Finans- och näringsutskottets betänkande 7/2020-2021

Lagtingsår: 2020-2021

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 7/2020-2021

 

Datum

 

Finans- och näringsutskottet

2021-01-26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finans- och näringsutskottets betänkande

Ändring av landskapslagen om studiestöd

·       Landskapsregeringens lagförslag LF 12/2020-2021

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Lanskapsregeringen föreslår att beloppet för studielån med landskapsborgen höjs. För studerande under 18 år med föräldrar med låga inkomster föreslås beloppsgränserna för föräldrarnas inkomster ändras så att fler studerande ska kunna få extra tillägg till studiestödet och beloppet för det extra tillägget föreslås höjas. Det extra tillägget samt beloppsgränserna för föräldrarnas inkomster föreslås i likhet med övriga studiestöd justeras årligen i enlighet med konsumentprisindex. Avsikten är att lagändringen ska träda i kraft den 1 augusti 2021.

 

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagtinget antar lagförslaget oförändrat med de tekniska korrigeringar som framgår i utskottets förslag.

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet konstaterar att borgensbeloppen höjs till samma nivå som i Finland. Med tanke på att de studerandes möjligheter till sommar- och extrainkomster under pandemin försämrats är det bra att möjligheterna till studiefinansiering förbättras.

     Utskottet har erfarit att landskapsregeringen har initierat en större översyn av studiestödsystemet och att en arbetsgrupp nyligen har inlämnat en rapport som ska utgöra underlag för det fortsatta arbetet.

 

Detaljmotiveringen

 

Utskottet har gjort några smärre ändringar av teknisk natur. I ingressen har en laghänvisning ändrats. I 20 § har siffertalen fått ett mellanslag istället för punkt vid tusendelsavgränsningen.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 18 januari 2021 inbegärt finans- och näringsutskottets yttrande i ärendet.

     Utskottet har i ärendet hört ministern Annika Hambrudd, lagberedaren Alexandra Favorin och handläggningschefen Kerstin Sundman vid Ålands arbetsmarknads- och studiestödsmyndighet (AMS).

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Jörgen Pettersson, vice ordföranden John Holmberg, ledamöterna Nina Fellman, Lars Häggblom, Liz Mattsson, Jörgen Strand och Stephan Toivonen.

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar lagförslaget i följande lydelse:

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om studiestöd

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 6a §, 18 §, 20 § 2 och 3 mom. landskapslagen (2006:71) om studiestöd, av dessa lagrum 6a § sådan den lyder i 2008/66, 18 § sådan den lyder i 2013/16 samt 20 § 2 mom. sådant det lyder i 2008/66, som följer:

 

6a §

Indexjustering av studiestöd

     Beloppen för studiestöden i 7–16 §§, 20 § 2 mom. och föräldrainkomstgränserna i 20 § 2 och 3 mom. fastställs årligen på basis av föregående års belopp. Till föregående års belopp läggs den ändring i det konsumentprisindex som fastställts av Ålands statistik- och utredningsbyrå och som ägde rum under det föregående kalenderåret, avrundat till närmaste euro. De indexjusterade beloppen tillämpas från och med augusti månad och fastställs av arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten före utgången av april månad.

 

18 §

Belopp för studielån med landskapsborgen

     Landskapsborgen för studielån till studerande som fyllt 18 år är 650 euro per månad.

     Landskapsborgen för studielån till studerande som inte fyllt 18 år är 307 euro per månad.

     Den som studerar vid en skola med terminsavgifter kan få borgensbeloppet enligt 1 eller 2 mom. höjt med terminsavgiftens belopp, dock högst med 884 euro per månad.

 

20 §

Extra tillägg för studerande under 18 år

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Om den studerandes föräldrars sammanlagda inkomster är låga kan den studerande för heltidsstudier erhålla ett extra tillägg. Tillägget uppgår till 83 euro per månad om föräldrarnas sammanlagda inkomst är mindre än 33 000 euro per år och 55 euro per månad om den sammanlagda inkomsten är mindre än 40 000 euro per år. För deltidsstudier är beloppen istället 42 euro respektive 28 euro.

     Om det utöver den studerande finns hemmavarande barn som inte fyllt 18 år ska den inkomstgräns som avses i 2 mom. höjas med 3 881 euro per barn.

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2021.

     Indexjusteringen av extra tillägg enligt 20 § 2 mom. och av föräldrainkomstgränserna i 20 § 2 och 3 mom. görs första gången för läsåret 2022/23.

 

__________________

 

 

 

 

 

Mariehamn den 26 januari 2021

 

 

Ordförande

 

 

Jörgen Pettersson

 

 

Sekreterare

 

 

Sten Eriksson