Finans- och näringsutskottets betänkande 7/2022-2023

Lagtingsår: 2022-2023

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 7/2022-2023

 

Datum

 

Finans- och näringsutskottet

2022-12-14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finans- och näringsutskottets betänkande

Kompensation till kommunerna för resekostnadsavdraget och grundavdraget

·       Landskapsregeringens lagförslag LF 11/2022-2023

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att kommunerna kompenseras för den förlust av skatteintäkter som beror på resekostnadsavdraget och grundavdraget vid kommunalbeskattningen.

     Kompensationen ska baseras på det verkliga skatteutfallet och uppgå till 70 procent av de förlorade skatteintäkterna. Enligt förslaget ska ett kalkylerat förskott betalas ut under det aktuella skatteåret. Förskottet avräknas sedan i förhållande till det verkliga utfallet när beskattningen har slutförts.

     Den föreslagna lagen föreslås bli tillämpad från och med skatteåret 2023 och den bör därför träda i kraft så snart som möjligt.

 

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagtinget antar lagförslaget.

 

Utskottets synpunkter

 

I lagförslaget föreslås kommunerna i fortsättningen kompenseras för grundavdraget och reseavdraget i kommunalbeskattningen. Utskottet konstaterar att tidigare har det inte utgått någon kompensation för dessa avdrag. Enligt beräkningar kommer kommunerna att förlora cirka 3 miljoner euro på höjningen av grundbidraget (LF 10/2022-2023) och cirka en miljon på det höjda reseavdraget (LTB 45/2022).

     Principen vid införandet av nya kommunala skatteavdrag har tidigare varit att kommunerna kompenseras i sin helhet. I detta lagförslag föreslår landskapsregeringen att kompensationen ges till 70 procent, men beräknat på beloppet av hela grundavdraget och resekostnadsavdraget. Det betyder att delar av avdragen som inte tidigare varit kompenserade i fortsättningen kommer att kompenseras. Landskapsregeringen beräknar att kommunernas inkomster kommer att öka till följd av lagens införande.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 12 december 2022 inbegärt finans- och näringsutskottets yttrande i ärendet.

     Utskottet har i ärendet hört ministern Roger Höglund, lagberedaren Diana Lönngren, förbundsdirektören Minna Hellström från Ålands kommunförbund samt stadsdirektören Arne Selander från Mariehamns stad.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Jörgen Pettersson, viceordföranden John Holmberg, ledamöterna Nina Fellman, Lars Häggblom och Robert Mansén.

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar lagförslaget i föreslagen lydelse.

 

 

 

 

 

 

Mariehamn den 14 december 2022

 

 

Ordförande

 

 

Jörgen Pettersson

 

 

 

Sekreterare

 

 

Sten Eriksson