Finans- och näringsutskottets betänkande 9/2022-2023

Lagtingsår: 2022-2023

Ladda ner Word-dokument

LSvapen

5x5px

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 9/2022-2023

 

Datum

 

Finans- och näringsutskottet

2023-01-19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finans- och näringsutskottets betänkande

Förslag till fjärde tilläggsbudget för år 2022

·      Landskapsregeringens budgetförslag nr 3/2022-2023

·      Budgetmotionerna nr 86-100/2022-2023

                                            

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Motionerna. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Allmän motivering. 1

Särskilt bidrag enligt 51 § självstyrelselagen. 2

Högskolan på Åland. 2

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet (ÅMHM) 2

Detaljmotivering. 3

Ärendets behandling. 4

Motioner 4

Höranden. 4

Närvarande. 4

Reservationer 5

Utskottets förslag. 5

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar ett förslag till ett fjärde tillägg till budgeten för år 2022.

     I föreliggande förslag till tilläggsbudget föreslås bland annat flera omfördelningar av anslag och tilläggskostnader till följd av höga indexjusteringar och ökade bränslekostnader. Dessutom upptas en inkomst om drygt 17,5 miljoner euro i form av särskilt bidrag i enlighet med självstyrelselagens bestämmelser.

 

Motionerna

 

I anslutning till budgetförslaget har 15 budgetmotioner inlämnats.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att budgetförslaget godkänns. Budgetmotionerna föreslås förkastade.

 

Utskottets synpunkter

 

Allmän motivering

 

Utskottet konstaterar att föreliggande tilläggsbudget till största delen redan skett eller är åtgärder som genomförs för att underlätta uppgörandet av ett bokslut.

     I det kommande systemet med rambudgetering som landskapsregeringen avser införa från och med budgeten 2024 är avsikten att upphöra med tilläggsbudgetering som begrepp och i stället införa ändringsbudgetar som enbart får hållas inom den övergripande budgetramen som fastställts av lagtinget.

     Utskottet vill framhålla vikten av att landskapsregeringen strävar efter en bred förankring i lagtinget då ramarna fastställs. Detta med tanke på att ramarna också kommer att beröra valperioden för det nyvalda lagting som tillträder i november 2023.

     Som en notering konstaterar utskottet att Ålandsdelegationen den 21 december 2022 fastställde avräkningsbeloppet jämte skatteavräkningen för 2021. Det slutliga sammanlagda beloppet av dessa poster är 11,9 miljoner euro men finns inte med i denna tilläggsbudget eftersom beloppen enligt landskapsregeringens princip budgeteras först då Ålandsdelegationens beslut fastställts av Rikets president.

 

 

Särskilt bidrag enligt 51 § självstyrelselagen

 

Landskapsregeringen anhöll den 9 december 2021 av Ålandsdelegationen om att landskapet skulle beviljas ett särskilt bidrag med stöd av 51 § självstyrelselagen (1991:71). Bidragsansökan, som gällde kostnaderna för år 2020, uppgick till 17 537 120 euro och motiverades med att landskapet på grund av pandemin drabbats av sådana väsentliga rubbningar i samhällsekonomin som avses i nämnda paragraf. Ålandsdelegationen beslutade den 21 juli 2022 att godkänna landskapsregeringens anhållan och godkände hela beloppet. Republikens president stadfäste beslutet den 30 september 2022.

     Utskottet noterar att en motsvarande ansökan gällande år 2021 omfattande ett belopp om 6 110 177 euro inlämnades till Ålandsdelegationen den 20 december 2022.

     Enligt vad utskottet erfarit är det särskilda bidrag som nu beviljats det första bidrag som erhållits med stöd av 51 § självstyrelselagen. I december 2020 inlämnades en anhållan om särskilt bidrag för Alfrida-stormens verkningar vilken inte erhöll bifall från Ålandsdelegationen.

 

Högskolan på Åland

 

Finansieringsmodellen för Högskolan på Åland bygger på att verksamheten har ett nettoanslag, vilket innebär att utgifter och inkomster hanteras som en helhet. Högskolans tilldelning av budgetmedel från landskapsregeringen utgörs av basfinansiering 80 %, resultatfinansiering 15 % och strategisk finansiering 5 %.

     För att göra finansieringen av högskolan smidigare beslöt lagtinget i samband med budgeten för 2023 att ändra anslagstypen till ett tvåårigt reservationsanslag (VR) vilket möjliggör att överskottet från ett år, men även ett eventuellt underskott, överförs till följande år. Med anledning av detta och för att aktivera finansieringsprincipen snabbare föreslår landskapsregeringen att de outnyttjade medlen (”överskottet”) från år 2021 återinförs i budgeten för 2022. Beloppet om 621 000 euro betraktas som en kostnad i budgeten för 2022 och kommer tillsammans med nettot av de anslag och intäkter som redan fanns i anslaget för 2022 att överföras till högskolans budget för år 2023.

     Utöver ovannämnda anslag ingår ett anslag om 87 000 euro för anskaffning av aktier i bolaget Funidata Oy, som är ett programvarubolag som ägs av olika högskolor i Finland. Ägarskap är ett krav i samband med anskaffning av programvara från detta företag.

 

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet (ÅMHM)

 

I sitt betänkande över grundbudgeten för 2023 (FNU nr 2/2022-2023) lyfte utskottet den viktiga roll som ÅMHM har i samband med de processer som krävs för att skapa förutsättningar för en framtida utbyggnad av havsbaserad vindkraft på åländska vatten.

     För att myndigheten ska kunna arbeta smidigt och utnyttja sina resurser optimalt anser utskottet att myndigheten kunde omfattas av samma nettobudgeteringsprincip som används för andra myndigheter.

 

Detaljmotivering

 

VERKSAMHET OCH ÖVERFÖRINGAR

200

LANDSKAPSREGERINGEN OCH REGERINGSKANSLIET

210

REGERINGSKANSLIET

21010

Regeringskansliet, verksamhet

 

I ltl John Holmbergs budgetmotion BM nr 86/2022-2023 föreslås att momentets motivering erhåller följande tillägg:

Landskapsregeringen säkerställer i det kommande budgetarbetet för 2024 att nödvändig budgetdisciplin och dess innefattande systematik implementeras inom förvaltning och underliggande myndigheter.”

   Motionen föreslås förkastad. Beslutet tillkom efter omröstning som utföll 4-2. Beslutet biträddes av ordföranden Jörgen Pettersson samt ledamöterna Lars Häggblom, Robert Mansén och ersättaren Torbjörn Eliasson. Ledamoten Nina Fellman avstod från att rösta.

   Viceordföranden John Holmberg och ltl Stephan Toivonen lämnar in en reservation.

 

 

700

INFRASTRUKTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

750-751

 

KOSTNADER FÖR SJÖTRAFIK

75010

Upphandling av sjötrafik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

760

76010

 

I ltl Camilla Gunells m.fl. budgetmotion nr 92/2022-2023 föreslås att momentets motivering erhåller följande tillägg:

”Landskapsregeringen konstaterar att Ålands tingsrätt under 2022 dömt Ålands landskapsregering till ett skadestånd på 10,5 miljoner euro, vilket bör noteras i samband med städarbudgeten som en fordran knutet till budgetåret. Domen är överklagad, men renderar dagligen en ränta vilken också måste räknas in i denna fordran.”

   Motionen föreslås förkastad. Beslutet tillkom efter omröstning som utföll 5-2. Beslutet biträddes av ordföranden Jörgen Pettersson samt ledamöterna Lars Häggblom, Robert Mansén och Stephan Toivonen samt ersättaren Torbjörn Eliasson.

   Ltl Nina Fellman och vice ordföranden John Holmberg lämnar in en reservation.

 

 

KOSTNADER FÖR VÄGHÅLLNING

Utgifter för drift och underhåll av vägar

I ltl John Holmbergs budgetmotion BM nr 87/2022-2023 föreslås att momentets motivering erhåller följande tillägg:

Landskapsregeringen ämnar under 2023 förbereda konkurrensutsättning av vägunderhållet, då det inte finns någon rimlig orsak att landskapsregeringen själva ska bedriva en verksamhet som befinner sig på en starkt konkurrensutsatt marknad.”

   Motionen föreslås förkastad. Beslutet tillkom efter omröstning som utföll 5-2. Beslutet biträddes av ordföranden Jörgen Pettersson samt ledamöterna Nina Fellman, Lars Häggblom och Robert Mansén samt ersättaren Torbjörn Eliasson.

   Vice ordföranden John Holmberg och ltl Stephan Toivonen lämnar in en reservation.

 

 

 

 

 

80-88

MYNDIGHETER SAMT FRISTÅENDE ENHETER

856

ÅLANDS SJÖSÄKERHETSCENTRUM

85600

Ålands sjösäkerhetscentrum, verksamhet

I ltl John Holmberg budgetmotion BM nr 90/2022-2023 föreslås att momentets motivering erhåller följande tillägg:

Landskapsregeringen kommer under 2023 analysera Ålands sjösäkerhetscentrums långsiktiga ekonomiska förutsättningar sett till efterfrågan samt konkurrens- och marknadssituation, då den offentliga ekonomins status kräver långsiktiga och helhetsmässiga linjedragningar kring utbildningsutbud och kommande utbildningsbehov.”

   Motionen föreslås förkastad. Beslutet tillkom efter omröstning som utföll 4-3. Beslutet biträddes av ordföranden Jörgen Pettersson samt ledamöterna Lars Häggblom och Robert Mansén samt ersättaren Torbjörn Eliasson.

   Vice ordföranden John Holmberg samt ltl Nina Fellman och Stephan Toivonen lämnar in en reservation.

 

 

895

89500

SÄRSKILDA BIDRAG

Särskilda bidrag

I ltl John Holmberg budgetmotion BM nr 100/2022-2023 föreslås att momentets motivering erhåller följande tillägg:

”Landskapsregeringen avser reservera 10 miljoner av de erhållna 17 537 000 miljonerna, i syfte att delvis återskapa innehållet i den PAF-fond (25 miljoner euro), som nyttjades till effektbegränsande åtgärder under pandemin. Landskapsregeringen avser även innan sommaren 2023 återkomma med långsiktigt förslag på struktur kring hur dessa medel på ett formaliserat sätt ska nyttjas för att ge optimal effekt sett till omställning och tillväxt, samt förslag på hur hanteringen av eventuella PAF-överskott skapar en kontinuerlig tillförsel av medel till fond eller öronmärkt post i balansräkning.”

   Motionen föreslås förkastad.

   Vice ordföranden John Holmberg lämnar in en reservation.

 

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 18 januari 2023 inbegärt finans- och näringsutskottets yttrande över förslaget till fjärde tilläggsbudget för år 2022.

 

Motioner

 

I anslutning till budgetförslaget har utskottet behandlat 15 budgetmotioner.

 

Höranden

 

Utskottet har i ärendet hört ministern Roger Höglund, byråchefen Conny Nyholm och budgetplaneraren Robert Lindblom från finansavdelningen,

 

Närvarande

 

I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Jörgen Pettersson, vice ordföranden John Holmberg, ledamöterna Nina Fellman, Lars Häggblom, Robert Mansén och Stephan Toivonen samt ersättaren Torbjörn Eliasson.

Reservationer

 

Totalt har fem reservationer inlämnats.

     Vice ordföranden John Holmberg har inlämnat en reservation, ltl Nina Fellman och vice ordföranden John Holmberg en gemensam reservation, vice ordföranden John Holmberg och ltl Stephan Toivonen två gemensamma reservationer och vice ordföranden John Holmberg, ltl Nina Fellman och ltl Stephan Toivonen en gemensam reservation.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

-        att lagtinget antar landskapsregeringens förslag till fjärde tilläggsbudget för år 2022,

-        att lagtinget förkastar budgetmotionerna nr 86-100,

-        att lagtinget beslutar att det fjärde tillägget till budgeten för år 2022 ska tillämpas omedelbart i den lydelse det har i lagtingets beslut.

 

 

 

 

 

Mariehamn den 19 januari 2023

 

 

 

Ordförande                           Jörgen Pettersson

 

 

 

Sekreterare                           Sten Eriksson