Frågan om vilka krav som ska gälla för de medel som beviljas, exempelvis i förhållande till utdelningsbara medel och bonussystem är en sådan aspekt. Som landskapsregeringen konstaterar kan det också finnas skäl att återkomma i fråga om stödåtgärder för de allra minsta företagen samt att informera om hur det ospecificerade beloppet om fyra miljoner euro har använts. Utskottet uppmanar landskapsregeringen att, om nödvändigt, återkomma med ytterligare åtgärdsförslag och vilka ekonomiska förutsättningar som står till buds. Utskottet framhåller samtidigt vikten av att samtidigt som man hanterar den nuvarande och ständigt föränderliga krisen också arbeta för att upprätthålla och helst stärka konkurrenskraften för Åland i omvärlden.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 25 mars 2020 inbegärt finans- och näringsutskottets yttrande över förslaget till tilläggsbudget.

 

Höranden

 

Utskottet har i ärendet hört lantrådet Veronica Thörnroos, finansministern Torbjörn Eliasson, näringsministern Fredrik Karlström och avdelningschefen Linnea Johansson från näringsavdelningen, finanschefen Conny Nyholm och budgetplaneraren Robert Lindblom från finansavdelningen.

 

Inför ärendets behandling har utskottet även tagit del av ett allmänt hörande öppet för samtliga lagtingsledamöter av forskningschefen Jouko Kinnunen och utredaren Johan Flink från Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB), verkställande direktören Anders Ekström från Ålands näringsliv r.f., verkställande direktören Lotta Berner Sjölund från Visit Åland r.f., ordföranden Mats Adamczak från Företagarna på Åland r.f., verkställande direktören Peter Wiklöf från Ålandsbanken Abp, direktören Jan-Erik Rask från Nordea Bank Abp, verkställande direktören Johnny Nordqvist och direktören Stefan Jakobsson från Andelsbanken för Åland, verkställande direktören Jan Hanses och informationsdirektören Johanna Boijer-Svahnström från Viking Line Abp, verkställande direktören Björn Blomqvist från Rederi Ab Eckerö samt verkställande direktören Dan Mikkola från Godby Shipping Ab.

 

Närvarande

 

I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Jörgen Pettersson, ledamöterna Nina Fellman, Lars Häggblom, Liz Mattsson, Jörgen Strand och Stephan Toivonen samt ersättaren Katrin Sjögren.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

-        att lagtinget antar landskapsregeringens förslag till andra tillägg till budgeten för år 2020 i oförändrad lydelse, samt

-        att lagtinget beslutar att andra tillägget till budgeten för år 2020 ska tillämpas omedelbart i den lydelse den har i lagtingets beslut.

 

 

Mariehamn den 26 mars 2020

 

 

Ordförande

 

 

 

 

Jörgen Pettersson

 

 

Sekreterare

 

 

 

 

Emma Dahlén