Kompensation till kommunerna för resekostnadsavdraget och grundavdraget

Lagförslag LF 11/2022-2023 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Landskapsregeringen föreslår att kommunerna kompenseras för den förlust av skatteintäkter som beror på resekostnadsavdraget och grundavdraget vid kommunalbeskattningen.
Kompensationen ska baseras på det verkliga skatteutfallet och uppgå till 70 procent av de förlorade skatteintäkterna. Enligt förslaget ska ett kal-kylerat förskott betalas ut under det aktuella skatteåret. Förskottet avräknas sedan i förhållande till det verkliga utfallet när beskattningen har slutförts.
Den föreslagna lagen föreslås bli tillämpad från och med skatteåret 2023 och den bör därför träda i kraft så snart som möjligt


Åtgärder