Finans- och näringsutskottets betänkande 9/2013-2014

Lagtingsår: 2013-2014

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 9/2013-2014

 

Datum

 

Finans- och näringsutskottet

2014-01-14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finans- och näringsutskottets betänkande

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2013

·       Landskapsregeringens budgetförslag nr 2/2013-2014

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Allmän motivering. 1

Detaljmotivering. 2

Ärendets behandling. 3

Hörande. 3

Reservationer 3

Närvarande. 3

Utskottets förslag. 3

 

                                                                

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar ett förslag till andra tillägg till budgeten för år 2013. Förslaget till tilläggsbudget balanserar på ett netto om 6.962.000 euro. Om tilläggsbudgeten antas har totalt 362.288.000 euro budgeterats för år 2013.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att landskapsregeringens förslag till andra tillägg till budgeten för år 2013 antas med beaktande av utskottets motiveringar i betänkandet.

 

Utskottets synpunkter

 

Allmän motivering

 

Budgetdisciplin är av största vikt för att uppnå en trovärdig budgetering och ekonomi i balans. I sitt betänkande över grundbudgeten för år 2013 (FNU 6/2012-2013) konstaterade utskottet följande: ”Lagtinget har ett flertal tillfällen efterlyst krafttag för att erhålla budgetdisciplin. Flera verksamheter kommer att få svårt att hålla givna budgetramar men tilläggsbudget bör inte beviljas för sådana budgetöverskridningar som borde ha kunnat förutses och hanterats genom anpassning av verksamheten. Utskottet framhåller nu att det är viktigt att anslagen räcker till för de olika verksamheterna och att det är väsentligt att landskapsregeringen försöker verka för att utgiftsanslagen underskrids där det är möjligt samtidigt som verksamheten bedrivs som angivits i budget och verksamhetsplaner.”. Utskottet förutsätter att arbetet fortgår med att upprätthålla en god budgetdisciplin.

     Osäkerheten i fråga om den finländska ekonomin kvarstår även framöver och utskottet framhåller att utvecklingen av den finländska ekonomin är av central betydelse för utvecklingen av avräkningsbelopp och skattegottgörelse.

      

Detaljmotivering

 

 

UTGIFTER

 

 

43.

KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

43.60.

ÅLANDS POLISMYNDIGHET

43.60.20.

Ålands polismyndighet – verksamhetsutgifter (VR)

 

Utskottet konstaterar att en ny lagstiftning om en styrelse för polismyndigheten trätt ikraft den 1 januari 2014 varvid styrelsen årligen ska besluta om samt tillställa landskapsregeringen polismyndighetens budgetförslag. Styrelsen ska enligt lagstiftningen följa polismyndighetens verksamhet och enligt utskottets uppfattning verka för att budgetramarna hålls.

 

47.

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

47.30.

ÅLANDS ARBETSMARKNADS- OCH STUDIESERVICEMYNDIGHET

47.30.50.

Arbetslöshetsersättningar (F)

 

Enligt ÅSUB:s statistikmeddelande om arbetsmarknaden från den 8 januari 2014 ökade den öppna arbetslöshetsgraden till 4,0 procent i december 2013. Detta är en ökning med ca 0,4 procentenheter jämfört med december året innan då den var 3,6 procent. Den totala arbetslöshetsgraden per december 2013 (vilken inkluderar 47 personer i sysselsättningsåtgärder) uppgick till 4,3 procent, och var för de åländska männen 5,0 procent och för de åländska kvinnorna 3,7 procent. Arbetslöshetsgraden för ungdomar under 25 år var 8,6 procent. I december året innan var den 6,6 procent. Arbetslösheten för de 55 år fyllda var 3,1 procent, jämfört med 3,2 procent i december året innan. Antalet långtidsarbetslösa (117 st) ökade något och utgör 0,8 procent av arbetskraften.

     Utskottet ser allvarligt på sysselsättningssituationen och befarar att läget kan komma att försämras ytterligare, särskilt den stigande ungdomsarbetslösheten bör uppmärksammas.

 

47.30.54.

Sysselsättningens främjande (R)

 

Enligt 3 § 4 mom. landskapslag (2006:8) om arbetsmarknadspolitisk verksamhet ska landskapsregeringen årligen anta en verksamhetsplan med närmare inriktning på arbetsmarknadspolitiken i landskapet. Utskottet emotser att tidigare verksamhetsplan utvärderas, innan en ny antas, i syfte att se om nuvarande åtgärder är tillräckliga för att på ett konkret och effektivt sätt förbättra den rådande sysselsättningssituationen och möta den osäkerhet som präglar den åländska arbetsmarknaden framöver. Utskottet emotser att landskapsregeringen intar en proaktiv hållning för att hantera den framtida sysselsättningssituationen.

 

48.

TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

48.20.

KOSTNADER FÖR SJÖTRAFIK

48.20.70.

Anskaffning av färjor och fartyg (R)

 

Utskottet har erfarit att landskapsregeringen under mars månad år 2014 kommer till lagtinget med ett meddelande om kortrutten samtidigt som man avser beskriva planerna på anskaffning av fartyg.

     I fråga om m/s Skarven konstaterar utskottet att skrivningarna under momentet enbart avser de avslutade domstolsförhandlingarna om förseningsböterna. Utskottet betonar vikten av noggrannhet i samband med upphandlingar, avtalsförhandlingar m.m.

 

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 8 januari 2014 inbegärt finans- och näringsutskottets yttrande över budgetförslaget och budgetmotionen.           

 

Hörande

 

Utskottet har i ärendet hört vicelantrådet Roger Nordlund, ministern Carina Aaltonen, ministern Veronica Thörnroos, landskapsrevisorn Dan Bergman, byråchefen Helena Blomqvist, förvaltnings- och utvecklingschefen Dan E Eriksson, finanschefen Conny Nyholm, budgetplaneraren Robert Lindblom, revisorn Magnus Lundberg, myndighetschefen Casper Wrede och avdelningschefen Yvonne Österlund.

 

Reservationer

 

En reservation har fogats till betänkandet av ledamoten Brage Eklund.

 

Närvarande

 

I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Jörgen Pettersson, vice ordföranden Mika Nordberg samt ledamöterna Tony Asumaa, Brage Eklund, Karl-Johan Fogelström, Annette Holmberg-Jansson och Mats Perämaa.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar landskapsregeringens förslag till andra tillägg till budgeten för år 2013 samt

 

att lagtinget beslutar att andra tillägget till budgeten för år 2013 ska tillämpas omedelbart i den lydelse den har i lagtingets beslut.

 

 

 

Mariehamn den 14 januari 2014

 

 

Ordförande

 

 

Jörgen Pettersson

 

 

Sekreterare

 

 

Niclas Slotte


Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

RESERVATION

Lagtingsledamot

Datum

 

Brage Eklund

2014-01-14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Reservation till finans- och näringsutskottets betänkande nr 9/2013-2014

 

I enlighet med utskottets återkommande uppmaning om ”krafttag för att erhålla budgetdisciplin” inom landskapets olika verksamhetsområden bör detta krav även gälla Ålands polismyndighet. Det tilläggsanslag om 40.000 euro som nu föreslås för Ålands polismyndighet är dessutom, sett ur myndighetens totala kostnadsram på 5,8 miljoner euro, av den storleken att den bör kunna rymmas inom ordinarie anslag.

 

 

Med anledning av det ovanstående föreslår jag

 

att anslaget om 40.000 euro under moment 43.60.20 ”Ålands polismyndighet – verksamhetsutgifter (VR)” utgår i sin helhet.

 

 

Mariehamn den 14 januari 2014

 

 

Brage Eklund