Finans- och näringsutskottets betänkande 8/2020-2021

Lagtingsår: 2020-2021

Ladda ner Word-dokument

LSvapen

5x5px

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 8/2020-2021

 

Datum

 

Finans- och näringsutskottet

2021-01-28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finans- och näringsutskottets betänkande

Förslag till femte tilläggsbudget för år 2020

 

·       Landskapsregeringens förslag till femte tilläggsbudget för år 2020

                                               

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag jämte komplettering. 1

Motioner 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Allmän motivering. 1

Ärendets behandling. 2

Höranden. 2

Närvarande. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag jämte komplettering

 

Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar en femte tilläggsbudget för 2020.

     I förslaget till tilläggsbudget föreslås bland annat att avräkningsbeloppet justeras i enlighet med beslut av Ålandsdelegationen och att den kompensation som staten kommer att bevilja Åland för coronarelaterade kostnader budgeteras som intäkter för ÅHS.

     I och med tillägget har under år 2020 budgeterats 423 934 000 euro.

 

Motioner

 

I anslutning till budgetförslaget har ingen budgetmotion inlämnats.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att budgetförslaget antas i oförändrad form.

 

Utskottets synpunkter

 

Allmän motivering

 

Utskottet konstaterar att 2020 års sista tilläggsbudget huvudsakligen innehåller poster som är till för att reglera kända poster på intäkts- respektive kostnadssidan.  Tilläggsbudgetens effekt på budgeten utgörs av nettointäkter om 5 487 000 euro, vilket innebär att budgetens kalkylerade nettoresultat utgör – 54 848 000 euro när tidigare budgetar under året beaktas.

 

 

 

Skatteintäkter

 

Slutregleringen av avräkningsbeloppet för 2019 innebär en återbetalning om 2,9 miljoner euro medan förskottet för år 2020 får ett tillägg om 4,6 miljoner euro, vilket innebär en nettoinbetalning om ca 1,6 miljoner euro.

 

Pandemikostnader

 

Utskottet har erfarit att landskapet och kommunerna kommer att erhålla cirka 6 miljoner euro ur statsbudgeten för att täcka Coronapandemins kostnader. I föreliggande budget har landskapsregeringen budgeterat intäkter om 5 080 000 euro under momenten 40010 (100 000 euro), 84000 (4 676 000 euro) och 984000 (304 000 euro). Hela beloppet överförs som en reservation till det s.k. PAF-kontot (moment 89250).

     Utskottet konstaterar att större delen av den statliga kompensationen i detaljmotiveringen redovisas som ”försäljningsintäkter” under ÅHS verksamhetskonto. Utskottet konstaterar att budgeteringen av beloppet om 4 676 000 euro som försäljningsintäkt kan upplevas som missledande. I ekonomisystemets kontoplan finns däremot ett underkonto till kontot ”Försäljningsintäkter” som har titeln ”Övriga ersättningar från staten”, till vilket beloppet kommer att bokföras.

 

Avskrivningar

 

I tilläggsbudgeten görs en nedskrivning om 1 031 000 euro av den sedan länge ur bruk tagna Marsundsbron. Bron revs under år 2020. Rivningen av bron budgeterades redan 2019 under ett moment i investeringsbudgeten (976000), vilket ledde till att kostnaderna för bron infördes i anläggningsregistret som en tillgång, som därför nu måste avföras genom att uppta en kostnad i finansieringsdelen i budgeten. Resultaträkningen för år 2020 kommer således att belastas med motsvarande belopp.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 25 januari 2021 inbegärt finans- och näringsutskottets yttrande över förslaget till tilläggsbudget.

 

Höranden

 

Utskottet har i ärendet hört finansministern Roger Höglund, biträdande finanschefen Runa Tufvesson och budgetplaneraren Robert Lindblom från finansavdelningen.

 

Närvarande

I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Jörgen Pettersson, vice ordföranden John Holmberg samt ledamöterna Nina Fellman, Lars Häggblom, Liz Mattsson, Jörgen Strand och Stephan Toivonen.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

-          att lagtinget antar landskapsregeringens förslag till femte tillägg till budgeten för år 2020 samt

-          att lagtinget beslutar att femte tillägget till budgeten för år 2020 ska tillämpas omedelbart i den lydelse den har i lagtingets beslut.

 

 

 

Mariehamn den 28 januari 2021

 

 

Ordförande

 

 

 

 

Jörgen Pettersson

 

 

Sekreterare

 

 

 

 

Sten Eriksson