Finans- och näringsutskottets betänkande 9/2019-2020

Lagtingsår: 2019-2020

Ladda ner Word-dokument

LSvapen

5x5px

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 9/2019-2020

 

Datum

 

Finans- och näringsutskottet

2020-04-02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finans- och näringsutskottets betänkande

Godkännande och sättande i kraft av protokollet om ändring av avtalet med Tyskland för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst

 

·      Republikens presidents framställning nr 5/2019-2020

·      Landskapsregeringens svar RP 5/2019-2020

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Republikens presidents förslag. 1

Landskapsregeringens yttrande. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 2

Höranden. 2

Höranden. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Republikens presidents förslag

 

Republikens president föreslår att Ålands lagting ger sitt bifall till att lagen träder i kraft på Åland till de delar protokollet faller inom landskapets behörighet.

 

Landskapsregeringens yttrande

Landskapsregeringen förordar att lagtinget ger sitt bifall till propositionen till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av protokollet om ändring av avtalet med Tyskland för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagtinget ger det begärda samtycket.

 

Utskottets synpunkter

Utskottet konstaterar att det för närvarande finns omfattande dubbelbeskattningsavtal med 76 stater och ytterligare ett antal begränsade dubbelbeskattningsavtal med andra stater. Gällande avtal med Tyskland är från 2016. Utskottet har erfarit att den föreslagna ändringen är i linje med en multilateral process som syftar till att förhindra skatteflykt. Motsvarande bestämmelser, som i det föreliggande förslaget, sätts i kraft i många av de övriga dubbelbeskattningsavtalen genom en multilateral konvention. Ändringen av avtalet med Tyskland förutsätter dock denna bilaterala överenskommelse.

   Lagen har godkänts av riksdagen den 3 mars 2020.

    

 

 

 

 

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 30 mars 2020 inbegärt finans- och näringsutskottets yttrande i ärendet.

 

Höranden

Utskottet har i ärendet hört finansministern Torbjörn Eliasson och avdelningsjuristen Ida Hellgren.

 

Närvarande

 

I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Jörgen Pettersson, vice ordföranden John Holmberg, ledamöterna Nina Fellman, Liz Mattsson, Jörgen Strand och Stephan Toivonen samt ersättaren Bert Häggblom.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget ger sitt bifall till att lagen träder i kraft på Åland till de delar avtalet och protokollet faller inom landskapets behörighet.

__________________

 

 

Mariehamn den 2 april 2020

 

 

 

Ordförande

 

 

Jörgen Pettersson

 

 

 

Sekreterare

 

 

Emma Dahlén